Priečinok Kvalita

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Kvalita.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 19).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Akčný plán zlepšovania na SPU v Nitre vypracovaný na základe „ Spätnej správy z posúdenia na mieste podľa modelu CAF“M. Granátová13.04.201813.04.2018
ŠTANDARDY A USMERNENIA NA ZABEZPEČOVANIE KVALITY V EURÓPSKOM PRIESTORE VYSOKOŠKOLSKÉHO VDELÁVANIA (ESG - 2015) APLIKOVANÉ NA PODMIENKY SPU V NITRE
M. Granátová13.04.201813.04.2018
POLITIKA KVALITY Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2018 a 2019
M. Granátová11.04.2018
13.04.2018
Indikátory výkonnosti pre kľúčové procesy nasmerované na plnenie stratégie SPU v Nitre
11.04.2018
13.04.2018
Ciele kvality pre zlepšenie vysokoškolského vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre na roky 2018 a 2019
M. Granátová11.04.2018
13.04.2018
Členovia Univerzitnej rady kvality na SPU v Nitre
28.10.2013
02.11.2017
Samohodnotiaca správa CAF
10.02.2017
10.02.2017
Politika kvality 2015
M. Granátová10.05.201610.05.2016
Ciele kvality 2015-2016
10.05.2016
10.05.2016
Vnútorný systém kvality vypracovaný podľa STN EN ISO 9001:2009 na SPU v Nitre
M. Granátová
12.06.2014
12.06.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 3 z 3).

Názov
Vstup do priečinka
Vyhodnotenie dotazníkových ankiet
Zápisy
Uplatnenie absolventov