Záznamník výzkumníka

Záznamník výzkumníka je portálová aplikace jejímž úkolem je evidovat veškeré dosažené úspěchy jednotlivých pracovníků v oblasti vědy a výzkumu. Umožňuje evidovat vědecko-výzkumné projekty, resp. podprojekty, řešitele projektů, jejich úkoly a postupy řešení úkolů, dokumenty související s řešenými projekty a podprojekty, výsledky projektu, rozpočet, financování atd. Záznamník výzkumníka je automaticky dostupný učitelům a studentům doktorského studia. Ostatním zaměstnancům je přístupný po přidělení role (garantem projektu) k nějakému projektu.

V aplikaci je uveden seznam projektů dostupných uživateli. U každého projektu jsou zobrazeny základní informace jako název projektu, garant, rok zahájení a ukončení projektu, druh projektu, dále identifikace a hlavní pracoviště projektu a příslušné role, které má uživatel u projektu přiděleny. Ve sloupci Stav je pomocí ikony vyjádřen aktuální stav projektu. Prostřednictvím ikony ve sloupci Vstup je možné vstoupit do projektu, zobrazit základní informace a rozcestník aplikací a začít s projektem pracovat.

Zobrazení seznamu projektů lze omezit pomocí filtrů umístěných nad seznamem. Pomocí filtrů je možné zobrazit projekty dle druhu, stavu, ve kterém se nacházejí, roku zahájení nebo ukončení. Dále lze zobrazení omezit na:

  • aktivní projekty – volba umožňuje zobrazení všech projektů, které nejsou v neaktivním stavu, tj. projekty podané, přijaté, připravované, řešené, ukončené.

  • sledované projekty – volba umožňuje zobrazení všech projektů, které jsou nastavené jako sledované. Implicitně jsou sledovány všechny projekty, změnu sledovaných projektů umožňuje ikona , která je umístěna pod seznamem.

    Je-li hlavní projekt označený jako nesledovaný, pak i jeho podprojekty se automaticky označí jako nesledované.
  • pouze hlavní projekty – volba umožňuje zobrazení všech hlavních projektů, jejich podprojekty zůstanou skryty.

Pro zobrazení je možné zvolit jakoukoliv kombinaci filtrů, volbu je však nutné potvrdit tlačítkem . Použitím uvedených možností lze docílit optimálního zobrazení evidovaných projektů. Nastavení filtru je zohledněno při každém vstupu do záznamníku.

Tlačítkem se označené projekty nenávratně zruší. Projekt lze smazat jen v případě, že pro něj neexistuje evidence úkolů, dokumentace, není založen rozpočet, není napojen výsledek, není definován harmonogram, kontakty, nejsou evidováni pracovníci s výjimkou garanta a zděděných spolupracovníků, neexistuje vztah na jiný projekt nebo pojmenování rolí pracovníků. Tato opatření zamezují mylnému smazání projektu.

Pokud se projekt nedaří zrušit, je vhodné kontaktovat systémového integrátora. Seznam integrátorů je uveden v Osobní administrativě UIS v části Dokumentace UIS v aplikaci Systémoví integrátoři.

V dolní části aplikace jsou umístěny ikony pro přístup k dalším operacím s projekty:

  • Založit nový projekt  - slouží pro založení nového projektu nebo podprojektu.

  • Nastavit sledovanost  - umožňuje přejít do nastavení sledování projektů.

  • Export do Excelu  - ikona umožňuje export zobrazeného seznamu projektů do Excelu pro další zpracování.

Mimoprojektový výzkum

Mimoprojektový výzkum je zvláštním neoficiálním projektem, který je automaticky založen každému uživateli při jeho prvním vstupu do Záznamníku výzkumníka. Zde si uživatel může evidovat výsledky své vědecké činnosti, které nejsou součástí žádného oficiálního projektu, dále jsou uživateli poskytnuty aplikace pro evidenci a správu úkolů, dokumentů, kontaktů a harmonogramu prací. Na rozdíl od oficiálních projektů nelze na tomto evidovat spolupracovníky ani financování.

Výsledky mimoprojektového výzkumu nejsou nikde zveřejňovány a nejsou součástí souboru CREPČ.

Tento projekt nelze zrušit.
Související témata nápovědy