Department of Environment and Zoology (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 13

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Aktivita a priestorová štruktúra epigeických skupín v závislosti od aplikácie organických hnojív v podmienkach agroekosystémov
Ivanič Porhajašová, Jana
Aktivita a priestorová štruktúra epigeických skupín v závislosti od aplikácie organických hnojív v podmienkach agroekosystémov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 61 p. ISBN 978-80-552-1772-7.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Bioavailability of cadmium affected by the selected remediation medium
Urminská, Jana
Bioprístupnosť kadmia ovplyvnená vybraným remediačným médiom = Bioavailability of cadmium affected by the selected remediation medium. In Agrochémia. 21, 2 (2017), p. 8--13. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Dragonflies (Odonata) of the Nature Reserve Torozlín and water area Štrkáreň gravel-pit in the southwestern part of the Slovak Republic
Babošová, Mária -- Noskovič, Jaroslav -- Ivanič Porhajašová, Jana
Dragonflies (Odonata) of the Nature Reserve Torozlín and water area Štrkáreň gravel-pit in the southwestern part of the Slovak Republic.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 3 (2017), p. 49--53. ISSN 1336-9245. URL: http://dx.doi.org/10.15414/afz.2017.20.03.49–53.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Efficiency of the foliar application of biostimulator Mg–Titanit in the cultivation of winter rape and winter wheat
Kováčik, Peter -- Hanáčková, Eva -- Urminská, Jana -- Vician, Martin -- Koroncziová, Lýdia
Efektivita foliárnej aplikácie biostimulátora Mg–Titanit pri pestovaní kapusty repkovej pravej formy ozimnej a pšenice letnej formy ozimnej = Efficiency of the foliar application of biostimulator Mg–Titanit in the cultivation of winter rape and winter wheat. In Agrochémia. 21, 1 (2017), p. 3--8. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Evaluation of BOD5 and CODcr in water of a National Nature Reserve in Southwestern Slovak Republic
Noskovič, Jaroslav -- Babošová, Mária -- Ivanič Porhajašová, Jana
Evaluation of BOD5 and CODcr in water of a National Nature Reserve in Southwestern Slovak Republic. In Polish Journal of Environmental Studies. 26, 4 (2017), p. 1607--1613. ISSN 1230-1485.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Hodnotenie koncentrácie anorganických foriem dusíka a fosforu pod lesným ekosytémom vodného toku Čaradický potok
Babošová, Mária -- Noskovič, Jaroslav -- Ivanič Porhajašová, Jana
Evaluation of the concentration of inorganic forms of nitrogen and phosphorus under the forest ecosystem of the Čaradický stream: Hodnotenie koncentrácie anorganických foriem dusíka a fosforu pod lesným ekosytémom vodného toku Čaradický potok.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 18, 4 (2017), p. 942--955. ISSN 1332-9049. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/18.4.1989.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Nickel a risk element for plant organisms (bioavailability)
Urminská, Jana
Nickel a risk element for plant organisms (bioavailability).  In Záhradníctvo 2017: zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 236--243.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Ochrana a tvorba životného prostredia
Noskovič, Jaroslav -- Ondrišík, Peter -- Ivanič Porhajašová, Jana -- Urminská, Jana -- Rakovská, Alena -- Babošová, Mária -- Jedlovská, Lýdia
Ochrana a tvorba životného prostredia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 226 p. ISBN 978-80-552-1740-6.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Študijná príručka 2017-2018
Ondrišík, Peter -- Šimko, Milan -- Solčanská, Marta
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: študijná príručka 2017-2018. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 128 p. ISBN 978-80-552-1696-6.
príručkaRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
The evaluation of the concentration of bivalent basic cations in surface water of the National Nature Reserve Čičov oxbow
Noskovič, Jaroslav -- Babošová, Mária -- Ivanič Porhajašová, Jana
The evaluation of the concentration of bivalent basic cations in surface water of the National Nature Reserve Čičov oxbow. In Acta horticulturae et regiotecturae. 20, 2 (2017), p. 28--37. ISSN 1335-2563.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Time and place changes concentration of nitrite nitrogen in the Southwestern part of the Slovak Republic
Babošová, Mária -- Noskovič, Jaroslav -- Ivanič Porhajašová, Jana -- Rakovská, Alena
Time and place changes concentration of nitrite nitrogen in the Southwestern part of the Slovak Republic.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 2 (2017), p. 41--44. ISSN 1336-9245. URL: http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/348.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Vplyv rôznych ekosystémov na kvalitu vody vo vodnom toku v juhozápadnej časti Slovenskej republiky
Noskovič, Jaroslav -- Babošová, Mária -- Kvetanová, Ľubomíra
Vplyv rôznych ekosystémov na kvalitu vody vo vodnom toku v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 70 p. ISBN 978-80-552-1667-6.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Zoológia
Ivanič Porhajašová, Jana -- Králiková, Adrianna -- Rakovská, Alena -- Babošová, Mária
Zoológia. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 123 p. ISBN 978-80-552-1718-5.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2017Details