Department of Human Nutrition (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 42

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Aktuálne poznatky o význame a účinkoch vitamínu D v organizme
Fatrcová Šramková, Katarína
Aktuálne poznatky o význame a účinkoch vitamínu D v organizme. In Revue medicíny v praxi. 15, 3 (2017), p. 37--40. ISSN 1336-202X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Basal metabolism determined from different methods and the assessment of determined differences in adult population
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Bazálny metabolizmus určený rôznymi metódami a posúdenie zistených rozdielov v súbore dospelých osôb: Basal metabolism determined from different methods and the assessment of determined differences in adult population.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 22--29.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Biochemical parameters as monitoring markers of the inflammatory reaction by patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
Lenártová, Petra -- Kopčeková, Jana -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana -- Wyka, Joanna
Biochemical parameters as monitoring markers of the inflammatory reaction by patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). In Roczniki państwowego zakładu higieny. 68, 2 (2017), p. 185--190.
article in a professional periodical2017Details
Brosykne verzus zdravie
Habánová, Marta
Brosykne verzus zdravie. In Záhradkár. 53, (2017), p. 68. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Comparative evaluation of qualitative indicators of pork of selected hybrids
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Borsos, Andrej -- Bučko, Ondřej -- Mrázová, Jana -- Lípová, Petra
Porovnanie kvalitatívnych ukazovateľov mäsa ošípaných vybraných finálnych hybridov = Comparative evaluation of qualitative indicators of pork of selected hybrids. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 81--85. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Consumption of milk and dairy products in patients with cardiovascular disease
Lorková, Marta -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Magula, Daniel
Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením = Consumption of milk and dairy products in patients with cardiovascular disease. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 98--107. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Čerešne a višne verzus zdravie
Habánová, Marta
Čerešne a višne verzus zdravie. In Záhradkár. 53, (2017), p. 63. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Differences of selected anthropometric parameters under impact of physical activity and age
Mečiarová, Lucia -- Gažarová, Martina -- Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Kopčeková, Jana -- Lorková, Marta
Rozdiely vybraných antropometrických parametrov vplyvom pohybovej aktivity a veku: Differences of selected anthropometric parameters under impact of physical activity and age.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 191--200.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Differentiation of young adults according to the habits of nutrition and lifestyle and their evaluation of body composition
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Diferenciácia vybraných dospelých osôb podľa návykov a zhodnotenie ich telesného zloženia: Differentiation of young adults according to the habits of nutrition and lifestyle and their evaluation of body composition.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 30--36.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Does apricot seeds consumption cause changes in human urine?
Tušimová, Eva -- Kováčik, Anton -- Halenár, Marek -- Michalcová, Katarína -- Zbyňovská, Katarína -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Does apricot seeds consumption cause changes in human urine?.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 244--251. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/755.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Effect of apricot seeds on renal structure of rabbits
Kolesárová, Anna -- Pivko, Juraj -- Halenár, Marek -- Zbyňovská, Katarína -- Chrastinová, Ľubica -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Kopčeková, Jana -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Effect of apricot seeds on renal structure of rabbits.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 309--314. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/751.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Effect of epicatechin on serum lipids in rabbits
Kisska, Peter -- Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Schneidgenová, Monika -- Kováčik, Jaroslav -- Capcarová, Marcela
Vplyv epikatechínu na hladinu sérových lipidov králikov = Effect of epicatechin on serum lipids in rabbits. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 81--87. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Effect of growth rate on the slaughter parameters and meat quality according to sex of pigs
Bučko, Ondřej -- Lehotayová, Andrea -- Komová, Petra -- Mrázová, Jana -- Debrecéni, Ondrej -- Mlyneková, Eva -- Imrich, Ivan
Efekt rastovej intenzity ošípaných na parametre jatočnej hodnoty a kvalitu bravčového mäsa s ohľadom na pohlavie = Effect of growth rate on the slaughter parameters and meat quality according to sex of pigs. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 50--53. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Effect of linseed and sunflower seeds in pig diet of fatty acid content in the pork from mangalitsa
Lípová, Petra -- Bučko, Ondřej -- Debrecéni, Ondrej -- Mrázová, Jana
