Kódy studia

Vysoké školy jsou podle zákona povinné vést informace o studiu studenta a zasílat je v pravidelných termínech do matriky - Centrální registr studentů neboli CRS. Velký důraz se klade na stav studia jednotlivých studentů. Stavy studia jsou evidovány pomocí tzv. kódů studia.

Používané kódy studia lze rozdělit na kódy:

 • otevírací (1 až 10) - z nichž jsou aktuální kódy 1 a 2 a v prvním období studia 7 - 10. Tyto kódy otevírají studijní období, je možné je též označit jako zápisové kódy;

 • ukončovací (69 - 91) - při úspěšném uzavírání studijního období se nejčastěji používají kódy 81, 82, 84. Při úspěšném ukončení studijního období/studia se do matriky zasílá pouze informace úspěšně ukončil. Je-li studentovi studium ukončeno neúspěšně - kódy 69 - 79 zasílá se do matriky celý kód, který vyjadřuje důvod neúspěšného ukončení studia;

 • přerušovací (12, 14, 22)

Kódy otevírající studium (studijní období) (1 – 10)

Kódy otevírající studium (studijní období) vyjadřují způsob, jakým se student zapsal. Tyto kódy otevírají studentovi období studia, zavádějí uvnitř studijního systému řád (u jednoho studenta nemohou být aktivní (otevřená) dvě období studia).

Při zápisu do dalšího semestru je předchozí období uzavřeno kódem, který je zpravidla sestaven přičtením čísla 80 k původnímu zápisovému kódu. Tedy byl-li zápisovým kódem kód 1, uzavíracím kódem bude 81 a následným otevíracím kódem může být kód 1.

Termíny přerušení, stejně jako stav studia, jsou součástí tabulky průběhu studia každého studenta. V této tabulce je však přerušení evidováno podle studijních období, a tak se zde na jejich počet nemůže brát ohled. Například přeruší-li student své studium před koncem období (semestru) na půl roku, je mu v tabulce průběh studiem zaznamenáno na dva řádky, protože přerušení zasáhlo do dvou období (semestrů). Ve skutečnosti měl přerušení jen jedno. Přesná evidence přerušení studenta je zaznamenána v aplikaci Evidence přerušení.

Kódy zápisu (1 - 6)

Nejčastěji používanými kódy zápisu kreditního studia jsou kódy 1 a 2. Odpovídající uzavírací kódy jsou kódy 81 - 83.

Kódy přestupu (7 - 10)

Kódy vyjadřují přestup studenta mezi různými studijními programy fakulty nebo fakultami SPU nebo z fakult jiných univerzit. Příslušné uzavírací kódy jsou kódy 87 - 90.

Seznam otevíracích kódů

 • Kód 1 - řádně zapsán - student je v ročníku řádně zapsán.
 • Kód 2 - studuje po přerušení - student je řádně zapsán a ročník studuje po přerušení studia.
 • Kód 3 - opakuje ročník - student ročník opakuje. Pro nekreditní studium.
 • Kód 7 - přestup (stejná fakulta) - student přestoupil z jiného studijního programu stejné fakulty SPU.
 • Kód 9 - přestup (jiná fakulta/VŠ) - student přestoupil z jiné fakulty (vysoké školy).
 • Kód 31 - zapsán na spolupracující VŠ - student v daném období studuje na spolupracující VŠ. Stav je nastavován automaticky dle evidence zápisů na spolupracující VŠ.

Kódy ukončovací (uzavírající) studium/období (69 - 91)

Uzavíracími kódy se vyjadřuje způsob ukončení jednoho období studia studenta nebo celého studia. Ukončení může být úspěšné nebo neúspěšné.

Ukončovací kódy navazují na kódy zápisu (viz předchozí odstavec). Odečtením čísla 80 od ukončovacího kódu získáme zápisový kód ukončeného období.

Je-li studentovi ukončeno studium úspěšně, lze u něj měnit kódy ukončení jen v rámci nabídky kódů úspěšně ukončovacích (80 - 90). Naopak, je-li studentovi ukončeno studium neúspěšně, lze u něj měnit kódy ukončení jen v rámci nabídky kódů neúspěšně ukončovacích (69 - 79).

Neúspěšné ukončení (69 - 79)

Kódy 69 - 79 se ukončuje studium studentům, kterým se nepovedlo ukončit období nebo studium úspěšně (splnit požadavky pro další studium, resp. složit státní zkoušku).

Jsou závazné pro matriku, musí se odesílat ve tvaru (kód-70), aby bylo jasné, proč bylo studentovi studium ukončeno.

Úspěšné ukončení (80 - 91)

Za úspěšné ukončení se považuje splnění všech požadavků studentem pro jeho postup do dalšího semestru nebo vykonání státní zkoušky nebo splnění podmínek k ukončení kurzu (pro kód 91). V případě úspěšného ukončení se do matriky vždy odesílá číslo (kód) 1.

Seznam uzavíracích kódů

 • Kód 69 - zanechání - po výzvě na zápis - zanechání studia dle § 66 odstavec 4.
 • Kód 70 - přestup na jiný st. prog. (Z) - přestup na jiný studijní program z důvodu zákona.
 • Kód 72 - zanechání studia - zanechání studia dle § 56 odstavce 1 písmene a).
 • Kód 73 - nesplnění požadavků - nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu (§ 56 odstavec 1 písmeno b).
 • Kód 74 - zrušení studijního programu - zrušení studijního programu, student nepřijme nabídku studovat v jiném SP (§ 66 odstavec 1 písmeno e).
 • Kód 75 - jiný důvod vyřazení - student je vyřazený z jiných důvodů.
 • Kód 76 - neskončení studia v termíně - student neukončil studium v termíně určeném podle § 65 odst. 2 (§ 66 odstavec 1 písmeno b)
 • Kód 77 - vyloučení ze studia - vyloučení ze studia podle § 72 odstavec 2 písmeno c).
 • Kód 78 - úmrtí studenta.
 • Kód 79 - přestup na jiný st. prog. - student přestoupil v rámci fakulty na jiný studijní program.
 • Kód 81 - řádně uzavřené období (1) - období uzavřeno po zápisu kódem 1 splněním požadavků pro zápis do dalšího období a tímto zápisem případně úspěšným ukončením studia.
 • Kód 82 - období uzavřeno po přerušení (2) - období uzavřeno po přerušení (po zápisu kódem 2).
 • Kód 83 - období uzavřeno po opakování (3) - období uzavřeno po opakování (po zápisu kódem 3).
 • Kód 84 - ukončil stud., odložená SZ - student ukončil studium a státní závěrečnou zkoušku složil v odloženém termínu .
 • Kód 86 - uzavřené období na spolupracující VŠ - řádně uzavřené období po zápisovém kódu 31. Stav je nastavován automaticky dle evidence zápisů na spolupracující VŠ
 • Kód 87 - řádně uzavřené období (7) - řádně uzavřené období po zápisu kódem 7.
 • Kód 89 - řádně uzavřené období (9) - řádně uzavřené období po zápisu kódem 9.
 • Kód 91 - ukončení kurzu.
 • Kód 92 - ukončení studia.