Department of Animal Husbandry (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 101

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Analýza nákladov v chove dojných oviec v roku 2016
Oravcová, Marta -- Huba, Ján -- Margetín, Milan
Analýza nákladov v chove dojných oviec v roku 2016. In AGROmagazín. 19, 10 (2017), p. 14--15. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Analýza športových koní na Slovensku
Ivančíková, Monika -- Mlyneková, Eva -- Horná, Michaela -- Hrdá, Andrea
Analýza športových koní na Slovensku. In Zootechnika 2017. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017, s. 24--32. ISBN 978-80-7394-641-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Analýza vyššej formy testácie športových koní
Ivančíková, Monika -- Mlyneková, Eva -- Hrdá, Andrea
Analysis of higher form of testing of sport horses =.  In Animal breeding 2017. Brno : Mendelova univerzita. (2017), p. 44--54. ISBN 978-80-7509-473-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Blood concentration of selected metals in horses and relation to hematological and biochemical parameters
Massanyi, Peter -- Kováčik, Jaroslav -- Halo, Marko -- Stawarz, Robert -- Formicki, Grzegorz -- Čupka, Peter -- Kováčik, Anton
Blood concentration of selected metals in horses and relation to hematological and biochemical parameters. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 22. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
B-mode ultrasonography of mammary glands in dairy ewes during the lactation period
Makovický, Pavol -- Milerski, Michal -- Margetín, Milan
B-mode ultrasonography of mammary glands in dairy ewes during the lactation period. In Revista científica. 27, 3 (2017), p. 187--193. ISSN 0798-2259.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Bonitácie koní
Grácz, František -- Polyaková, Lenka
Bonitácie koní. In Svet koní. 17, 4 (2017), p. 3.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Comparative application of epicatechin and patulin on fatty acids composition of rabbits meat
Kalafová, Anna -- Kováčik, Jaroslav -- Kišška, Peter -- Bučko, Ondřej -- Schneidgenová, Monika -- Chrastinová, Ľubica -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Capcarová, Marcela
Comparative application of epicatechin and patulin on fatty acids composition of rabbits meat. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 47. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Comparative evaluation of qualitative indicators of pork of selected hybrids
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Borsos, Andrej -- Bučko, Ondřej -- Mrázová, Jana -- Lípová, Petra
Porovnanie kvalitatívnych ukazovateľov mäsa ošípaných vybraných finálnych hybridov = Comparative evaluation of qualitative indicators of pork of selected hybrids. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 81--85. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Comparison of the fattening and slaughter parameters of the selected crossbred pigs
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Borsos, Andrej -- Kanka, Tomáš -- Rolinec, Michal -- Bučko, Ondřej
Comparison of the fattening and slaughter parameters of the selected crossbred pigs. In Research in Pig Breeding. 11, 1 (2017), p. 13--17. ISSN 1802-7547.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Correlations between motility parameters and biochemical parameters of stallion spermatozoa
Halo, Marko -- Tirpák, Filip -- Kováčik, Anton -- Komová, Petra -- Massanyi, Peter
Correlations between motility parameters and biochemical parameters of stallion spermatozoa. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 76. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Effect of alimentary application of probiotics on the carcass parameters and nutritional quality of pork
Bučko, Ondřej -- Lehotayová, Andrea -- Vavrišínová, Klára -- Komová, Petra -- Bahelka, Ivan
Účinok alimentárnej aplikácie probiotík na jatočnú hodnotu ošípaných a nutričnú kvalitu bravčového mäsa = Effect of alimentary application of probiotics on the carcass parameters and nutritional quality of pork. In Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. (2017), p. 54--57.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Effect of crossing Mangalitsa breed with large white to chemical parameters and fatty acid composition in Musculus Longissimus Dorsi
Debrecéni, Ondrej -- Lípová, Petra -- Bučko, Ondřej
Effect of crossing Mangalitsa breed with large white to chemical parameters and fatty acid composition in Musculus Longissimus Dorsi. In Research in Pig Breeding. 11, 2 (2017), p. 5--11. ISSN 1802-7547.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Effect of different storage temperatures on red deer spermatozoa motility
Tirpák, Filip -- Halo, Marko -- Formicki, Grzegorz -- Pokorádi, Jaroslav -- Massanyi, Peter
Effect of different storage temperatures on red deer spermatozoa motility. In Slovak journal of animal science. 50, 4 (2017), p. 172--173. ISSN 1337-9984.
