Department of Human Nutrition (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 86

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Aktinídia verzus zdravie
Habánová, Marta
Aktinídia verzus zdravie. In Záhradkár. 53, 11 (2017), p. 57. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Aktuálne poznatky o význame a účinkoch vitamínu D v organizme
Fatrcová Šramková, Katarína
Aktuálne poznatky o význame a účinkoch vitamínu D v organizme. In Revue medicíny v praxi. 15, 3 (2017), p. 37--40. ISSN 1336-202X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Alterations in haematological parameters in diabetic rats
Capcarová, Marcela -- Schwarzová, Marianna -- Kalafová, Anna -- Šoltésová, M. Prnová -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Bovdišová, Ivana -- Slovák, Leopold -- Lory, V. -- Kisska, Peter -- Zorad, S.
Alterations in haematological parameters in diabetic rats. In Slovak journal of animal science. 50, 4 (2017), p. 161. ISSN 1337-9984.
article in a professional periodicalAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Basal metabolism determined from different methods and the assessment of determined differences in adult population
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Bazálny metabolizmus určený rôznymi metódami a posúdenie zistených rozdielov v súbore dospelých osôb: Basal metabolism determined from different methods and the assessment of determined differences in adult population.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 22--29.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Bioactive compounds and antioxidant activity of small berries from wild and cultivated origins
Holovičová, Mária -- Habánová, Marta
Bioactive compounds and antioxidant activity of small berries from wild and cultivated origins. In MUSILOVÁ, J. -- TÓTHOVÁ, M. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation: proceedings of abstracts, 7th November 2017, Nitra, Slovak Republic. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, s. 34. ISBN 978-80-552-1734-5.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Biochemical parameters as monitoring markers of the inflammatory reaction by patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
Lenártová, Petra -- Kopčeková, Jana -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana -- Wyka, Joanna
Biochemical parameters as monitoring markers of the inflammatory reaction by patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). In Roczniki państwowego zakładu higieny. 68, 2 (2017), p. 185--190.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Brosykne verzus zdravie
Habánová, Marta
Brosykne verzus zdravie. In Záhradkár. 53, (2017), p. 68. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Comparative evaluation of qualitative indicators of pork of selected hybrids
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Borsos, Andrej -- Bučko, Ondřej -- Mrázová, Jana -- Lípová, Petra
Porovnanie kvalitatívnych ukazovateľov mäsa ošípaných vybraných finálnych hybridov = Comparative evaluation of qualitative indicators of pork of selected hybrids. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 81--85. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Consumption of bakery products
Kolesárová, Anna -- Zeleňáková, Lucia -- Gažarová, Martina -- Cesneková, S.
Konzumácia pekárskych výrobkov: Consumption of bakery products.  In XLVII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2017), p. 165--170.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Consumption of milk and dairy products in patients with cardiovascular disease
Lorková, Marta -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Magula, Daniel
Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením = Consumption of milk and dairy products in patients with cardiovascular disease. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 98--107. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Consumption of selected foods of animal origin in cardiological patients in the region Nitra and Žilina
Kopčeková, Jana -- Gažarová, Martina -- Lenártová, Petra -- Mrázová, Jana -- Habánová, Marta -- Horečná, Andrea
Konzumácia vybraných potravín živočíšneho pôvodu u kardiovaskulárnych pacientov Žilinského a Nitrianského kraja: Consumption of selected foods of animal origin in cardiological patients in the region Nitra and Žilina.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 134--139.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Čerešne a višne verzus zdravie
Habánová, Marta
Čerešne a višne verzus zdravie. In Záhradkár. 53, 5 (2017), p. 63. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Čučoriedky verzus zdravie
Habánová, Marta
Čučoriedky verzus zdravie. In Záhradkár. 53, 10 (2017), p. 60. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Diabetes mellitus type 2 - symptoms and complications in selected patients group
Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Lenártová, Petra -- Bazsóová, Silvia
Diabetes mellitus II. typu - príznaky a komplikácie choroby vo vybranej skupine pacientov: Diabetes mellitus type 2 - symptoms and complications in selected patients group.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 60--67.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Diferenciácia vybraného súboru dospelých osôb podľa konzumu zeleniny a ovocia s porovnávacím zhodnotením nežiaducich a žiaducich životných návykov ako aj telesného zloženia
