Zápis

Zápisy předmětů představují období, během kterého si student upraví skladbu předmětů, které si zaregistroval, a sestaví rozvrh. Zápisy předmětů probíhají jednou ročně vždy před začátkem zimního semestru. Studenti se zapisují do zimního a letního semestru současně. Studentům, kteří studují po semestrech, jsou ve skutečnosti zapsány předměty zimního semestru a předměty letního semestru jsou nachystány do přípravy a jsou studentům skutečně zapsány do průběhu studia až s překlopením jejich studia do letního semestru.

Období zápisů se řídí milníkem Zápis (zap), který umožňuje spouštět zápisy celouniverzitně nebo po fakultách, přičemž pro rozdělení zátěžové špičky a hladký průběh zápisů lze studenty rozdělit do menších skupin použitím speciální funkce pro rozklad (např. podle průměru studentů, získaných kreditů, vyplněných evaluací apod.). Zápisy se spouštějí po uzavření registrací, kdy jsou v UIS vloženy rozvrhy.

Zápisová aplikace je studijním referentkám přístupná standardně dva měsíce před počátkem dalšího studijního období. Studentům je aplikace přístupná dle harmonogramu období (milník Zápis).

Příprava zápisů

Většina příprav potřebných pro spuštění zápisů již byla provedena při přípravách registrací (založení období a sestavení harmonogramu, naplnění katalogu předmětů, aktivace studijních plánů) a sestavení rozvrhů.

Pro potřeby zápisů je vhodné provést kontrolu atributů předmětů v katalogu (zejména limity, formy a atribut Zapisuje se), upravit limity předmětů dle jejich rozvrhových akcí (individuálně v katalogu nebo hromadně v aplikaci Limity předmětů. Pro hladký průběh zápisů je doporučeno provést rozložení startů.

Zápis předmětů studenty

V zápisovém archu mají studenti připraveny předměty z registrací, ke kterým si během zápisů doplňují rozvrhové akce. V případě potřeby si studenti skladbu předmětů upravují. Možnost manipulovat s předměty lze ovlivnit řadou atributů studijního období.

Student si může některé předměty zapsat konzultační formou – u těchto předmětů se kontroluje, zda student splňuje podmínky zápisu konzultačním způsobem.

Pro jednotlivé předměty si studenti volí rozvrhové akce. Výběr rozvrhové akce je omezen podle formy rozvrhu, což znamená, že studenti prezenční formy studia nemohou volit rozvrhové akce z rozvrhu pro kombinovanou formu studia.

U některých předmětů se může stát, že jsou rozvrhové akce z nějakého důvodu studijním oddělením přidělena striktně, zde si student rozvrhovou akci volit nemůže.

Po dokončení příprav zápisového archu se studenti dostaví v přiděleném termínu k fyzickému zápisu na své studijní oddělení. Zde je studijní referentka zapíše do studia – mimo jiné se tak naplní seznamy studentů v předmětech, tzv. dvacítky, zkušební zprávy atd.

V aplikaci Seznam nezapsaných studentů lze pak nalézt seznamy nezapsaných studentů. Přes ni je možné studenty postupně i zapsat.

Studenti prvních ročníků bakalářských studijních programů mají rozvrhové akce předvyplněné automaticky tím, jak byly rozvrhové akce sestaveny.

Změny po zápisech

Změny v zápisech představují období, ve kterém si mohou studenti provádět změny v zapsaných předmětech. Studenti tak mohou provádět dodatečné úpravy v zapsaných předmětech, měnit rozvrhové akce apod. Období změn v zápisech se řídí milníkem Změny v zápisech (zap-zmeny).

Změny, které student v zápisovém archu provede, musí být potvrzeny studijním oddělením, jinak nedojde k jejich promítnutí do ostatních aplikací Univerzitního informačního systému. Toto pravidlo se netýká změny ve výběru rozvrhových akcí, které se na studijním oddělení nemusí potvrzovat.

Aplikace pro změnu po zápisech je téměř shodná s aplikací pro zápisy. Její zpřístupnění studentům je doporučeno současně s aplikací pro zápisy, aby studenti mohli již v průběhu zápisů provádět změny a po dobu 14 dní po ukončení zápisů. Studijní oddělení má aplikaci přístupnou neustále.

Zápisy studentů prvních ročníků bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Zápisy studentů prvních ročníků bakalářských studijních programů

Povinné předměty zimního semestru jsou studentům zapsány podle studijního plánu. Povinně volitelné předměty zadává podle volby studentů studijní referentka současně s docházkou k zápisu a následně jsou při zápisech překlopeny do průběhu studia společně s povinnými předměty. Předměty letního semestru jsou vloženy do zápisové aplikace a na počátku letního semestru hromadně zapsány do průběhu studia.

Zápisy studentů prvních ročníků navazujících studijních programů – s registrací

Tento způsob zápisu předmětů se týká studentů, kteří na konci bakalářského studia provedli registraci předmětů na celý akademický rok inženýrského studia, tedy na zimní a letní semestr. Umožňuje vstup studenta do přípravy předmětů k zápisu na počátku zimního a letního semestru (např. volbu rozvrhu). Studenům se předměty zimního semestru přenesou do zápisové aplikace a hromadně zapíší do průběhu studia. Předměty letního semestru, které si studenti zaregistrovali, jsou jim na počátku letního semestru zapsány stejným způsobem – automaticky.

Zápisy studentů prvních ročníků navazujících studijních programů – bez registrace

Tento způsob zápisu předmětů se týká studentů, kteří neprovedli registraci předmětů. Povinné předměty zimního semestru jsou studentům zapsány podle studijního plánu. Povinně volitelné předměty pro zimní a letní semestr zadává podle volby studentů studijní referentka současně s docházkou k zápisu a následně jsou při zápisech překlopeny do průběhu studia společně s povinnými předměty. Předměty letního semestru jsou vloženy do zápisové aplikace a na počátku letního semestru hromadně zapsány do průběhu studia.

I po ukončení termínu zápisů a změn po zápisech může studijní oddělení provádět zápisy studentů.
Související témata nápovědy