article in a professional periodicalAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Effect of feeding mixture adjusted by sunflower and linseed oil on selected fatty acids in meat of lambs from artificial rearing
Janíček, Martin -- Margetín, Milan
Effect of feeding mixture adjusted by sunflower and linseed oil on selected fatty acids in meat of lambs from artificial rearing. In NutriNET 2017. České Budějovice: University of South Bohemia, 2017, s. 5--12. ISBN 978-80-7394-642-5 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Effect of growth rate on the slaughter parameters and meat quality according to sex of pigs
Bučko, Ondřej -- Lehotayová, Andrea -- Komová, Petra -- Mrázová, Jana -- Debrecéni, Ondrej -- Mlyneková, Eva -- Imrich, Ivan
Efekt rastovej intenzity ošípaných na parametre jatočnej hodnoty a kvalitu bravčového mäsa s ohľadom na pohlavie = Effect of growth rate on the slaughter parameters and meat quality according to sex of pigs. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 50--53. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Effect of linseed and sunflower seeds in pig diet of fatty acid content in the pork from mangalitsa
Lípová, Petra -- Bučko, Ondřej -- Debrecéni, Ondrej -- Mrázová, Jana
Effect of linseed and sunflower seeds in pig diet of fatty acid content in the pork from mangalitsa. In NutriNET 2017. České Budějovice: University of South Bohemia, 2017, s. 67--73. ISBN 978-80-7394-642-5 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Effect of microelements and macroelements in stallion seminal plasma on oxidative balance
Halo, Marko -- Tirpák, Filip -- Tvrdá, Eva -- Blaszczyk, Martyna -- Lípová, Petra -- Binkowski, Lukasz -- Massanyi, Peter
Effect of microelements and macroelements in stallion seminal plasma on oxidative balance. In MUSILOVÁ, J. -- TÓTHOVÁ, M. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation: proceedings of abstracts, 7th November 2017, Nitra, Slovak Republic. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, s. 27. ISBN 978-80-552-1734-5.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Effect of transport conditions and lairage length in the slaughterhouse on the quality of pork
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Borsos, Andrej -- Bučko, Ondřej -- Mrázová, Jana -- Lípová, Petra
Vplyv podmienok transportu a dĺžky ustajnenia na bitúnku na kvalitu mäsa ošípaných = Effect of transport conditions and lairage length in the slaughterhouse on the quality of pork. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 86--90. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Effect of weaning system of milk production of ewes
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Juliana -- Margetín, Milan
Effect of weaning system of milk production of ewes. In Book of abstracts of the 68th annual meeting of the European Federation of Animal Science. (2017), p. 424. ISSN 1382-6077.
article in a professional periodicalAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Ekonomika chovu dojných oviec v polointenzívnom systéme
Oravcová, Marta -- Huba, Ján -- Margetín, Milan
Ekonomika chovu dojných oviec v polointenzívnom systéme. In AGROmagazín. 19, (2017), p. 16--17. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Endoparasites prevalence of wild boar (Sus scrofa) in CHKO Štiavnické Vrchy
Kanka, Tomáš -- Rolinec, Michal -- Kasarda, Radovan -- Imrich, Ivan -- Bučko, Ondřej
Endoparasites prevalence of wild boar (Sus scrofa) in CHKO Štiavnické Vrchy. In Research in Pig Breeding. 11, 1 (2017), p. 18--21. ISSN 1802-7547.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Estimation of genetic and phenotypic parameters for udder morphology traits in different dairy sheep genotypes
Makovický, Pavol -- Margetín, Milan -- Makovický, Peter
Estimation of genetic and phenotypic parameters for udder morphology traits in different dairy sheep genotypes. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 65, 1 (2017), p. 105--110. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Evaluation of muscle thickness and thickness bacon to carcass pigs
Bujko, Jozef -- Bučko, Ondřej -- Rebrinský, Maroš -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril
Hodnotenie hrúbky svaloviny a hrúbky slaniny jatočných ošípaných = Evaluation of muscle thickness and thickness bacon to carcass pigs. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 58--62. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Evaluation of reproduction traits in dairy cows Slovak Simmental Cattle
Bujko, Jozef -- Candrák, Juraj -- Strapák, Peter -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril
Evaluation of reproduction traits in dairy cows Slovak Simmental Cattle. In Bioengineering of animal resources 2017. Timişoara: Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 2017.
