Doktorská studia

Doktorská studia (DSP) jsou samostatnou kapitolou studijního systému. S ostatními studii mají podobnou například evidenci předmětů v samostatném fakultním katalogu předmětů a zadávání známek do zkušebních zpráv.

Odlišnosti se projevují zejména v průběhu studia, kdy se jinak eviduje studijní plán a sledují se další aktivity absolvované studentem během studia (například účast na konferencích, spolupráce na projektech, publikační činnost, pedagogická činnost, účast na stážích) a evidenci stipendií (nastavení a hromadný převod stipendií, zobrazení sestav pro výplatu stipendií atd.). Další podpůrné aplikace umožňují evidenci školitelů, evidenci činností doktoranda, zobrazení přehledu aktualizovaných studijních plánů a zobrazení statistik apod.

Evidence doktorských studií v UIS začíná přihláškou ke studiu a volbou konkrétního tématu disertační práce, pokračuje tvorbou individuálního studijního plánu, sestavováním Aktualizovaného studijního plánu a končí odevzdáním disertační práce, zaevidováním posledních výsledků studia, vytištěním průvodních dokumentů (diplom, dodatek diplomu apod.) a úspěšným vyřazením ze studia.

Školitel doktoranda

Školitelem doktoranda se uživatel stává zaevidováním v aplikaci Evidence školitelů doktorandů, kde je také definována vazba mezi školitelem a studijními programy nutná k určení, pro které studijní programy může školitel vypisovat témata.

V rámci studijního procesu v UIS je úkolem školitele doktoranda navržení tématu disertační práce, vložení individuálního studijního plánu a ke konci každého akademického roku provést hodnocení studia doktoranda (sestavení Aktualizovaný studijní plán).

Svého budoucího školitele si uchazeč o doktorandské studium volí již v elektronické přihlášce současně s volbou tématu disertační práce. Školitel, který vypsal téma disertační práce, které si uchazeč v elektronické přihlášce zvolí, se po zapsání uchazeče do studia stane jeho školitelem.

Téma disertační práce

Protože součástí přihlášky ke studiu programu doktorského stupně je i volba tématu práce, je nutné pro uchazeče, kteří si podali přihlášku do studia, sestavit téma závěrečné práce a vložit ho do informačního systému.

Témata disertačních prací vypisuje školitel přes aplikaci Závěrečné práce – záložka Návrhy témat. Navržená témata schvaluje předseda oborové rady v aplikaci Schvalování témat závěrečných prací, která je umístěna v Osobní administrativě v sekci Manažerská nadstavba. Schválené téma se uchazečům nabízí v elektronické přihlášce, kde si je volí v sekci Údaje přihlášky. Přehled uchazečů na tématech vidí školitel v aplikaci Závěrečné práce – záložka Návrhy témat - Nabízená témata. Po zapsání uchazeče do studia lze na základě tématu založit zadání disertační práce.

Individuální studijní plán

Studenti DSP studují podle individuálního studijního plánu (ISP). Individuální studijní plán sestavuje na začátku studia student společně se svým školitelem. Školitel následně postupuje studijní plán ke schválení. Schvaluje předseda oborové rady.

Pro tvorbu a schvalování ISP jsou připraveny příslušné aplikace:

 • Student má pro tvorbu studijního plánu aplikaci Individuální studijní plán umístěnou v Portálu studenta. Pro vyplnění některých částí Aktualizovaného studijního plánu využívá aplikace pro vědu a výzkum. Informace o pedagogických aktivitách studenta se přenášejí ze Záznamníku učitele.

 • Školitel má v Osobní administrativě v sekci Moje výuka připravenu aplikaci Plán a průběh Ph.D. studia, ve které sestavuje a schvaluje ISP svých doktorandů.

 • Předseda oborové rady má v Osobní administrativě v sekci Studijní systém připravenu aplikaci Individuální studijní plán – oborová rada, kde může sledovat evidenci doktorandů studujících v rámci studijního zaměření příslušného oborové radě a kde provádí schvalování a tisk ISP.

ISP se v UIS mimo jiné využívá při zápisech studenta do dalšího období studia. Podle ISP se řídí další průběh studia. Nesplněné předměty aktuálního období se zapisují do studijních povinností následujícího období společně s dalšími plánovanými předměty.

Aktualizovaný studijní plán

Na konci každého akademického roku sestavuje školitel studenta Aktualizovaný studijní plán. Školitel následně postupuje Aktualizovaný studijní plán ke schválení. Schvaluje předseda oborové rady.

Pro tvorbu a schvalování Aktualizovaného studijního plánu jsou rovněž připraveny příslušné aplikace:

 • Student má pro tvorbu Aktualizovaného studijního plánuPortálu studenta přístupnou aplikaci Zařazení výsledků doktorského studia. Informace o pedagogických aktivitách studenta se přenášejí ze Záznamníku učitele, část údajů je pak přebírána ze studijního, případně vědecko-výzkumného systému.

 • Školitel má v Osobní administrativě v sekci Moje výuka připravenu aplikaci Plán a průběh Ph.D. studia, ve které sestavuje a schvaluje Aktualizovaného studijního plánu svých doktorandů.

 • Předseda oborové rady má v Osobní administrativě v sekci Studijní systém připravenu aplikaci Aktualizovaný studijní plán – oborová rada, kde může sledovat evidenci doktorandů studujících v rámci studijního zaměření příslušného oborové radě a kde provádí schvalování a tisk aktualizovaných studijních plánů.

