Základní údaje

Základní údaje

Záložka Základní údaje zobrazuje informace o požadavku: Název požadavku, Odpovědnost, Řešitelé, Aktuální stav - přes přiložený odkaz lze vstoupit do aplikace a změnit stav požadavku, Termín, Odhadovaná náročnost - uváděná v hodinách a Hotovo - vyjádřeno v procentech. Dále je zobrazen přehled hodin po jejich kategoriích a zároveň podle toho, v jakém stavu se hodiny nacházejí - Ke schválení/Schváleno/Čerpáno, mezi sebou oddělené lomítkem - např.: 1,5/7/3,2. Tyto informace se zobrazují v každé další záložce. Pod informacemi se nacházejí ikony s odkazy do aplikací, kde lze s požadavkem dále pracovat - ukočit nebo editovat požadavek, změnit přílohu apod. Ve spodní části stránky je možnost přidat řešitele požadavku - přes formulář s rozbalovací nabídkou. Pod formulářem se zobrazuje přehled řešitelů a jejich úkoly v požadavku.

Komentáře

V záložce Komentáře jsou zobrazeny základní údaje o požadavku, přehled úkolů a přehled komentářů.

Zobrazení komentářů lze omezit nastavením filtrů:

 • Filtrovat komentáře - veřejné/neveřejné, podle aktuálnosti (posledních 20 komentářů, komentáře z posledních 14 dní apod.).

 • Filtrovat komentáře podle úkolu - zobrazuje se rozbalovací nabídka s konkrétními úkoly.

Přehled s komentáři je zobrazen jako tabulka, kde první záznam je vždy od zadavatele požadavku, většinou s přiloženým URL. Vedle komentáře je uvedeno datum a jméno osoby, která požadavek založila. Pokud se jedná o interní komentář, pak se před zněním komentáře zobrazí pole s poznámkou Interní. Takový komentář vidí pouze řešitelé a admini. Následuje sloupec Akce, ve kterém se zobrazují ikony, dle oprávnění řešitele:

 • - červeným pinem lze zvýzaznit komentář s důležitou informací. Takto označené komentáře mají svislý červený pruh na levém okraji a to v celé délce komentáře. Červeně zvýrazněné komentáře vidí všichni řešitelé a oprávěné osoby nastavené v požadavku. Červený pin se zobrazuje řešitelům požadavku a adminům.

 • - žlutým pinem může uživatel zvýraznit osobní komentáře, které vidí jen on sám.

 • - modrým pinem mohou označovat komentáře pouze řešitelé a admini. Modré označení má přednost před žlutým, ale to neplatí pro červené, které je důležitější.

Pin, který je zrovna použitý, je přeškrtnutý . Pokud na něj řešitel opakovaně klikne, zmizí přeškrtnutí a také barevné označení komentáře.

Pokud jsou zaškrnuty žlutý i červený pin zároveň, přednost má červený. Pokud jsou zaškrtnuty žlutý a modrý, má přednost modrý. Ale pokud je zaškrtnutý modrý a červený, má přednost červený.
 • - kliknutím na ikonu se zobrazí vyskakovací okno s výčtem úkolů, ke kterým lze daný komentář přiřadit. Ikona se zobrazuje pouze řešitelům požadavku a adminům a to jen v případě, že jsou v požadavku založeny nějaké úkoly.

 • - u posledního vloženého komentáře se zobrazuje ikona pro editaci komentáře. Pokud dojde k úpravám, zaktualizuje se datum i čas uložení komentáře.

Nový komentář lze vložit přes formulář, který je umístěn pod přehledem. Je v něm textové pole pro vložení informace, zaškrtávací pole pro označení interního komentáře, Náročnost v hodinách - zde je možné spustit časomíru - při zastavení časomíry se zobrazí výsledný čas přímo do pole pro upisování hodin. V zákaznických kanálech jsou pod Náročností v hodinách uvedeny kategorie hodin (servisní, konzultační, legislativní apod.), do kterých lze rozdělit odpracované hodiny. Komentář je třeba uložit některým z tlačítek pod formulářem - , - objevuje se pouze řešitelům a adminům, .

Pod formulářem vložení nového požadavku se nacházejí ikony s odkazem do aplikací, kde lze s požadavkem dále operovat. Pokud je požadavek svými komentáři obsáhlý, pak jsou zmíněné ikony i s odkazy umístěny také nahoře nad tabulkou úkolů:

 •  návrh na ukončení požadavku - přes odkaz u ikony může řešitel vstoupit do aplikace, kde vloží Závěr k požadavku. V aplikaci pro vkládání závěru jsou veškeré informace o požadavku jako je jméno odpovědné osoby, název požadavku, popis požadavku, textové pole pro vložení závěru a průběžná evidence hodin rozepsaná po řešitelích. Dále je zde formulář pro doplnění účtovaných hodin zákazníkovi. Aby byly informace uloženy, je třeba potvrdit tlačítko pod formulářem . Tím se změní stav požadavku z řešeného na vyřešený a ikona pro návrh na ukončení požadavku z nabídky zmizí. Celou operaci lze vrátit změnou stavu požadavku na řešený.