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Diferenciácia vybraného súboru dospelých osôb podľa konzumu zeleniny a ovocia s porovnávacím zhodnotením nežiaducich a žiaducich životných návykov ako aj telesného zloženia.  In Záhradníctvo 2017: zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 43--54.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Differences of selected anthropometric parameters under impact of physical activity and age
Mečiarová, Lucia -- Gažarová, Martina -- Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Kopčeková, Jana -- Lorková, Marta
Rozdiely vybraných antropometrických parametrov vplyvom pohybovej aktivity a veku: Differences of selected anthropometric parameters under impact of physical activity and age.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 191--200.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Differentiation of young adults according to the habits of nutrition and lifestyle and their evaluation of body composition
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Diferenciácia vybraných dospelých osôb podľa návykov a zhodnotenie ich telesného zloženia: Differentiation of young adults according to the habits of nutrition and lifestyle and their evaluation of body composition.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 30--36.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Does apricot seeds consumption cause changes in human urine?
Tušimová, Eva -- Kováčik, Anton -- Halenár, Marek -- Michalcová, Katarína -- Zbyňovská, Katarína -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Does apricot seeds consumption cause changes in human urine?.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 244--251. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/755.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Eating habits and lifestyle changes after determining the diagnosis
Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Lenártová, Petra -- Mrázová, Jana -- Vráblová, Monika
Zmeny v stravovaní a životnom štýle po stanovení diagnózy hypercholesterolémia: Eating habits and lifestyle changes after determining the diagnosis.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 68--73.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Efekt konzumácie pasterizovanej jahodovej šťavy na koncentráciu cholesterolu u probandiek so zvýšeným rizikom vzniku srdcovocievnych chorôb =
Predná, Lenka -- Habánová, Marta
The effect of consumption of the pasteurized strawberry juice on the cholesterol levels in female volunteers with increased risk of cardiovascular diseases = Efekt konzumácie pasterizovanej jahodovej šťavy na koncentráciu cholesterolu u probandiek so zvýšeným rizikom vzniku srdcovocievnych chorôb. In Lekársky obzor. 66, 2 (2017), p. 61--65. ISSN 0457-4214.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Effect of apricot seeds on renal structure of rabbits
Kolesárová, Anna -- Pivko, Juraj -- Halenár, Marek -- Zbyňovská, Katarína -- Chrastinová, Ľubica -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Kopčeková, Jana -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Effect of apricot seeds on renal structure of rabbits.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 309--314. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/751.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Effect of epicatechin on serum lipids in rabbits
Kisska, Peter -- Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Schneidgenová, Monika -- Kováčik, Jaroslav -- Capcarová, Marcela
Vplyv epikatechínu na hladinu sérových lipidov králikov = Effect of epicatechin on serum lipids in rabbits. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 81--87. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Effect of growth rate on the slaughter parameters and meat quality according to sex of pigs
Bučko, Ondřej -- Lehotayová, Andrea -- Komová, Petra -- Mrázová, Jana -- Debrecéni, Ondrej -- Mlyneková, Eva -- Imrich, Ivan
Efekt rastovej intenzity ošípaných na parametre jatočnej hodnoty a kvalitu bravčového mäsa s ohľadom na pohlavie = Effect of growth rate on the slaughter parameters and meat quality according to sex of pigs. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 50--53. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Effect of linseed and sunflower seeds in pig diet of fatty acid content in the pork from mangalitsa
Lípová, Petra -- Bučko, Ondřej -- Debrecéni, Ondrej -- Mrázová, Jana
Effect of linseed and sunflower seeds in pig diet of fatty acid content in the pork from mangalitsa. In NutriNET 2017. České Budějovice: University of South Bohemia, 2017, s. 67--73. ISBN 978-80-7394-642-5 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Effect of perga consumption on glycaemia of zucker diabetic fatty rats
Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová, M. Prnová -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Bovdišová, Ivana -- Slovák, Leopold -- Lory, V. -- Kisska, Peter -- Zorad, S. -- Brindza, Jan
Effect of perga consumption on glycaemia of zucker diabetic fatty rats. In Slovak journal of animal science. 50, 4 (2017), p. 164--165. ISSN 1337-9984.
