Evidence kritérií extrabodů pro výběrové řízení

Aplikace Evidence kritérií extrabodů pro výběrové řízení slouží k evidenci extrabodových kritérií, která budou v rámci výběrového řízení zohledněna pro výpočet sumy bodů v přihlášce na výměnný pobyt. Nastavení se provádí u výběrového řízení (viz aplikace Evidence výběrových řízení) po kliknutí na ikonu ve sloupci Body.

Nové extrabodové kritérium se přidá pomocí formuláře v úvodu aplikace, kde se zvolí typ kritéria, typ důvodu, kolo výběrového řízení, do kterého se má kritérium započíst, a v závislosti na kritériu se vyplňují maximální body. Definovány jsou tři typy kritérií:

 • Maximální - ruční – u těchto kritérií se nastavuje maximum bodů, které lze studentovi v rámci kritéria udělit. V přihlášce na výměnný pobyt se studentovi ručně vkládá počet přidělených bodů v rámci nastaveného maxima.

 • Maximální - vzorcové – u kritéria se nevyplňují body, ale volí se typ algoritmu, který provádí výpočet automaticky. Konfigurace proměnných jednotlivých typů algoritmů se provádí přes ikonu v příslušném sloupci. Do přihlášky je počet extrabodů doplněn automaticky podle hodnoty spočítané algoritmem na základě vygenerovaných proměnných pro každou přihlášku. Typy algoritmů:

  • Ohodnocení získaných certifikátů jazykových znalostí – pro nastavení kritéria musí být evidovány certifikáty v aplikaci Evidence jazykových certifikátů. Pro každý certifikát se eviduje počet bodů, které uchazeč za jeho absolvování získá. Certifikáty mohou být:

   • obecné – v rámci jednoho certifikátu může být nastaveno více jazyků, každý jazyk může mít nastaveno jiné bodové hodnocení. Nastavuje se jako první, až po něm se nastavují certifikáty konkrétních jazyků;

   • pro konkrétní jazyk – volí se certifikát, pro který se nastavují body. Pokud jsou v přihlášce zadány oba typy certifikátu, pak body za takový certifikát jsou upřednostněny před body z obecného certifikátu.

  • Studijní průměr – lineární body – definuje nejvyšší studijní průměr, za který uchazeč získá body, a maximální body přidělované za průměr 1,00. Studentům jsou automaticky přidělovány body odpovídající dosaženému průměru za dosavadní studium. Pokud je průměr na studenta vyšší, získává za kritérium 0 bodů.

 • Pevné – u kritéria se stanoví počet bodů, které student obdrží v případě, že dané kritérium splnil. Splnění kritéria vyznačuje studijní referentka ručně v přihlášce na výměnný pobyt.