Zápisy předmětů dle ISP

Při zápisu předmětů do studia se využívá sestaveného ISP. Jakmile je studentovi v UIS ISP sestaven a schválen, provede studijní referentka zápis předmětů do aktuálního období studia. Zápis předmětů probíhá obdobně jako u bakalářských a inženýrských studií v aplikaci Zápis, resp. Změny po zápisech.

Ještě před zápisy musí systémový integrátor fakulty připravit:

 • Předměty vyučované na SPU v aktuálním katalogu předmětů doktorského studia (připravuje SIF).

 • Akreditované předměty – předměty určené pro daný program nebo zaměření studia (nastavuje SIF v katalogu předmětů).

 • Předměty vyučované na jiné škole – jsou nazývány Cizí předmět (připravuje SIF), je jich založeno několik (Cizí předmět 1, Cizí předmět 2 atd.). V ISP se zobrazují s jejich skutečným názvem a názvem školy, ze které pochází.

Státní závěrečná zkouška

K disertační zkoušce se studenti přihlašují přes aplikaci Přihláška ke státní zkoušce stejně jako studenti bakalářských a inženýrských studií. Přihlášku mohou podávat studenti s aktivním studiem a se zapsaným speciálním předmětem Disertační zkouška, Obhajoba závěrečné práce nebo Státní doktorandská zkouška.

Po zpracování přihlášky je student zařazen do komise státní zkoušky, jejíž složení může zobrazit, stejně může v aplikaci Prohlídka státních zkoušek sledovat průběh událostí spojených s ukončením studia.

Nastavení pro doktorská studia

Pro správnou funkci aplikací pro podporu evidence doktorských studií jsou nutná některá speciální nastavení, která se pro ostatní typy studií neprovádějí. Tato nastavení ovlivňují zejména tvorbu individuálního studijního plánu. Některá nastavení provádí systémový integrátor, některá studijní referentky. Aplikace, ve kterých je nutné provést nastavení:

 • Studijní evidence – u studia musí být evidován školitel a ústav, není-li školitel uveden nemůže student svůj plán editovat. Pokud si studenti volí školitele již v přihlášce do studia, jsou po zápise do studia uloženy do Studijní evidence automaticky. Tyto údaje se následně automaticky vkládají do individuálního studijního plánu i do Aktualizovaného studijního plánu. Školiteli se zpřístupní aplikace pro editaci studijního plánu a Aktualizovaného studijního plánu.

 • Evidence orgánů univerzity – musí být evidovány příslušné orgány doktorských studijních programů, případně zaměření nebo kvalifikačních odborů a jejich předseda.

 • Katalog předmětů – v aktuálním katalogu a skladu předmětů musí být evidovány předměty vyučované na domácí univerzitě spolu s atributy:

  • Akreditováno pro program/zaměření – je možné u konkrétních předmětů doplnit pro jaký program/ zaměření jsou určeny (akreditovány) – tyto předměty se pak školitelům nabízí přednostně při sestavování individuálních studijních plánů.

  • Doktorský studijní předmět pro ISP – aby předmět bylo možné použít předmět v individuálním studijním plánu, musí mít zvolenou hodnotu Ano.

  • Speciální předmět – aby bylo možné uložit počet kreditů dosažených v hodnocení studia v aplikaci pro tvorbu Aktualizovaného studijního plánu. Nastaven musí být jeden předmět Pedagogická činnost a jeden předmět Tvořivá činnost v oblasti vědy.

   Pro oba předměty musí být sestaven seznam aktivit, za které budou studenti v rámci činnosti hodnoceni. Podmínkou pro správnou funkci je uložení bodů nebo rozsahu bodů, jež se budou studentům za jednotlivé aktivity přidělovat. Nastavení se provádí v aplikaci Evidence činností doktoranda.
  • Sklad předmětů – ve skladu je nutné založit předmět, který je uchován pouze zde a nekopíruje se do aktuálního katalogu předmětů. Připravuje se pro evidenci předmětů, které student studuje na jiné univerzitě. Může být nazván Doktorský předmět z jiné univerzity. Musí mít nastaven atribut Cizí předmětcizí předmět na Ano (chová se podobně jako uznávací předmět). Vhodné je založit takových předmětů alespoň pět (Doktorský předmět z jiné univerzity 1, Doktorský předmět z jiné univerzity 2 atd.). Pokud při zápise studenta nebude jejich počet dostačující, studijní referentka bude na tuto skutečnost upozorněna. SIF pak na její žádost přidá další předmět. Po zapsání předmětu se bude zobrazovat jeho skutečný název a v závorce škola, ze které pochází.

 • Studijní plány – aby se v individuálním studijním plánu nabízeli povinnéa povinně volitelné předměty, je nutné nastavit studijní plány a v nich určit skupinu:

  • povinných předmětů – všechny předměty skupiny musí být studentovi v daném studijním období vloženy do ISP s určením termínu vykonání zkoušek (zimní nebo letní semestr);

  • povinně volitelných předmětů – pro skupinu lze zvolit počet předmětů, které musí student splnit a/nebo počet kreditů, kterého musí studiem předmětů dosáhnout. Podle těchto kritérií pak musí být do ISP vložen určitý počet předmětů.

Související témata nápovědy