 •  změna stavu požadavku - lze jednoduše změnit stav výběrem z rozbalovací nabídky.

 •  editace požadavku - přes odkaz lze vstoupit do úprav požadavku.

 •  změna přílohy - přes odkaz lze vstoupit do aplikace, kde jsou zobrazeny přílohy a kde lze také vkládát/odebírat přílohy. Ve sloupci Změnit kanál  je možné ve vyskakovacím okně označit kanály, kde se příloha zobrazí. Přidání nové přílohy lze přes formulář pod tabulkou, kde je možné nastavit přílohu jako interní - v takovém případě ji zákazník neuvidí.

 •  Provozní informace – přes ikonu je možné o požadavku získat informace provozního charakteru jako je:

  • seznam řešitelů – informace o tom, kdo a kdy řešitele určil, řešitele lze ze seznamu odebírat a do seznamu přidávat;

  • průběh řešení požadavku (provedené změny) – informace o tom, kdy byl požadavek zadán a s jakými původními údaji, kdo a kdy požadavek přidělil, kdo a kdy přidal komentář, kdy byl podán požadavek na akceptaci, kdy bylo ukončení požadavku akceptováno apod.

 •  Poslední komentář – kliknutím na ikonu se zobrazí poslední vložený komentář.

 •  Návrh na ukončení požadavku – ikona umožňuje podat návrh na ukončení požadavku. Návrh může podat řešitel, odpovědná osoba nebo uživatel helpdesku s rolí AC (akceptace řešení). V návrhu na ukončení se vyplní závěr k požadavku (je povinnou položkou, bez něj nelze požadavek navrhnout na ukončení), jeho náročnost v hodinách, počet hodin účtovaných zákazníkovi, počet konzultačních hodin, stručný popis úkonu pro evidenci (vyplňuje se v případě, že původní název požadavku je nevhodný nebo zavádějící) a poznámka pro osobu evidující požadavky.

 •  Vrátit zpět požadavek – ikona umožňuje vrátit zpět požadavek do stavu řešený. Takto lze vrátit pouze požadavek, který se nachází ve stavu vyřešený a má vložený závěr. Návrh může podat buďto zadavatel, řešitel a nebo odpovědná osoba, která má nastavenou roli AC (akceptace řešení).

 • Úkoly

  V záložce Úkoly jsou zobrazeny základní údaje o požadavku a přehled úkolů náležících k danému požadavku.

  Nový úkol lze přidat přes formulář nad přehledem. Nejprve se vybere z nabídky jméno uživatele, který bude za úkol zodpovědný. Následně se zobrazí vyskakovací okno s formulářem, do kterého je třeba vyplnit podrobnější informace o úkolu - povinné položky jsou název úkolu a termín, dokdy má být úkol splněný. Vše je třeba potvrdit tlačítkem .

  Úkoly lze odebrat označením pole a stisknutím tlačítka . Odebrat lze pouze ty úkoly, které ještě nemají upsanou časovou náročnost. Přes ikonu je možné vstoupit do editace úkolu.

  Rozpočty

  Záložka Rozpočty zobrazuje přehled nabídek, které navrhuje řešitel zákazníkovi. Nabídky rozpočtů mohou mít i několik variant řešení v různých cenových relacích (cena je uváděna v časové náročnosti = hodinách). V každé nabídce rozpočtu se zobrazují podrobnější informace - například aktuální stav - navržený/schválený/odmítnutý, navrhovaná časová náročnost v hodinách, popis nebo osoba, která rozpočet nabídla/schválila/odmítla.

  Na základě přidělených rolí může uživatel s rozpočty různě operovat:

  •  editace požadavku - uživatel smí upravovat základní informace požadvku. Operace je přístupná uživateli s nastevenou rolí (přiřazování problémů).

  •  nabídnout rozpočet ke schválení - řešitel požadavku s přidělenou rolí (řešení problémů) může vytvářet nabídky rozpočtů.

  •  nabídnout variantní rozpočet - nabízet variantní rozpočet smí uživatel s nastavenou rolí (řešení problémů). Nejprve se založí rozpočet (název a popis rozpočtu) a poté přes ikonu je možné přidávat varianty rozpočtu a nabídnout je zákazníkovi - stisknutím ikony .

  •  nabídnout požadavek dalším kanálům - stisknutím ikony nebo odkazu lze vstoupit do aplikace s přehledem kanálů, kterým je možné požadavek nabídnout. Operaci smí provádět uživatel s nastavenou rolí (řešení problémů).

  V přehledu rozpočtů je možné nahlédnout do detailu každého rozpočtu, kde je zobrazen návrh časové náročnosti požadavku. Rozpočet je možné schválit nebo odmítnout stisknutím ikony v příslušném sloupci. Schválit/odmítnout rozpočet smí uživatel s nastavenou rolí (schvalování požadavků).

  Provozní informace

  Záložka Provozní informace zobrazuje základní informace o požadavku, a přehled provozních informací/operací jako je přidávání/editace komentářů, přidávání/změny příloh apod., které se v požadavku odehrály.