Pokuty

Aplikace Pokuty slouží k evidenci a správě pokut udělených ubytovanému studentovi za přestupky vztahujících se k jeho ubytování na kolejích. Pokuty jsou studentům udělovány za pozdní platby bytného, za poškození, zničení nebo ztrátu svěřeného vybavení, případně za další přestupky. Pokuta za pozdní úhradu bytného je studentovi připisována automaticky a to ve fixní výši za každý den prodlení. Výše fixní sazby se eviduje v aplikaci Denní sazba pokuty.

Novou pokutu je možné přidat prostřednictvím formuláře v úvodu stránky. Z nabídky Měsíc se vybere kalendářní měsíc, za který je studentovi pokuta udělována. Následně se vybere některá ze standardních pokut nebo se ručně vyplní výše pokuty a důvod, proč byla pokuta udělena. Vše se potvrdí stisknutím tlačítka .

Seznam všech pokut, které byly studentovi uděleny je zobrazen pod přidávacím formulářem. U každé pokuty jsou uvedeny údaje o její výši a stavu zaplacení, důvod udělení a informace o osobě, které pokutu udělila. Prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit je možné pokutu upravit. Automatickou pokutu editovat nelze. Ve sloupcích ProminutoProminul je u zrušených a prominutých plateb uvedeno datum zrušení/prominutí platby a jméno osoby, která tuto operaci provedla. Pokutu je možné prominout/zrušit jejím označením a stisknutím tlačítka , nebo . Zrušené a prominuté pokuty nejsou zobrazovány v aplikaci Výpis plateb a není požadována jejich úhrada ze strany studenta.