article in a professional periodicalAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Effect of short time apricot seed consumption on cytokines production in human
Tušimová, Eva -- Balážová, Kristína -- Zbyňovská, Katarína -- Kováčik, Anton -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Chlebo, Peter -- Lukáč, Norbert -- Kolesárová, Adriana
Effect of short time apricot seed consumption on cytokines production in human. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 78. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Effect of short-term consumption bitter apricot seeds on the body composition in healthy population
Kopčeková, Jana -- Kolesárová, Anna -- Gažarová, Martina -- Lenártová, Petra -- Mrázová, Jana -- Kolesárová, Adriana
Effect of short-term consumption bitter apricot seeds on the body composition in healthy population.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 151--155. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/718.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Effect of short-term consumption of 100% fruit juice on serum bilirubin and albumin content in mild-hypercholesterolemic adults
Schwarzová, Marianna -- Habánová, Marta -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Chlebo, Peter -- Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela -- Slezák, Peter
Effect of short-term consumption of 100% fruit juice on serum bilirubin and albumin content in mild-hypercholesterolemic adults. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017, s. 83--85. ISBN 978-617-673-446-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Effect of transport conditions and lairage length in the slaughterhouse on the quality of pork
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Borsos, Andrej -- Bučko, Ondřej -- Mrázová, Jana -- Lípová, Petra
Vplyv podmienok transportu a dĺžky ustajnenia na bitúnku na kvalitu mäsa ošípaných = Effect of transport conditions and lairage length in the slaughterhouse on the quality of pork. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 86--90. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Lajdová, Zuzana -- Schwarzová, Marianna -- Zbyňovská, Katarína -- Hrnčár, Cyril -- Hanusová, Emília -- Brúnaiová, Zuzana -- Bielik, Peter
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex. In Biologia. 72, 1 (2017), p. 96--104. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Lajdová, Zuzana -- Schwarzová, Marianna -- Zbyňovská, Katarína -- Hrnčár, Cyril -- Hanusová, Emília -- Brúnaiová, Zuzana -- Bielik, Peter
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex. In Biologia. 72, 1 (2017), p. 96--104. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2017Details
Egreš verzus zdravie
Habánová, Marta
Egreš verzus zdravie. In Záhradkár. 53, 7 (2017), p. 70. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Evaluation of body fat composition in young adult probands and the occurence of risk parameters
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Chlebová, Zuzana
Hodnotenie telesnej kompozície u mladých dospelých osôb a výskyt rizikových parametrov: The evaluation of body fat composition in young adult probands and the occurence of risk parameters.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 257--264.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Evaluation of selected phenolic acids in some species of Lamiaceae family
Habán, Miroslav -- Mistríková, Ingrid -- Habánová, Marta
Evaluation of selected phenolic acids in some species of Lamiaceae family.  In Conference on the 65th Anniversary of Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava : 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Bratislava : Comenius University. (2017), p. 49. ISBN 978-80-223-4388-6.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Frekvencia konzumácie convenience potravín vo vybranej populácii SR
Lenártová, Petra -- Gažarová, Martina -- Sumková, Sabína
Frekvencia konzumácie convenience potravín vo vybranej populácii SR.  In Záhradníctvo 2017: zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 119--125.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Homocysteín - rizikový faktor alebo marker ochorenia?
