Bodové evaluace

Systém bodové evaluace umožňuje podle předem daných pravidel a na základě uživatelem vložených dat automaticky přidělit body a ohodnotit vědecko-výzkumného pracovníka. Kritéria pro hodnocení vědecké a další tvůrčí činnosti a pedagogické způsobilosti lze využít například při posuzování uchazečů o jmenování docentem nebo profesorem.

Před vlastním spuštěním hodnocení musí být sestaven číselník proměnných vstupujících do výpočtu, číselník kritérií. Tato nastavení zajišťuje vývojový tým. Dále se musí nastavit varianta hodnocení a její kritéria. Způsob hodnocení a nastavení kritérií je dáno pravidly univerzity. Každá varianta bodového hodnocení může být tematicky rozdělena na několik částí, každá část obsahuje sadu hodnoticích kritérií. Každému kritériu jsou přiřazeny proměnné využívané daným algoritmem k výpočtu.

Agenda bodových evaluací je součástí vědecko-výzkumného modulu UIS a je rozdělena do několika aplikací uvedených níže. Přístup k aplikacím je možný přes odkaz Bodové evaluace, který je oprávněným uživatelům zobrazován v sekci Věda a výzkum v Osobní administrativě.

  • Vyhodnocení evaluací - umožňuje prohlížet bodové hodnocení pracovníků, ke kterým má uživatel oprávnění (ať už dané právem vv-eval-a nebo skupinou).

  • Varianty hodnocení - aplikace je určena pro přípravu a variant bodových evaluací a jejich správu. Přístupná je uživatelům s oprávněním veda-b.

  • Kategorie hodnocení - slouží ke správě číselníku kategorií, do kterých lze rozdělovat jednotlivé varianty hodnocení. Přístup do aplikace je umožněn pouze uživatelům s právem veda-b.