Přehled tiskovin diplomů

Aplikace Přehled tiskovin diplomů umožňuje sestavovat přehledy evidovaných tiskovin diplomů a umožňuje s nimi provádět základní operace. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním dipl-tisk-p nebo dipl-tisk-s nebo dipl-tisk-skar.

Přehled evidovaných tiskovin lze zobrazit pomocí formuláře v úvodu aplikace, kde se stanoví parametry pro zobrazení sestavy tiskovin. Sestavu lze omezit podle rozsahu sériových čísel, stavu tiskoviny, typu studia, data nabytí tohoto stavu, případně dle studenta, kterému byla tiskovina vydána. Omezení sestavy na studenta lze zrušit tlačítkem . Sestava dle zvolených kritérií se zobrazí stistknutím tlačítka .

Seznam evidovaných tiskovin je zobrazen v přehledové tabulce. Pro každou tiskovinu jsou zobrazeny základní údaje, pomocí odkazů nad sestavou lze zobrazit další sloupce. Údaje v těchto sloupcích se zobrazují až po spárování příslušné tiskoviny s diplomem absolventa, dříve nejsou známy. Ve sloupci Sériové číslo je uvedeno sériové číslo tiskoviny, tak jak bylo zadáno při zaevidování v aplikaci Přidání tiskovin diplomů. Datum zaevidování tiskoviny je pak uvedeno ve sloupci Datum vložení. Sloupec Stav vyjadřuje, v jakém stavu se tiskovina aktuálně nachází a určuje operace, které lze s tiskovinou provádět. Význam jednotlivých stavů je uveden v části Stavy tiskovin. Ve sloupci Datum nabytí stavu je uvedeno datum přechodu tiskoviny do aktuálního stavu. Při stavu N - nevydaný se datum neeviduje. Při stavu P - prvopis je uvedeno datum ukončení studia, při stavu D - duplikát pak datum, kdy došlo ke spárování duplikátu diplomu s tiskovinou. Při ostatních stavech je uvedeno datum zadané při změně stavu.

Ve sloupci Operace jsou zobrazeny ikony, které zpřístupňují další operace s tiskovinou:

 • Změna stavu  - ikona se nabízí pouze uživatelům s oprávněním dipl-tisk-s a umožňuje měnit stav zvolené tiskoviny. Nový stav se volí ze zobrazené nabídky. Při změně na stavy PS - připravený na skartaci, S - skartovaný nebo I - jiné je nutné zadat i datum nabytí stavu, přičemž toto datum nesmí být v budoucnosti. Volitelně je možné doplnit interní poznámku. Změnu stavu je nutné potvrdit stisknutím tlačítka .

  Při nastavení stavu N - nevydaný dochází i uvolnění tiskoviny pro znovupoužití a pokud byl k tiskovině párován diplom, tato vazba je automaticky zrušena! Uvolnit však nelze tiskovinu, která je párována s diplomem, pro nějž je evidován duplikát.
 • Úprava předtištěného čísla diplomu  - ikona se nabízí pouze uživatelům s oprávněním dipl-tisk-s u tiskovin ve stavu P - prvopis nebo D - duplikát a umožňuje přepárovat diplom spárovaný s danou tiskovinou na jinou tiskovinu. Informace o spárovaném diplomu jsou uvedeny v úvodu stránky. Níže je zobrazeno pole pro zadání nového sériového čísla tiskoviny, na niž má být diplom přepárován. Pro přepárování lze použít pouze tiskovy se stavem N - nevydaný. V nabídce Stav se zvolí stav, do kterého bude po odpárování diplomu převedena původní tiskovina. Volitelně lze doplnit poznámku. Po stisknutí tlačítka se zkontroluje, zda existuje tiskovina se zadaným sériovým číslam a nachází se ve stavu N - nevydaný a zda vyhovuje typem studia. Je-li vše v pořádku, přepáruje se diplom na novou tiskovinu a u původní dojde ke změně stavu.

  Změnu předtištěného čísla nelze provést u prvotisků, pro které již existuje vystavený duplikát.
 • Poznámka  - ikona umožňuje evidovat nestrukturovanou poznámku ke zvolené tiskovině diplomu.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Historie lze zobrazit historii operací provedených se zvolenou tiskovinou.

Pod seznamem tiskovin je zobrazena nabídka, prostřednictvím které lze provádět hromadné operace se zobrazenými tiskovinami diplomů. Nabídka umožňuje:

 • vytisknout sestavu diplomů - pro všechny nebo pouze označené tiskoviny lze vytisknout přehledovou sestavu s podrobnostmi;

 • změnit stav - umožňuje provést stejné operace jako individuální změna stavu pro zvolenou skupinu tiskovin;

 • smazat tiskoviny - umožňuje trvale smazat tiskoviny označené v seznamu. Smazat lze pouze tiskoviny nacházející se ve stavu N - nevydaný. Operace je dostupná pouze uživatelům s oprávněním dipl-tisk-n.

Stavy tiskovin

Tiskoviny mohou být v evidenci evidovány v následujících stavech:

 • N - nevydaný - iniciální stav tiskoviny, který je přiřazen v okamžiku vložení tiskoviny do evidence. Označuje evidovanou tiskovinu (uloženou ve skladu), kterou lze použít pro tisk diplomu absolventa (převod do stavu P - prvopis) nebo pro tisk duplikátu (převod do stavu D - duplikát). Ručně pak lze tiskovinu převést tiskovinu do stavů PS - připravený na skartaci, S - skartovaný nebo I - jiné;

 • P - prvopis - tento stav získává tiskovina automaticky při spárování s diplomem absolventa (tiskovina byla použita pro tisk prvopisu diplomu). Z tohoto stavu lze tiskovinu převést do stavů N - nevydaný, PS - připravený na skartaci, S - skartovaný nebo I - jiné;

 • D - duplikát - tento stav získává tiskovina automaticky při spárování s vydaným duplikátem diplomu absolventa (tiskovina byla použita pro tisk duplikátu diplomu). Z tohoto stavu lze tiskovinu převést do stavů N - nevydaný, PS - připravený na skartaci, S - skartovaný nebo I - jiné;

 • PS - připravený na skartaci - stav označuje tiskovinu, která čeká na svoji fyzickou skartaci a následný převod do stavu S - skartovaný. Z tohoto stavu lze dále tiskovinu převést do stavůN - nevydaný nebo I - jiné;

 • S - skartovaný - finální stav označující fyzicky skartované tiskoviny. Uživatelé s oprávněním dipl-tisk-skar mohou tiskoviny z tohoto stavu převést do stavů PS - připravený na skartaci nebo I - jiné, bez tohoto oprávnění nelze stav změnit;

 • I - jiné - používá se pro označení jiných stavů dokumentů, než výše uvedených. Použije se například při ztrátě nebo zapůjčení tiskoviny. Z tohoto stavu lze tiskovinu převést do stavů N - nevydaný, PS - připravený na skartaci nebo S - skartovaný.