Blažíček, Pavel -- Fatrcová Šramková, Katarína
Homocysteín - rizikový faktor alebo marker ochorenia?. In Revue medicíny v praxi. 15, 1 (2017), p. 51--52. ISSN 1336-202X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Hrušky versus zdravie
Habánová, Marta
Hrušky versus zdravie. In Záhradkár. 53, (2017), p. 59. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Human leukogram after three weeks consumption of apricot seeds
Zbyňovská, Katarína -- Balážová, Kristína -- Tušimová, Eva -- Kováčik, Anton -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Chlebo, Peter -- Lukáč, Norbert -- Kolesárová, Adriana
Human leukogram after three weeks consumption of apricot seeds. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 85. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Human urine alterations caused by apricot seeds consumption
Tušimová, Eva -- Zbyňovská, Katarína -- Kováčik, Anton -- Michalcová, Katarína -- Halenár, Marek -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Human urine alterations caused by apricot seeds consumption.  In Advanced Research in Life Sciences. Warsaw : De Gruyter Open. 1 (2017), p. 68--74. URL: http://dx.doi.org/10.1515/arls-2017-0012.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Influence of consumption of pork enriched by organic selenium on selenium level in blood serum and selected blood lipid parameters in consumers
Juhás, Peter -- Mrázová, Jana -- Bučko, Ondřej -- Lehotayová, Andrea -- Lenártová, Petra -- Chlebo, Peter
Influence of consumption of pork enriched by organic selenium on selenium level in blood serum and selected blood lipid parameters in consumers. In Journal of food and nutrition research. 56, 4 (2017), p. 335--340. ISSN 1336-8672.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2017Details
Influence of fattening and carcass parameters of broiler chickens by application of the enzyme preparation on pepsin base to drinking water
Hrnčár, Cyril -- Šeptajová, Jana -- Schwarzová, Marianna -- Bujko, Jozef
Ovplyvnenie výkrmových a jatočných parametrov brojlerových kurčiat aplikáciou enzymatického prípravku na báze pepsínu do pitnej vody: Influence of fattening and carcass parameters of broiler chickens by application of the enzyme preparation on pepsin base to drinking water.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 95--101.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Informovanosť slovenských spotrebiteľov o convenience potravinách
Lenártová, Petra -- Gažarová, Martina -- Sumková, Sabína
Informovanosť slovenských spotrebiteľov o convenience potravinách.  In Záhradníctvo 2017: zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 126--131.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Jablká verzus zdravie
Habánová, Marta
Jablká verzus zdravie. In Záhradkár. 53, (2017), p. 43. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Komparácia príjmu energetických a povzbudivých nápojov u študentov: Comparison intake of energy and stimulating drinks in students
Mrázová, Jana -- Lenártová, Petra -- Kopčeková, Jana -- Gažarová, Martina -- Duchová, Mária
Komparácia príjmu energetických a povzbudivých nápojov u študentov: Comparison intake of energy and stimulating drinks in students.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 216--221.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Konzum zeleniny a ovocia a vybrané kardiometabolické riziká u mladej dospelej populácie
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína
Konzum zeleniny a ovocia a vybrané kardiometabolické riziká u mladej dospelej populácie.  In Záhradníctvo 2017: zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 200--214.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Liečivé rastliny pestované v Slovenskej republike
Habán, Miroslav -- Mistríková, Ingrid -- Ďuriška, Ondrej -- Habánová, Marta -- Macák, Milan
Liečivé rastliny pestované v Slovenskej republike. In Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 11. ISBN 978-80-7509-501-5 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Maliny a černice verzus zdravie
Habánová, Marta
Maliny a černice verzus zdravie. In Záhradkár. 53, 8 (2017), p. 77. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Marhule verzus zdravie
Habánová, Marta
Marhule verzus zdravie. In Záhradkár. 53, (2017), p. 59. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Medicinal plants in Slovakia - their cultivation and importance for practicle
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta -- Malovcová, Ľubica
Liečivé rastliny na Slovensku - ich pestovanie a význam pre prax = Medicinal plants in Slovakia - their cultivation and importance for practicle. In Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Piešťany: Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2017, s. 149--151. ISBN 978-80-89417-75-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Mediterranean dietary model for prevention of food-related diseases and frequency of consumption selected products in Italian and Polish students
Bronkowska, Monika -- Piotrowska, Ewa -- Lozna, Karolina -- Figurska-Ciura, Danuta -- Habánová, Marta -- Del Core, Guseppina
Mediterranean dietary model for prevention of food-related diseases and frequency of consumption selected products in Italian and Polish students. In Annals of Nutrition & Metabolism. 71, (2017), p. 1270. ISSN 0250-6807.
