Úprava sylabu předmětu

sylabus!editacepředmět!editace sylabu

Aplikace Úprava sylabu předmětu slouží ke správě sylabu zvoleného předmětu. Sylabus zpravidla vkládá garant nebo administrativa předmětu přes Záznamník učitele. V ojedinělých případech může úpravu sylabu provádět systémový integrátor z Editace katalogu předmětů.

Sylabus předmětu se vkládá nejprve do skladu předmětů, následně systémový integrátor sestavený sylabus překopíruje do aktuálního období. V každém období je možné evidovat různé varianty sylabu předmětu.

Aby mohl garant předmětu sylabus editovat, musí být u předmětu nastaven atribut Úprava sylabu garantem ve skladu předmětů a v katalogu předmětů aktuálního období. Nastavení provádí systémový integrátor.
Garant může editovat sylaby předmětů aktuálních nebo budoucích studijních období. Nemůže měnit historické sylaby.

Editační část sylabu obsahuje několik položek, jejichž výpis lze hned v úvodu omezit. Struktura nabídky sekcí je dána nastavením struktury sylabu, které provádí systémový integrátor univerzity. Pro vyplnění obsahu jednotlivých částí sylabu slouží textová pole, do nichž se vkládá prostý text. Některé části sylabu mohou obsahovat tabulky, do kterých se vyplňují hodnoty dle pokynů uvedených v aplikaci. Názvy a pokyny částí společných pro různé typy sylabů se mohou lišit. V případě odlišnosti jsou u každé dotčené položky uvedeny všechny varianty názvu nebo pokynů společně s názvem příslušného sylabu, například Stručná osnova předmětu (Informační list, Obsah předmětu (Stručný sylabus)). Vyplněné položky je vhodné průběžně ukládat tlačítkem na konci stránky. Položky typu obsah předmětu a literatura jsou pro vyplnění náročnější, proto je v následujícím textu uveden podrobný postup.

V případě předmětu z jiné vysoké školy se vyplňuje pouze URL odkaz na sylabus na instituci, kde se předmět studuje.
 • Obsah předmětu – může být popsán stručně, nejlépe v podobě bodové osnovy vyjadřující například jednotlivé výukové hodiny. Nový odstavec textu lze vytvořit zápisem volného řádku (dvakrát se stiskne klávesa Enter).

  Editace podrobného strukturovaného obsahu se zapne tlačítkem . Zda se bude v sylabu zobrazovat a tisknout stručná nebo podrobná verze obsahu předmětu určuje zatržení položky Zobrazovat podrobný obsah předmětu místo této stručné osnovy. Před editací se zvolí jazyk sylabu, pro který se bude obsah vkládat.

  Před podrobnou editací obsahu předmětu je nutné uložit všechny doposud provedené změny tlačítkem umístěným v dolní části stránky!

  Vkládání podrobného obsahu je rozděleno do dvou úrovní: na editaci celků (kapitol) a podcelků (podkapitol).

  Doporučený počet je přibližně čtyři až pět celků, v každém dva až tři podcelky. Prakticky by počet všech podcelků neměl překročit počet výukových týdnů, přičemž každý podcelek představuje zhruba jednu výukovou jednotku. Na úrovni celků se stanovuje počet fyzických odučených hodin přednášek a cvičení na daném tématu. Obsah by měl být řazen tak, jak jsou jednotlivé kapitoly v předmětu probírány.

  Jednotlivé celky jsou vkládány do polí tak, aby výsledný formát byl ve strukturované podobě. Celek se přidá tlačítkem a přejde se ihned k jeho editaci. Vloží se název celku, dotace přednášek a cvičení pro daný celek a jeho podcelky. Celky i podcelky se číslují automaticky, proto se číslování nevkládá. Další podcelky se vkládají v daném celku tlačítkem . Při editaci je vhodné průběžné ukládání tlačítkem . Po skončení editace celků a podcelků obsahu se klikne na tlačítko .

  Změna obsahu celků se provádí přes ikonu . Ve formuláři, který se otevře pro editaci pouze vybraného celku, se provedou potřebné úpravy a změny se uloží kliknutím na . Změny pořadí celků a jejich podcelků se docílí postupným klikáním na ikony  a . Celky a podcelky lze odebrat jejich označením a kliknutím na .

 • Literatura – vkládání je uzpůsobeno tak, aby citace publikací byly v sylabu strukturované a přehledné. Vloženou literaturu lze rozdělit na základní a doporučenou. Každá nově přidaná položka seznamu je označena jako základní, kliknutím na text ve sloupci Zákl. lze typ literatury změnit. Pokud je literatura vložena jako nestrukturovaný text (typ textový řetězec) může být pouze doporučená.

  Literatura se vkládá dvěma způsoby: dohledáním již evidované publikace nebo založením nové publikace.

  Pro vložení literatury lze použít volbu pro vložení textového řetězce, využívá se však výjimečně.

  Doporučujeme užití maximálně pěti citací. Dlouhé citace jsou totiž formátovány na více řádků. Formátují se jen citace zadané odkazem, nikoliv textové řetězce, které se zpravidla řadí nakonec. Také elektronické zdroje je možné zadat odkazem (včetně firemních manuálů).