Pracovní stáž

Aplikace Pracovní stáž umožňuje evidenci a správu pracovních stáží, které student v rámci svého studia na SPU absolvoval v některém z partnerských podniků. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p nebo zahranicni-b.

Pro jednotlivé pracovní stáže lze sledovat jejich délku, evidovat údaje nezbytné pro poskytnutí finančních prostředků studentovi, sestavit a tisknout finanční dohodu a v případě změny sledovaných údajů sestavit a vytisknout dodatek dohody.

Novou pracovní stáž lze zaevidovat prostřednictvím formuláře v úvodu aplikace. Zde se zvolí druh dohody a následně podnik, ve kterém se pracovní stáž uskuteční a zadá se datum odjezdu a příjezdu. Zadané údaje se uloží stisknutím tlačítka .

Pro správu podniků pro stáže je k dispozici aplikace Správa zahraničních podniků.
Číselník druhů dohod pro pracovní stáže spravuje vývojový tým UIS.

Evidované pracovní stáže studenta jsou zobrazeny v přehledové tabulce. U každé stáže jsou uvedeny následující údaje:

 • Druh – druh dohody, v rámci které je stáž vedena.

 • Podnik - název podniku, ve kterém se stáž uskutečnila.

 • Stav – vyjadřuje, zda je student na stáži, nebo již stáž ukončil. Při vložení stáže se automaticky nastavuje stav student na výjezdu, po návratu studenta je zapotřebí provést ručně změnu na stav ukončený výjezd. Změna stavu se provede přes ikonu ve sloupci Upravit.

 • Skutečné odkdySkutečné dokdy – vyjadřují skutečná data odjezdu a příjezdu, která jsou odesílána do matriky studentů.

  Pokud stáž proběhne mimo stanovený termín (viz Původní odkdy/dokdy), pak je nutné patřičně upravit skutečné datum odkdy a dokdy. Na základě rozdílu původních a skutečných hodnot se vypočte nová délka pobytu a nové stipendium, ze kterého se určí přeplatek nebo nedoplatek stipendia. Následně je možné vytisknout dodatek k dohodě mezi studentem a univerzitou.

 • Původní odkdyPůvodní dokdy – slouží pro evidenci původního data odjezdu a příjezdu, se kterými byla stáž založena.Údaje jsou využívány při výpočtu celkového stipendia v dodatku finanční dohody.

 • Prohlížet – přes ikonu se zobrazí detaily pracovní stáže, jako jsou termíny předpokládaného odjezdu a příjezdu, celková délka stáže (počítá se po půlměsících), měsíční částka pro pobyt v dané zemi, celková částka na předpokládanou dobu pobytu, skutečné termíny odjezdu a příjezdu, skutečná doba pobytu a případně vypočtený nedoplatek (v případě delšího pobytu než bylo plánováno) nebo přeplatek (v případě zkráceného pobytu).

 • Celková částka – částka vypočtená ze skutečné délky pobytu a částky na měsíc. Částky se uvádějí v eurech.

 • Měsíců celkem – obsahuje přepočet skutečné délky pobytu na půlměsíce.

 • Číslo finanční dohody – přes ikonu se zvolí akademický rok (lze volit i do minulosti) a vloží se číslo finanční dohody mezi studentem a univerzitou. Akademický rok se tiskne na dohodu i její dodatek. Po uložení se ikona již nezobrazuje, změnu lze provést kliknutím na číslo dohody. Bez jeho zadání nelze finanční dohodu tisknout. Dále je možné nastavit období pro udělení stipendia, pokud se má lišit od období pobytu.

 • Tisk finanční dohody – kliknutím na ikonu se vytiskne dohoda uzavřená mezi studentem a univerzitou. Ikona se zobrazí pouze v případě, že se jedná o dohodu, pro kterou se uzavírají finanční smlouvy, a současně je evidováno číslo finanční dohody.

 • Tisk dodatku k finanční dohodě – kliknutím na ikonu se vytiskne dodatek k původní dohodě. Tiskne se v případě, liší-li se zadání skutečné datum odjezdu a návratu studenta od původních dat, případně liší-li se aktuální hodnoty financování (zero-grant student) od původních.

 • Checklist - ikona umožňuje přejít do evidence splněných povinností stáže.

  Ikona je zobrazována pouze u druhů stáží, které mají v aplikaci Správa dokumentů pro vyjíždějící studenty stanoveny vazby na dokumenty.
 • Upravit – přes ikonu v tomto sloupci je možné provést změnu podniku, stavu pobytu a upravit skutečná a původní data odjezdu a příjezdu, případně zaevidovat poznámku ke stáži pro interní potřeby.

Evidované pracovní stáže je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Studentům na pracovní stáži nelze ukončit studium, nejprve musejí mít zaevidován konec stáže a splněny všechny povinnosti vztahující se ke stáži. Pracovní stáž musí být ukončena před závěrečnými zkouškami.