Ubytování

Aplikace Ubytování umožňuje provést ubytování studenta, jeho přeubytování do jiného pokoje nebo ukončení jeho ubytování. Zobrazen je aktuální stav a formulář pro provedení změny. Význam položek formuláře:

  • Kolej – výběr konkrétní koleje, v jehož závislosti se mění seznam v následující položce. V UIS je za kolej pokládána budova s alespoň jednou místností, která má definovanou ubytovací kapacitu.

  • Pokoj – menu obsahuje seznam pokojů ve zvolené koleji. V UIS je za pokoj považována každá místnost s definovanou ubytovací kapacitou (nastavuje systémový integrátor v aplikaci Pasportizace). Implicitně jsou nabízeny všechny pokoje s alespoň jedním volným lůžkem. Tlačítkem se zobrazí i pokoje s vyčerpanou kapacitou. Tlačítko zobrazí pouze volné pokoje. Čísla pokojů, jejichž ubytovací kapacita byla ze strany kolejí zarezervována, jsou v seznamu doplněny o důvod rezervace. Na takové pokoje by nemělo být ubytování prováděno (důvod rezervace by měl být zohledněn). Ubytovací referentka je v případě ubytování studenta na rezervovaný pokoj na tuto skutečnost upozorněna.

    Nabídka pokojů je plněna z aplikace Pasportizace, ve které jsou evidovány místnosti (pokoje) s ubytovací kapacitou. Pokud není ubytovací kapacita nastavena, není místnost považována za pokoj k ubytování.

  • Odkdy – datum, od kdy bude student ubytován. Implicitně je vyplněno aktuální datum. Od tohoto dne je zároveň počítána částka za ubytování podle aktuálního ceníku. Částka je vždy vyměřena v poměrné výši vzhledem ke skutečnému počtu dní, ve kterých je student ubytován.

  • Dokdy – datum, do kdy bude student ubytován. Má-li student evidováno alespoň jedno aktivní doktorské studium, předvyplí se datum 31. 8. daného univerzitního období. V opačném případě je předvyplněno datum 30. 6. daného univerzitního období.

  • Ke dni – pole se zobrazuje pouze u změny evidovaného ubytování a obsahuje datum, ke kterému má být změna v ubytování studenta provedena. Implicitně je vyplněno aktuální datum. Od tohoto dne bude pro studenta vypočítáván poplatek za ubytování podle ceny pokoje, na který je přeubytován.

Jakmile je u studenta evidováno ubytování, je možné prostřednictvím následujících tlačítek provádět tyto změny:

  • – tlačítkem se potvrdí změna pokoje nebo internátu a pokoje navrženého ve formuláři. Změna nabude platnosti k datu uvedeném v poli Ke dni.

  • – tlačítkem se ukončí ubytování k zadanému datu. Implicitně je vyplněno aktuální datum.

  • – tlačítkem se zruší ubytování studenta.

Studentovi, který má evidováno předubytování, je pro ubytování automaticky předvyplňován studentský domov a pokoj, o který si student požádal v předubytování. Pokud je student ubytováván na jiný pokoj než ten, o který si požádal v předubytování, je zobrazeno upozornění s potvrzením této změny. Varování je zobrazeno i v případě, kdy je student ubytováván na pokoj, na kterém už není z předubytování volná ubytovací kapacita. Po ubytování studenta na pokoj je aktivní předubytování zrušeno. Pokoje, u kterých byla provedena rezervace ubytovací kapacity ze strany kolejí jsou v seznamu doplněny důvodem rezervace. Na tyto pokoje by studenti neměly být ubytováváni (důvod rezervace by měl být zohledněn). Ubytovací referentka je v případě ubytování studenta na rezervovaný pokoj na tuto skutečnost upozorněna.