Effect of linseed and sunflower seeds in pig diet of fatty acid content in the pork from mangalitsa. In NutriNET 2017. České Budějovice: University of South Bohemia, 2017, s. 67--73. ISBN 978-80-7394-642-5 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Effect of short time apricot seed consumption on cytokines production in human
Tušimová, Eva -- Balážová, Kristína -- Zbyňovská, Katarína -- Kováčik, Anton -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Chlebo, Peter -- Lukáč, Norbert -- Kolesárová, Adriana
Effect of short time apricot seed consumption on cytokines production in human. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 78. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Effect of short-term consumption bitter apricot seeds on the body composition in healthy population
Kopčeková, Jana -- Kolesárová, Anna -- Gažarová, Martina -- Lenártová, Petra -- Mrázová, Jana -- Kolesárová, Adriana
Effect of short-term consumption bitter apricot seeds on the body composition in healthy population.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 151--155. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/718.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Effect of short-term consumption of 100% fruit juice on serum bilirubin and albumin content in mild-hypercholesterolemic adults
Schwarzová, Marianna -- Habánová, Marta -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Chlebo, Peter -- Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela -- Slezák, Peter
Effect of short-term consumption of 100% fruit juice on serum bilirubin and albumin content in mild-hypercholesterolemic adults. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017, s. 83--85. ISBN 978-617-673-446-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Effect of transport conditions and lairage length in the slaughterhouse on the quality of pork
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Borsos, Andrej -- Bučko, Ondřej -- Mrázová, Jana -- Lípová, Petra
Vplyv podmienok transportu a dĺžky ustajnenia na bitúnku na kvalitu mäsa ošípaných = Effect of transport conditions and lairage length in the slaughterhouse on the quality of pork. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 86--90. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Lajdová, Zuzana -- Schwarzová, Marianna -- Zbyňovská, Katarína -- Hrnčár, Cyril -- Hanusová, Emília -- Brúnaiová, Zuzana -- Bielik, Peter
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex. In Biologia. 72, 1 (2017), p. 96--104. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Lajdová, Zuzana -- Schwarzová, Marianna -- Zbyňovská, Katarína -- Hrnčár, Cyril -- Hanusová, Emília -- Brúnaiová, Zuzana -- Bielik, Peter
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex. In Biologia. 72, 1 (2017), p. 96--104. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2017Details
Evaluation of body fat composition in young adult probands and the occurence of risk parameters
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Chlebová, Zuzana
Hodnotenie telesnej kompozície u mladých dospelých osôb a výskyt rizikových parametrov: The evaluation of body fat composition in young adult probands and the occurence of risk parameters.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 257--264.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Homocysteín - rizikový faktor alebo marker ochorenia?
Blažíček, Pavel -- Fatrcová Šramková, Katarína
Homocysteín - rizikový faktor alebo marker ochorenia?. In Revue medicíny v praxi. 15, 1 (2017), p. 51--52. ISSN 1336-202X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Hrušky versus zdravie
Habánová, Marta
Hrušky versus zdravie. In Záhradkár. 53, (2017), p. 59. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Human leukogram after three weeks consumption of apricot seeds
Zbyňovská, Katarína -- Balážová, Kristína -- Tušimová, Eva -- Kováčik, Anton -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Chlebo, Peter -- Lukáč, Norbert -- Kolesárová, Adriana
Human leukogram after three weeks consumption of apricot seeds. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 85. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Human urine alterations caused by apricot seeds consumption
Tušimová, Eva -- Zbyňovská, Katarína -- Kováčik, Anton -- Michalcová, Katarína -- Halenár, Marek -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Human urine alterations caused by apricot seeds consumption.  In Advanced Research in Life Sciences. Warsaw : De Gruyter Open. 1 (2017), p. 68--74. URL: http://dx.doi.org/10.1515/arls-2017-0012.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Influence of fattening and carcass parameters of broiler chickens by application of the enzyme preparation on pepsin base to drinking water
Hrnčár, Cyril -- Šeptajová, Jana -- Schwarzová, Marianna -- Bujko, Jozef
Ovplyvnenie výkrmových a jatočných parametrov brojlerových kurčiat aplikáciou enzymatického prípravku na báze pepsínu do pitnej vody: Influence of fattening and carcass parameters of broiler chickens by application of the enzyme preparation on pepsin base to drinking water.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 95--101.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Jablká verzus zdravie
Habánová, Marta
Jablká verzus zdravie. In Záhradkár. 53, (2017), p. 43. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Liečivé rastliny pestované v Slovenskej republike
Habán, Miroslav -- Mistríková, Ingrid -- Ďuriška, Ondrej -- Habánová, Marta -- Macák, Milan
Liečivé rastliny pestované v Slovenskej republike. In Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 11. ISBN 978-80-7509-501-5 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Marhule verzus zdravie
Habánová, Marta
Marhule verzus zdravie. In Záhradkár. 53, (2017), p. 59. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Miniatlas liečivých rastlín: Solanaceae (ľuľkovité - lilkovité), 49.