article in a proceedingsPostery zo zahraničných konferencií2017Details
Evaluation of the effect of dietary zinc supplementation on growth performance and carcass traits of growing rabbits
Chrastinová, Ľubica -- Čobanová, K. -- Chrenková, Mária -- Poláčiková, Mária -- Formelová, Zuzana -- Lauková, Zuzana -- Bučko, Ondřej -- Grešáková, Ľubomíra -- Rajský, Matúš -- Ondruška, Ľubomír
Evaluation of the effect of dietary zinc supplementation on growth performance and carcass traits of growing rabbits. In Der gesunde Verdauungstrakt. Wien: Universität für Bodenkultur, 2017, s. 300--304. ISBN 978-3-900932-47-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Evaluation relationships between milk production and somatic cells count in select breeding herds Slovak Simmental Dairy Cows
Bujko, Jozef -- Candrák, Juraj -- Strapák, Peter -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril
Evaluation relationships between milk production and somatic cells count in select breeding herds Slovak Simmental Dairy Cows. In Bioengineering of animal resources 2017. Timişoara: Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 2017.
article in a proceedingsPostery zo zahraničných konferencií2017Details
FleckScore: metodika lineárneho popisu a hodnotenia exteriéru dojníc slovenského strakatého plemena
Strapák, Peter -- Kohút, Matúš
FleckScore: metodika lineárneho popisu a hodnotenia exteriéru dojníc slovenského strakatého plemena. Nitra : Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka, 2017. 39 p.
professional bookŠtandardy, normy; od roku 2013 Normy2017Details
Formation and characterization of Slovak dairy composite sheep breed: description of the process: a review
Margetín, Milan -- Oravcová, Marta -- Huba, Ján -- Janíček, Martin
Formation and characterization of Slovak dairy composite sheep breed: description of the process: a review. In Slovak journal of animal science. 50, 4 (2017), p. 139--143. ISSN 1337-9984.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Fyziológia toku mlieka z vemena dojníc: možný vzťah k anatómii cecku a zdraviu vemena
Tančin, Vladimír -- Strapák, Peter -- Mačuhová, Juliana -- Gašparík, Matúš
Fyziológia toku mlieka z vemena dojníc: možný vzťah k anatómii cecku a zdraviu vemena. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 80 p. ISBN 978-80-552-1651-5.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Genetika a spolupráca = úspech
Halo, Marko
Genetika a spolupráca = úspech. In Slovenský chov. 22, (2017), p. 1--2. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Growth curves in lambs of various genotypes created on the basis of Improved Valachian and Tsigai breeds
Makovický, Pavol -- Margetín, Milan -- Nagy, Melinda -- Makovický, Peter
Growth curves in lambs of various genotypes created on the basis of Improved Valachian and Tsigai breeds.  In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno : Mendelova univerzita. 65, 1 (2017), p. 111--118.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Health beneficial omega-3 fatty acids levels of meat in lambs from artificial and traditional rearing
Margetín, Milan -- Janíček, Martin
Množstvo zdraviu prospešných omega-3 mastných kyselín mäsa jahniat z umelého a tradičného chovu = Health beneficial omega-3 fatty acids levels of meat in lambs from artificial and traditional rearing. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 123--126. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
História procesu šľachtenia slovenskej dojnej ovce
Margetín, Milan -- Apolen, Dušan -- Čapistrák, Anton
História procesu šľachtenia slovenskej dojnej ovce. In Slovenský chov. 22, (2017), p. 14--18. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Hodnotenie dojných plemien oviec na Slovensku - inovácia bonitačného kľúča
Margetín, Milan -- Šutý, Július -- Šulko, Kamil
Hodnotenie dojných plemien oviec na Slovensku - inovácia bonitačného kľúča. In Chov oviec a kôz. 37, 3 (2017), p. 30.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Hodnotenie ,,jatočnej kvality" plemenných jahničiek a baránkov s využitím podkladov z merania hrúbky podkožného tuku a MLLT ultrasonografom
Margetín, Milan -- Rafajová, Martina -- Šutý, Július -- Drozd, Radovan
Hodnotenie ,,jatočnej kvality" plemenných jahničiek a baránkov s využitím podkladov z merania hrúbky podkožného tuku a MLLT ultrasonografom. Banská Bystrica : Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku. (2017), URL: http://zchok.sk/wp-content/uploads/katalog_ntlr_9.8.17.pdf.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Práce zverejnené na internete2017Details
Hucul
