Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 8

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Dynamics of the nitrogen content in aboveground phytomass on the turf after fertilization of different forms of fertilizers
Hric, Peter -- Jančovič, Ján -- Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš
Dynamika obsahu dusíka v nadzemnej fytomase trávnika po hnojení rôznych foriem hnojív: Dynamics of the nitrogen content in aboveground phytomass on the turf after fertilization of different forms of fertilizers.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 18, 2 (2017), p. 515--528. ISSN 1332-9049. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/18.2.1924.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Influence of various dose of nitrogen on botanical composition of turfs on the basis of drought-tolerant fescues cultivated under conditions without irrigation
Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Hric, Peter -- Jančovič, Ján
Vplyv rôznej dávky dusíka na botanické zloženie trávnikov na báze suchovzdorných kostráv pestovaných v bezzávlahových podmienkach: The influence of various dose of nitrogen on botanical composition of turfs on the basis of drought-tolerant fescues cultivated under conditions without irrigation.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 18, 2 (2017), p. 494--514. ISSN 1332-9049. URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=269819.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Klíčenie osiva vybraných druhov rodu Festuca po aplikácii podorných prídavkov
Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Hric, Peter -- Jančovič, Ján
Klíčenie osiva vybraných druhov rodu Festuca po aplikácii podorných prídavkov. In Osivo a sadba. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2017, s. 203--208. ISBN 978-80-213-2732-0 (brož.).
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Miešanky na ornej pôde - áno či nie?
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Miešanky na ornej pôde - áno či nie?. In Naše pole. 21, 9 (2017), p. 32--34. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Potential use of mycorrhizal preparations on the turfs in urban landscape
Hric, Peter -- Jančovič, Ján -- Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš
Potenciál využitia mykoríznych prípravkov na trávniky v urbánnej krajiny = The potential use of mycorrhizal preparations on the turfs in urban landscape. In Acta Universitatis Matthiae Belii. 19, 1 (2017), p. 19--25. ISSN 1338-4430.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
The changes agrochemical properties of soil in different forms of turf nutrition
Hric, Peter -- Jančovič, Ján -- Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš
Zmeny agrochemických vlastností pôd pri rôznych formách výživy trávnika = The changes agrochemical properties of soil in different forms of turf nutrition. In Agrochémia. 21, (2017), p. 8--11. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
The potential use of mycorrhizal preparations on the turfs in urban landscape
Hric, Peter -- Jančovič, Ján -- Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš
Potenciál využitia mykoríznych prípravkov na trávniky v urbánnej krajine = The potential use of mycorrhizal preparations on the turfs in urban landscape. In Acta Universitatis Matthiae Belii. 19, 1 (2017), p. 19--25. ISSN 1338-4430.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Vplyv rôznych foriem hnojív a mykoríznych prípravkov na výživu trávnika
Hric, Peter
Vplyv rôznych foriem hnojív a mykoríznych prípravkov na výživu trávnika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 85 p. ISBN 978-80-552-1626-3.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details