Document in folder Verejné obchodné súťaže

Document tree
   
Display documents   Display subfolders
   

Use this application to read documents.

Name:Súťažné podklady k OVS na prenájom bufetu pod aulou budovy rektorátu SPU v Nitre
Entered by:
Document date:28. 03. 2018 10:37
  
Comments:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania bufetu. Ide o bufet pod aulou budovy rektorátu SPU, Tr. A. Hlinku 2, Nitra.
Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční :
- dňa 03.04.2018 o 9:00 hod. - miesto stretnutia účastníkov bude pri bufete pod aulou budovy rektorátu SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, Nitra.
Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže a pokyny na predloženie ponuky sú zverejnené na internetovej stránke SPU v Nitre www.uniag.sk, časť informácie pre verejnosť – verejné obchodné súťaže. SPU v Nitre si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu ponuku a súťaž zrušiť.
Key words:
prenájom bufetu 2018
 
 
Attachment:OVS_1_2018_SPU.pdf [ document PDF, 2.07 MiB]