Halo, Marko -- Horná, Michaela
Hucul. In Slovenský chov. 22, 6 (2017), p. 43--45. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Chemical composition, amino and fatty acids content of muscle and fat tissue in immunocastrated, surgically castrated and female pigs
Bahelka, Ivan -- Bučko, Ondřej -- Hanusová, Emília -- Gondeková, Martina
Chemical composition, amino and fatty acids content of muscle and fat tissue in immunocastrated, surgically castrated and female pigs. In Research in Pig Breeding. 11, 1 (2017), p. 1--5. ISSN 1802-7547.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Chemical composition and fatty acid content in pork
Lípová, Petra -- Bučko, Ondřej -- Debrecéni, Ondrej
Chemical composition and fatty acid content in pork. In Research in pig breeding. Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby, 2017, s. 27--28. ISBN 978-80-7403-174-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Chemical score of sow’s colostrum
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej -- Kanka, Tomáš -- Imrich, Ivan -- Bučko, Ondřej
Chemical score of sow’s colostrum. In Research in Pig Breeding. 11, 2 (2017), p. 12--15. ISSN 1802-7547.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Chemické zloženie svalov jahňacieho pliecka a stehna so zameraním na profil mastných kyselín
Angelovičová, Mária -- Kormošová, Helena -- Bučko, Ondřej
Chemické zloženie svalov jahňacieho pliecka a stehna so zameraním na profil mastných kyselín. In Maso. 28, 4 (2017), p. 42--50. ISSN 1210-4086.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Influence of consumption of pork enriched by organic selenium on selenium level in blood serum and selected blood lipid parameters in consumers
Juhás, Peter -- Mrázová, Jana -- Bučko, Ondřej -- Lehotayová, Andrea -- Lenártová, Petra -- Chlebo, Peter
Influence of consumption of pork enriched by organic selenium on selenium level in blood serum and selected blood lipid parameters in consumers. In Journal of food and nutrition research. 56, 4 (2017), p. 335--340. ISSN 1336-8672.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2017Details
Inovácia hodnotenia plemenných oviec (bonitačného kľúča) dojných plemien na Slovensku
Margetín, Milan -- Šutý, Július -- Šulko, Kamil
Inovácia hodnotenia plemenných oviec (bonitačného kľúča) dojných plemien na Slovensku. Banská Bystrica : Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku. (2017), URL: http://zchok.sk/wp-content/uploads/katalog_ntlr_9.8.17.pdf.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Práce zverejnené na internete2017Details
Interakcia úrovní záťaže na výkonnostné parametre teplokrvných koní
Mlyneková, Eva -- Halo, Marko -- Horná, Michaela -- Ivančíková, Monika
Interakcia úrovní záťaže na výkonnostné parametre teplokrvných koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 88 p. ISBN 978-80-552-1703-1.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Jediný chov plemena askánske merino v celej Európskej únii je na Slovensku
Pavlík, Ivan -- Tomka, Ján -- Margetín, Milan
Jediný chov plemena askánske merino v celej Európskej únii je na Slovensku. In Slovenský chov. 22, 10 (2017), p. 36--37. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Kvalita intramuskulárneho a subkutánneho tuku ľahkých jatočných jahniat posudzovaná na základe spektra mastných kyselín
Margetín, Milan -- Oravcová, Marta -- Bučko, Ondřej
Kvalita intramuskulárneho a subkutánneho tuku ľahkých jatočných jahniat posudzovaná na základe spektra mastných kyselín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 82 p. ISBN 978-80-552-1709-3.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Lactic acid and glycogen contents, pH and meat quality of iberian pig: effect of rearing system
Cava, R. -- Lípová, Petra
Lactic acid and glycogen contents, pH and meat quality of iberian pig: effect of rearing system. In 63rd International Congress of Meat Science and Technology. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2017, s. 877--878. ISBN 978-90-8686-313-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Lipizzan horse as a gene reserve its performance testing
Ivančíková, Monika -- Mlyneková, Eva -- Horná, Michaela -- Hrdá, Andrea
Lipizzan horse as a gene reserve its performance testing. In MUSILOVÁ, J. -- TÓTHOVÁ, M. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation: proceedings of abstracts, 7th November 2017, Nitra, Slovak Republic. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, s. 16. ISBN 978-80-552-1734-5.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Mangalica a jej krížence - aká je kvalita ich mäsa a slaniny?