article in a professional periodicalAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Miniatlas liečivých rastlín: Solanaceae (ľuľkovité - lilkovité), 49.
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Miniatlas liečivých rastlín: Solanaceae (ľuľkovité - lilkovité), 49. In Liečivé rastliny. 54, (2017), p. 21--24. ISSN 1335-9878.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Miniatlas liečivých rastlín 49: Solanaceae (ľuľkovité-lilkovité) : tabak virgínsky (Nicotiana tabacum L.)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Miniatlas liečivých rastlín 49: Solanaceae (ľuľkovité-lilkovité) : tabak virgínsky (Nicotiana tabacum L.). In Liečivé rastliny. 54, (2017), p. 21--24. ISSN 1335-9878.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Monitoring anthropometric parameters in the selected population of women in fitnesscentrum
Holovičová, Mária -- Habánová, Marta -- Habán, Miroslav
Sledovanie antropometrických parametrov vo vybranej populácii žien vo fitnescentre: Monitoring anthropometric parameters in the selected population of women in fitnesscentrum.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 89--94.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Monitoring the nutrition and behavior of women during pregnancy
Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Mečiarová, Lucia
Sledovanie výživného správania žien počas tehotenstva: Monitoring the nutrition and behavior of women during pregnancy.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 82--88.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Morus nigra L.
Brindza, Jan -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Grygorieva, Olga V.
Šelkovica černaja = Morus nigra L. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Maloispol’zujemyje vidy rastenij. 1. vyd. Nitra : Slovackij agrarnyj universitet, 2017, s. 168--174. ISBN 978-80-552-1753-6.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Návody na cvičenia z dietetiky a dietológie
Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana
Návody na cvičenia z dietetiky a dietológie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 150 p. ISBN 978-80-552-1685-0.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Orechy verzus zdravie
Habánová, Marta
Orechy verzus zdravie. In Záhradkár. 53, 12 (2017), p. 61. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Prevalencia obezity vo vybranej populácii vojakov, možnosti prevencie a liečby
Pavlík, Vladimír -- Habánová, Marta
Prevalencia obezity vo vybranej populácii vojakov, možnosti prevencie a liečby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 93 p. ISBN 978-80-552-1668-3.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
recenzovaný zborník vedeckých prác
Gažarová, Martina -- Gažarová, Martina
Výživa človek zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. ISBN 978-80-552-1719-2.