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Miniatlas liečivých rastlín: Solanaceae (ľuľkovité - lilkovité), 49. In Liečivé rastliny. 54, (2017), p. 21--24. ISSN 1335-9878.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Miniatlas liečivých rastlín 49: Solanaceae (ľuľkovité-lilkovité) : tabak virgínsky (Nicotiana tabacum L.)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Miniatlas liečivých rastlín 49: Solanaceae (ľuľkovité-lilkovité) : tabak virgínsky (Nicotiana tabacum L.). In Liečivé rastliny. 54, (2017), p. 21--24. ISSN 1335-9878.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Návody na cvičenia z dietetiky a dietológie
Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana
Návody na cvičenia z dietetiky a dietológie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 150 p. ISBN 978-80-552-1685-0.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Prevalencia obezity vo vybranej populácii vojakov, možnosti prevencie a liečby
Pavlík, Vladimír -- Habánová, Marta
Prevalencia obezity vo vybranej populácii vojakov, možnosti prevencie a liečby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 93 p. ISBN 978-80-552-1668-3.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Ríbezle verzus zdravie
Habánová, Marta
Ríbezle verzus zdravie. In Záhradkár. 53, (2017), p. 66. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
The effect of consumption of the pasteurized strawberry juice on the cholesterol levels in female volunteers with increased risk of cardiovascular diseases
Predná, Lenka -- Habánová, Marta
Efekt konzumácie pasterizovanej jahodovej šťavy na koncentráciu cholesterolu u probandiek so zvýšeným rizikom vzniku srdcovocievnych chorôb = The effect of consumption of the pasteurized strawberry juice on the cholesterol levels in female volunteers with increased risk of cardiovascular diseases. In Lekársky obzor. 66, 2 (2017), p. 61--65. ISSN 0457-4214.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
The effect of high-energy diet on Zucker diabetic fatty rats
Capcarová, Marcela -- Schwarzová, Marianna -- Kalafová, Anna -- Lory, V. -- Šoltésová, M. Prnová -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Zorad, S.
The effect of high-energy diet on Zucker diabetic fatty rats. In Vnitřní lékařství. 63, 9 (2017), p. 2570--2571. ISSN 0042-773X.
article in a professional periodical2017Details
The influence of consumption enriched pork with organic selenium on the selenium status in the probands
Mrázová, Jana -- Bučko, Ondřej -- Komová, Petra -- Imrich, Ivan
Vplyv konzumácie bravčového mäsa obohateného organickým selénom na selénový status probandov = The influence of consumption enriched pork with organic selenium on the selenium status in the probands. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 132--136. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Variabilita obsahu silymarínového komplexu v pestreci mariánskom pestovanom v teplom, veľmi suchom klimatickom regióne
Habán, Miroslav -- Macák, Milan -- Habánová, Marta
Variabilita obsahu silymarínového komplexu v pestreci mariánskom pestovanom v teplom, veľmi suchom klimatickom regióne. In Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 10. ISBN 978-80-7509-501-5 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Víno a jeho vplyv na zdravie
Chlebo, Peter -- Chlebová, Zuzana -- Ailer, Štefan
Víno a jeho vplyv na zdravie. In Vinotéka. 10, (2017), p. 58--59. ISSN 1337-9003.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Víno a jeho vplyv na zdravie: Tokajské víno
Chlebo, Peter -- Chlebová, Zuzana -- Ailer, Štefan
Víno a jeho vplyv na zdravie: Tokajské víno. In Vinotéka. 10, 4 (2017), p. 56. ISSN 1337-9003.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre
Gažarová, Martina
Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1719-2.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Výživa - významný komponent prevencie a terapie osteoporózy
Fatrcová Šramková, Katarína
Výživa - významný komponent prevencie a terapie osteoporózy. In Revue medicíny v praxi. 15, 3 (2017), p. 51--52. ISSN 1336-202X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details