Gondeková, Martina -- Bahelka, Ivan -- Demo, Peter -- Huba, Ján -- Pavlík, Ivan -- Císarová, Miroslava -- Bučko, Ondřej
Mangalica a jej krížence - aká je kvalita ich mäsa a slaniny?. In Slovenský chov. 22, 6 (2017), p. 36--37. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Meat quality
Debrecéni, Ondrej -- Vavríková, Iveta
Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 193 p. ISBN 978-80-552-1678-2.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Muscle chemical composition of the selected technological parts of the beef quarters under free stabling of the fattening bulls
Angelovičová, Mária -- Čačo, Martin -- Bučko, Ondřej -- Šnirc, Marek
Chemické zloženie svalov vybraných technologických častí hovädzích štvrtí pri voľnom ustajnení výkrmových býkov: Muscle chemical composition of the selected technological parts of the beef quarters under free stabling of the fattening bulls.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 96--107.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Nové národné plemeno oviec - slovenská dojná ovca
Margetín, Milan
Nové národné plemeno oviec - slovenská dojná ovca. In Poľnohospodár. 61, 10 (2017), p. 2. ISSN 1336-2909.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Nový plemenník na Slovensku
Halo, Marko
Nový plemenník na Slovensku. In Slovenský chov. 22, (2017), p. 38--39. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Povedali iní: "poľnohospodárstvo je v našej krajine hlavnou prioritou štátu"
Šutý, Július -- Margetín, Milan -- Hrežík, Daniel
Povedali iní: "poľnohospodárstvo je v našej krajine hlavnou prioritou štátu". In Chov oviec a kôz. 37, 2 (2017), p. 23--24.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Pozitívom v chove koní je nárast základne ich majiteľov
Halo, Marko
Pozitívom v chove koní je nárast základne ich majiteľov. In Slovenský chov. 22, (2017), p. 24. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Production and beef and veal quality in Slovakia
Vavrišínová, Klára -- Bučko, Ondřej -- Candrák, Juraj -- Obtulovič, Peter
Produkcia a kvalita hovädzieho a teľacieho mäsa v SR = Production and beef and veal quality in Slovakia. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 165--168. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
S ovečkou naprieč históriou (I. časť)
Hrebík, Matúš -- Margetín, Milan
S ovečkou naprieč históriou (I. časť). In Chov oviec a kôz. 37, (2017), p. 24.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
S ovečkou naprieč históriou (II. časť)
Hrebík, Matúš -- Margetín, Milan
S ovečkou naprieč históriou (II. časť). In Chov oviec a kôz. 37, 2 (2017), p. 27.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Sheep as livestock with significant non-productiv function
Makovický, Pavol -- Margetín, Milan
Ovca ako hospodárske zviera s významnou mimoprodukčnou funkciou: Sheep as livestock with significant non-productiv function. In Agritech science. 11, 2 (2017), p. 1--9.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Slovak breeds of horses
Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Horná, Michaela
Slovak breeds of horses. In Slovak journal of animal science. 50, 4 (2017), p. 162. ISSN 1337-9984.
article in a professional periodicalAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Slovak dairy sheep: formation of composite breed and its characterization
Margetín, Milan -- Mačuhová, Lucia -- Oravcová, Marta -- Janíček, Martin -- Huba, Ján
Slovak dairy sheep: formation of composite breed and its characterization. In Book of abstracts of the 68th annual meeting of the European Federation of Animal Science. s. 160.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Slovenská dojná ovca - ako ďalej v šľachtení
Margetín, Milan
Slovenská dojná ovca - ako ďalej v šľachtení. In Chov oviec a kôz. 37, 2 (2017), p. 3--4.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Slovenská dojná ovca - praktický výsledok inovačného procesu
Margetín, Milan
Slovenská dojná ovca - praktický výsledok inovačného procesu. In AGROmagazín. 19, 7 (2017), p. 36--37. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Slovenská dojná ovca - výsledky u popredných chovateľov sú prísľubom do budúcnosti
Pavlík, Ivan -- Margetín, Milan -- Janíček, Martin
Slovenská dojná ovca - výsledky u popredných chovateľov sú prísľubom do budúcnosti. In Chov oviec a kôz. 37, 2 (2017), p. 17--18.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Slovenský športový pony - od myšlienky k realizácii
Halo, Marko
Slovenský športový pony - od myšlienky k realizácii. In Svet koní. 17, 4 (2017), p. 16--18.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Systém FleckScore - nová kvalita pri hodnotení exteriéru dojníc strakatého plemena
Strapák, Peter -- Kohút, Matúš
Systém FleckScore - nová kvalita pri hodnotení exteriéru dojníc strakatého plemena. In Slovenský chov. 22, 7 (2017), p. 17--20. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Šampionát mladých koní 2017 Trenčín-Nozdrkovice
Polyaková, Lenka
Šampionát mladých koní 2017 Trenčín-Nozdrkovice. In Svet koní. 17, 4 (2017), p. 8--9.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Štatút plemennej knihy plemena angloarab
Halo, Marko -- Grácz, František