professional bookRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Resveratrol a iné flavonoidy
Chlebo, Peter -- Chlebová, Zuzana -- Ailer, Štefan
Resveratrol a iné flavonoidy. In Vinotéka. 10, 3 (2017), p. 26--27. ISSN 1337-9003.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Ríbezle verzus zdravie
Habánová, Marta
Ríbezle verzus zdravie. In Záhradkár. 53, (2017), p. 66. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Slivky verzus zdravie
Habánová, Marta
Slivky verzus zdravie. In Záhradkár. 53, 9 (2017), p. 60. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Stolový kalendár včelára 2018
Fehérová, Brigita -- Gál, Ľudovít -- Gašperík, Juraj -- Gažarová, Martina -- Juhosová, Zuzana -- Juríčková, Zuzana -- Majtán, Juraj -- Kňazovická, Vladimíra -- Kováčová, Michaela -- Repka, Ján -- Švercel, Jozef
Stolový kalendár včelára 2018. 1. vyd. Bratislava : Slovenský zväz včelárov, 2017. 60 p.
professional bookRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Súvisí podiel telesného tuku s konzumom zeleniny a ovocia u dospelých žien?
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna -- Juríková, Tünde
Súvisí podiel telesného tuku s konzumom zeleniny a ovocia u dospelých žien?.  In Záhradníctvo 2017: zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 221--230.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
The cumulation of risk values of cardiovascular parameters in population group of females
Fatrcová Šramková, Katarína -- Schwarzová, Marianna
Kumulácia rizikových hodnôt kardiovaskulárnych parametrov v populačnej skupine žien: The cumulation of risk values of cardiovascular parameters in population group of females.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 37--42.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
The effect of high-energy diet on Zucker diabetic fatty rats
Capcarová, Marcela -- Schwarzová, Marianna -- Kalafová, Anna -- Lory, V. -- Šoltésová, M. Prnová -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Zorad, S.
The effect of high-energy diet on Zucker diabetic fatty rats. In Vnitřní lékařství. 63, 9 (2017), p. 2570--2571. ISSN 0042-773X.
article in a professional periodical2017Details
The impact assessment consumption of meat and meat products on the lipid profile and BMI of womens with cardiovascular diseases
Mrázová, Jana -- Kopčeková, Jana -- Lenártová, Petra -- Gažarová, Martina
Hodnotenie vplyvu konzumácie mäsa a mäsových výrobkov na lipidový profil a BMI žien s kardiovaskulárnymi ochoreniami: The impact assessment consumption of meat and meat products on the lipid profile and BMI of womens with cardiovascular diseases.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 210--214.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
The impact of nutrition in the prevention of osteoporosis
Lenártová, Petra -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Kopnická, Anežka
Vplyv výživy v prevencii osteoporózy: The impact of nutrition in the prevention of osteoporosis.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 156--169.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
The impact of social factors to risk factors of osteoporosis
Lenártová, Petra -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Kopnická, Anežka
Vplyv sociálnych faktorov na výskyt rizikových faktorov osteoporózy: The impact of social factors to risk factors of osteoporosis.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 144--155.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
The influence of consumption enriched pork with organic selenium on the selenium status in the probands
Mrázová, Jana -- Bučko, Ondřej -- Komová, Petra -- Imrich, Ivan
Vplyv konzumácie bravčového mäsa obohateného organickým selénom na selénový status probandov = The influence of consumption enriched pork with organic selenium on the selenium status in the probands. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 132--136. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The influence of gluten-free bakery products consumption on selected anthropometric parameters
Gažarová, Martina -- Chlebová, Zuzana -- Kopčeková, Jana -- Lenártová, Petra -- Holovičová, Mária
The influence of gluten-free bakery products consumption on selected anthropometric parameters. In Potravinárstvo. 11, 1 (2017), p. 761--769. ISBN 1337-0960 (elektronická verzia).
