Závěrečné zkoušky a oficiální výstupy

Následující text popisuje přípravu státních zkoušek, vysvětluje přípravu povinných a povinně volitelných předmětů pro jednotlivé typy závěrečných zkoušek, princip zpřístupnění elektronického přihlašování na státní zkoušky, přípravu zkušebních komisí, evidenci výsledků až po tisk výstupních dokumentů.

Přípravu státních zkoušek zahajuje systémový integrátor v aplikaci Správa předmětů a šablon SZ, kde připraví jednotlivé předměty státních zkoušek, uspořádá je do skupin předmětů, ze kterých sestaví šablony předmětů pro jednotlivé studijní programy a zaměření. Dle definovaných šablon jsou nabízeny předměty státních zkoušek jednotlivým studentům v aplikaci Přihláška ke státní zkoušce.

Návazným krokem je založení termínů státních zkoušek. Termín představuje delší časový úsek, ve kterém probíhají státní zkoušky a do kterého si studenti podávají přihlášku ke státní zkoušce. Vlastní období pro podávání přihlášek lze stanovit pro jednotlivé termíny nebo na úrovni harmonogramu období nastavením milníku Podávání přihlášek ke státní zkoušce.

Studenti se ke státním zkouškám přihlašují elektronicky v aplikaci Přihláška ke státní zkoušce, případně ji za ně může podat studijní referentka.

Pro přístup do aplikace musí mít student ve svém průběhu studia zapsán některý ze speciálních předmětů typu závěrečná zkouška, státní zkouška, dílčí státní zkouška, obhajoba závěrečné práce nebo disertační zkouška. Zde si student zvolí některý z nabízených termínů SZ a dle šablony předmětů odpovídající jeho studiu si přihlásí povinné předměty a provede volbu předmětů povinně volitelných. Předměty mohou mít nastaveny prerekvizity, kontrolující návaznost předmětů státní zkoušky na předměty, které student absolvoval během svého studia. Přihlášku je nutné podat i v případě, že součástí státní zkoušky nejsou žádné předměty, ale pouze obhajoba závěrečné práce.

Na základě počtu přihlášených studentů se v aplikaci Státní zkoušky sestaví potřebný počet zkušebních komisí, do kterých se přihlášení studenti rozřadí. Implicitní nastavení agendy státních zkoušek povoluje přidělit jednu přihlášku jedné komisi, ale změnou nastavení atributů studijního období a studijních programů lze docílit přihlášení studenta s jednou přihláškou k více zkušebním komisím. Pro sestavené komise se vytisknou formuláře pro zápis o státní zkoušce (tzv. košilka), případně další dokumenty. Informace o příslušnosti ke komisi se studentům zobrazují v přihlášce ke státní zkoušce.

Po ukončení zkoušek zadají studijní referentky výsledky státních zkoušek studentů v aplikaci Výsledky státních zkoušek. Následně studijní referentky v aplikaci Hromadné vyřazování studentů vyřadí úspěšné absolventy a vytisknou výstupní dokumenty. Výstupní dokumenty jsou při tisku automaticky ukládány do elektronického archivu UIS pro případný pozdější tisk duplikátů.

Dílčí státní zkoušky

Dílčí státní zkoušky umožňují studentům plnit vybrané předměty státní zkoušky v průběhu studia bez obhajoby práce, podle předepsaného studijního plánu. Na konci studia pak vykonají klasickou závěrečnou státní zkoušku, jejíž obsahem jsou zbývající předepsané předměty a obhajoba závěrečné práce.

Aby bylo možné funkcionality dílčích státních zkoušek využívat, je zapotřebí nastavit atribut Dílčí státní zkoušky v atributech pracoviště (viz Evidence pracovišť).

Pro vypsání termínů dílčích státních zkoušek a sestavení komisí platí stejná pravidla jako pro klasické termíny. Studenti pro přihlášení musejí mít zapsán speciální předmět dílčí státní zkouška - nastavuje systémový integrátor v Editace katalogu předmětů. Je možné nastavit prerekvizity omezující zápis speciálního předmětu jen studentům, kteří splnili požadované studijní povinnosti.

V aplikaci Šablony předmětů státních zkoušek se sestaví šablony státních zkoušek. Při zařazování skupin předmětů se určí příslušný druh termínu, na který se mají předměty skupiny vázat - klasická nebo dílčí SZ. Dále se v aplikaci Termíny pro přihlášení k SZ se založí termíny zkoušek pro dílčí SZ.

Nyní se studenti mohou na termín dílčí státní zkoušky přihlašovat stejným způsobem jako na termín klasické státní zkoušky. Nastane-li situace, že student skládá dílčí i závěrečnou zkoušku ve stejném období, musí podání přihlášky k závěrečné zkoušce předcházet podání přihlášky k dílčí zkoušce.

Následně je možné sestavit zkušební komise pro dílčí SZ obdobně jako u klasických státních zkoušek.

Výsledky státních zkoušek se do UIS vkládají postupně, jak student plní předměty dílčí státní zkoušky. Jakmile jsou výsledky kompletní a složena závěrečná zkouška s obhajobou práce, je možné vytisknout diplom a dodatek diplomu.