Štatút plemennej knihy plemena angloarab. Topolčianky  : Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo. (2017), URL: http://www.horses.sk/joomla/images/stories/statuty/angloarab.pdf.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Práce zverejnené na internete2017Details
Štatút plemennej knihy plemena belgik
Halo, Marko -- Šmelko, Vladimír -- Grácz, František
Štatút plemennej knihy plemena belgik. Topolčianky  : Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo. (2017), URL: http://www.horses.sk/joomla/images/stories/statuty/belgik.pdf.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Práce zverejnené na internete2017Details
Štatút plemennej knihy plemena furioso
Halo, Marko -- Grácz, František
Štatút plemennej knihy plemena furioso. Topolčianky  : Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo. (2017), URL: http://www.horses.sk/joomla/images/stories/statuty/furioso.pdf.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Práce zverejnené na internete2017Details
Štatút plemennej knihy plemena hafling
Halo, Marko -- Grácz, František
Štatút plemennej knihy plemena hafling. Topolčianky  : Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo. (2017), URL: http://www.horses.sk/joomla/images/stories/statuty/hafling.pdf.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Práce zverejnené na internete2017Details
Štatút plemennej knihy plemena nonius
Halo, Marko -- Grácz, František
Štatút plemennej knihy plemena nonius. Topolčianky  : Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo. (2017), URL: http://www.horses.sk/joomla/images/stories/statuty/nonius.pdf.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Práce zverejnené na internete2017Details
Štatút plemennej knihy plemena nonius N+
Halo, Marko -- Grácz, František
Štatút plemennej knihy plemena nonius N+. Topolčianky  : Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo. (2017), URL: http://www.horses.sk/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=46%3Atatut-plemennej-knihy-st&catid=34%3Aslovensky-teplokrvnik&Itemid=18&showall=1.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Práce zverejnené na internete2017Details
Štatút plemennej knihy plemena norik
Halo, Marko -- Šmelko, Vladimír -- Grácz, František
Štatút plemennej knihy plemena norik. Topolčianky  : Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo. (2017), URL: http://www.horses.sk/joomla/images/stories/statuty/norik.pdf.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Práce zverejnené na internete2017Details
Štatút plemennej knihy plemena norik muránskeho typu
Halo, Marko -- Šmelko, Vladimír -- Grácz, František
Štatút plemennej knihy plemena norik muránskeho typu. Topolčianky  : Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo. (2017), URL: http://www.horses.sk/joomla/images/stories/statuty/nmt.pdf.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Práce zverejnené na internete2017Details
Štatút plemennej knihy plemena slovenský teplokrvník
Halo, Marko -- Grácz, František
Štatút plemennej knihy plemena slovenský teplokrvník. Topolčianky  : Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo. (2017), URL: http://www.horses.sk/joomla/images/stories/statuty/st.pdf.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Práce zverejnené na internete2017Details
Štatút plemennej knihy plemien pony: slovenský športový pony, welsh pony - sekcia A,B,C a D shetlanský pony
Halo, Marko -- Grácz, František
Štatút plemennej knihy plemien pony: slovenský športový pony, welsh pony - sekcia A,B,C a D shetlanský pony. Topolčianky  : Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo. (2017), URL: http://www.horses.sk/joomla/images/stories/statuty/pony.pdf.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Práce zverejnené na internete2017Details
Štatút plemennej knihy somára domáceho
Halo, Marko -- Grácz, František
Štatút plemennej knihy somára domáceho. Topolčianky  : Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo. (2017), URL: http://www.horses.sk/joomla/images/stories/statuty/somar.pdf.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Práce zverejnené na internete2017Details
Testovanie temperamentu prasiatok modifikovaných backtestom
Juhás, Peter -- Bučko, Ondřej -- Lehotayová, Andrea -- Debrecéni, Ondrej
Testovanie temperamentu prasiatok modifikovaných backtestom. In 44. etologická konference. Praha: Česká a Slovenská etologická společnost, 2017, s. 25. ISBN 978-80-7403-164-9 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
The comparison of basic chemical parameters of Musculus semimembranosus from wild boar (Sus scrofa) and mangalitsa
Blaška, Jakub -- Gašparík, Jozef -- Šmehýl, Peter -- Komová, Petra -- Debrecéni, Ondrej -- Bučko, Ondřej -- Gondeková, Martina
Porovnanie základných chemických parametrov Musculus semimembranosus diviaka lesného (Sus scrofa) a mangalice = The comparison of basic chemical parameters of Musculus semimembranosus from wild boar (Sus scrofa) and mangalitsa. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 30--32. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The effect of conservation medium on stallion spermatozoa motility
Halo, Marko -- Tirpák, Filip -- Lípová, Petra -- Massanyi, Peter
The effect of conservation medium on stallion spermatozoa motility. In Slovak journal of animal science. 50, 4 (2017), p. 162--163. ISSN 1337-9984.