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The occurence of cardiovascular risk factors in the selected population
Schwarzová, Marianna -- Fatrcová Šramková, Katarína
Výskyt rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb vo vybranej populácii: The occurence of cardiovascular risk factors in the selected population.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 251--254.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
The overweight and obesity in the Army of the Czech Republic, the possibilities of prevention
Pavlík, Vladimír -- Habánová, Marta
Nadhmotnosť a obezita v Armáde Českej republiky možnosti prevencie.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 245--250.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
The risk factors monitoring of osteoporosis in the selected population of Slovakia
Lenártová, Petra -- Gažarová, Martina -- Kopnická, Anežka
Monitoring rizikových faktorov osteoporózy vo vybranej populácii Slovenska: The risk factors monitoring of osteoporosis in the selected population of Slovakia.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 170--181.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
The use of diet therapy in treatment of patients with type 2 diabetes in practice
Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Kolesárová, Anna -- Lenártová, Petra -- Bazsóová, Silvia
Dietoterapia u diabetikov 2. typu v praxi: The use of diet therapy in treatment of patients with type 2 diabetes in practice.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 53--59.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Variabilita obsahu silymarínového komplexu v pestreci mariánskom pestovanom v teplom, veľmi suchom klimatickom regióne
Habán, Miroslav -- Macák, Milan -- Habánová, Marta
Variabilita obsahu silymarínového komplexu v pestreci mariánskom pestovanom v teplom, veľmi suchom klimatickom regióne. In Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 10. ISBN 978-80-7509-501-5 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Víno a jeho vplyv na zdravie
Chlebo, Peter -- Chlebová, Zuzana -- Ailer, Štefan
Víno a jeho vplyv na zdravie. In Vinotéka. 10, (2017), p. 58--59. ISSN 1337-9003.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Víno a jeho vplyv na zdravie: Tokajské víno
Chlebo, Peter -- Chlebová, Zuzana -- Ailer, Štefan
Víno a jeho vplyv na zdravie: Tokajské víno. In Vinotéka. 10, 4 (2017), p. 56. ISSN 1337-9003.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na lipidový profil pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami
Mrázová, Jana -- Gažarová, Martina -- Lenártová, Petra -- Kopčeková, Jana -- Krenčanová, Jana
Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na lipidový profil pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.  In Záhradníctvo 2017: zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 182--188.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Vyhodnotenie konzumácie antioxidantov v závislosti od veku
Juríková, Tünde -- Hegyiová, Gabriela -- Žitná, Mária -- Fatrcová Šramková, Katarína
Vyhodnotenie konzumácie antioxidantov v závislosti od veku.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 102--108.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Využitie antioxidačných vlastností tokajských vín v prevencii chorôb
Eftimová, Zuzana -- Eftimová, Jarmila
Využitie antioxidačných vlastností tokajských vín v prevencii chorôb. In XVI. FYTO - apiterapeutické dni. Košice: Univerzitná nemocnica L. Paustera, 2017, s. 26--27.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)2017Details
Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre
Gažarová, Martina
Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1719-2.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Výživa - významný komponent prevencie a terapie osteoporózy
Fatrcová Šramková, Katarína
Výživa - významný komponent prevencie a terapie osteoporózy. In Revue medicíny v praxi. 15, 3 (2017), p. 51--52. ISSN 1336-202X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Výživa, potrava a ľudské zdravie: Vybrané kapitoly z humánnej výživy. Energia, makronutrienty a mikronutrienty
Minárik, Peter -- Chlebo, Peter
Výživa, potrava a ľudské zdravie: Vybrané kapitoly z humánnej výživy. Energia, makronutrienty a mikronutrienty. Bratislava  : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. (2017), ISBN 978-80-8132-180-1.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Skriptá a učebné texty2017Details
Zastúpenie a spotreba zeleniny vo vybranom súbore študentov
Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Mrázová, Jana -- Lenártová, Petra -- Kolesárová, Anna -- Toman, Jakub
Zastúpenie a spotreba zeleniny vo vybranom súbore študentov.  In Záhradníctvo 2017: zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 61--67.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Zloženie horkých marhuľových semien a ich význam vo výžive ľudí
Kopčeková, Jana -- Kolesárová, Anna -- Halenár, Marek -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Zloženie horkých marhuľových semien a ich význam vo výžive ľudí.  In Záhradníctvo 2017: zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 91--100.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details