article in a professional periodicalAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
The effect of genotype and slaughter weight to quality of pork
Komová, Petra -- Debrecéni, Ondrej -- Bučko, Ondřej -- Mlyneková, Eva -- Imrich, Ivan
Vplyv genotypu a porážkovej hmotnosti na kvalitu bravčového mäsa = The effect of genotype and slaughter weight to quality of pork. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 105--109. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The effect of growth intensity on carcass traits and pork quality in large white and Mangalitsa cross breeds
Bučko, Ondřej -- Lehotayová, Andrea -- Juhás, Peter -- Lípová, Petra -- Bahelka, Ivan -- Imrich, Ivan -- Debrecéni, Ondrej
The effect of growth intensity on carcass traits and pork quality in large white and Mangalitsa cross breeds. In Research in pig breeding. Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby, 2017, s. 6. ISBN 978-80-7403-174-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
The evaluation of blood concentrations of testosterone, 17β-oestradiol and anti-Müllerian hormone in dogs with cryptorchidism and testicular tumours
Horňáková, Ľubica -- Vrbovská, Tatiana -- Pavľak, M. -- Valenčáková-Agyagošová, Alexandra -- Halo, Marko -- Hajurka, Jaroslav
The evaluation of blood concentrations of testosterone, 17β-oestradiol and anti-Müllerian hormone in dogs with cryptorchidism and testicular tumours. In Polish journal of veterinary sciences. 20, 4 (2017), p. 677--685. ISSN 1505-1773.
article in a professional periodical2017Details
The growth rate of large white breed in relation to carcass and meat quality traits
Bučko, Ondřej -- Lehotayová, Andrea -- Debrecéni, Ondrej -- Lípová, Petra -- Bahelka, Ivan -- Imrich, Ivan -- Kanka, Tomáš -- Rolinec, Michal
The growth rate of large white breed in relation to carcass and meat quality traits. In Research in Pig Breeding. 11, 2 (2017), p. 1--4. ISSN 1802-7547.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
The impact of thyme essential oil on the growth ability in broiler chickens reared on deep litter
Angelovičová, Mária -- Bučko, Ondřej -- Angelovič, Marek -- Mellen, Martin
Vplyv tymiánovej silice na rastové schopnosti brojlerových kurčiat chovaných na hlbokej podstielke = The impact of thyme essential oil on the growth ability in broiler chickens reared on deep litter. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 183--187. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The impact of thyme essential oil on the protein, fat and water contents breast and thigh muscles
Angelovičová, Mária -- Bučko, Ondřej -- Mellen, Martin -- Angelovič, Marek
Vplyv tymiánovej silice na obsah bielkovín, tuku a vody v kurčacej prsnej a stehennej svalovine = The impact of thyme essential oil on the protein, fat and water contents breast and thigh muscles. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 188--193. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The influence of consumption enriched pork with organic selenium on the selenium status in the probands
Mrázová, Jana -- Bučko, Ondřej -- Komová, Petra -- Imrich, Ivan
Vplyv konzumácie bravčového mäsa obohateného organickým selénom na selénový status probandov = The influence of consumption enriched pork with organic selenium on the selenium status in the probands. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 132--136. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The influence of milking on the teat canal of dairy cows determined by ultrasonographic measurements
Strapák, Peter -- Strapáková, Eva -- Rušinová, Mária -- Szencziova, Iveta
The influence of milking on the teat canal of dairy cows determined by ultrasonographic measurements. In Czech journal of animal science. 62, 2 (2017), p. 75--81. ISSN 1212-1819.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
The proteins degradation in dry cured meat and methods of analysis : a review
Čuboň, Juraj -- Cviková, Petronela -- Haščík, Peter -- Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Hleba, Lukáš -- Bobko, Marek -- Trembecká, Lenka -- Bučko, Ondřej -- Tkáčová, Jana
The proteins degradation in dry cured meat and methods of analysis : a review.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 7, 2 (2017), p. 209--220. URL: http://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2017.7.2.209-220.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The rabbit meat quality after different feeding
Pavelková, Adriana -- Tkáčová, Jana -- Červienková, Karin -- Bučko, Ondřej
The rabbit meat quality after different feeding.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 634--640. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/811.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The relationship between calving interval and milk production of dairy cows in Slovak Simmental cattle
Bujko, Jozef -- Candrák, Juraj -- Strapák, Peter -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril
The relationship between calving interval and milk production of dairy cows in Slovak Simmental cattle.  In Biotechnology in agriculture. Tirana : Agricultural University of Tirana. (2017), p. 58. URL: https://sites.google.com/a/ubt.edu.al/ajas/biotech_files/Abstract_book_2017.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
The relationships between flavanol (epicatechin) application and meat quality of rabbits
Schneidgenová, Monika -- Kováčik, Jaroslav -- Kalafová, Anna -- Bučko, Ondřej -- Kišška, Peter -- Chrastinová, Ľubica -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Capcarová, Marcela
The relationships between flavanol (epicatechin) application and meat quality of rabbits. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 68. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
The slaughter characteristics and physico-chemical indicators in meat of light lambs from artifical rearing
Janíček, Martin -- Margetín, Milan
Jatočné ukazovatele a fyzikálno-chemické vlastnosti mäsa ľahkých jatočných jahniat z umelého odchovu = The slaughter characteristics and physico-chemical indicators in meat of light lambs from artifical rearing. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 91--95. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Treba nové plemeno?
Margetín, Milan -- Huba, Ján
Treba nové plemeno?. In Quark. 23, 11 (2017), p. 30--31. ISSN 1335-4000.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Úspešné plemenné žrebce v Národnom žrebčíne Topoľčianky
Halo, Marko
Úspešné plemenné žrebce v Národnom žrebčíne Topoľčianky. In Svet koní. 17, 4 (2017), p. 14.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Viete koľko stavcov majú ovce?
Janíček, Martin -- Margetín, Milan
Viete koľko stavcov majú ovce?. In Slovenský chov. 22, 1 (2017), p. 17--18. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Vydarené podujatia v Nýdku (ČR) - Ovce a vlky v Karpatoch a majstrovstvá goralov v strihaní oviec
Margetín, Milan -- Janíček, Martin
Vydarené podujatia v Nýdku (ČR) - Ovce a vlky v Karpatoch a majstrovstvá goralov v strihaní oviec. In Slovenský chov. 22, 10 (2017), p. 11--13. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Výkonnostné skúšky žrebcov do populácie ST
Halo, Marko
Výkonnostné skúšky žrebcov do populácie ST. In Svet koní. 17, 4 (2017), p. 6.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Vývoj a produkčné parametre chovu mäsového dobytka na Slovensku
Vavrišínová, Klára -- Bučko, Ondřej -- Haščík, Peter -- Kačániová, Miroslava
Vývoj a produkčné parametre chovu mäsového dobytka na Slovensku. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 74 p. ISBN 978-80-552-1768-0.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Závislosť medzi vybranými mastnými kyselinami mäsa jahniat z tradičného a umelého odchovu
Janíček, Martin -- Margetín, Milan
Závislosť medzi vybranými mastnými kyselinami mäsa jahniat z tradičného a umelého odchovu. In Zootechnika 2017. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017, s. 92--99. ISBN 978-80-7394-641-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Zdraviu prospešné omega-3 mastné kyseliny v mäse jahniat z umelého a tradičného odchovu
Janíček, Martin -- Margetín, Milan
Health beneficial omega-3 fatty acids levels in meat of lambs from artificial and traditional rearing = Zdraviu prospešné omega-3 mastné kyseliny v mäse jahniat z umelého a tradičného odchovu.  In Animal breeding 2017. Brno : Mendelova univerzita. (2017), p. 55--64. ISBN 978-80-7509-473-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details