Evidence kategorií dotací

stravování!kategorie dotace

Aplikace Evidence kategorií dotací slouží k editaci kategorií dotací. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním menzy-a.

Strávníky lze rozdělit do dvou základních skupin. Na dotované a nedotované. Dotovaný strávník má nárok na příspěvek ke stravě. Je několik druhů dotací, lišící se výší. Proto je nutné evidovat i kategorie dotace. Dotační kategorie je přidělena určité skupině strávníků. Jeden strávník může mít podle svého zařazení nárok na jednu nebo více kategorií. Při odeslání do stravovacího systému je vybrána ta, která je pro něj výhodnější.

Jednotlivé dotační kategorie se vkládají přes formulář v úvodu stránky. Význam jednolivých polí následuje.

  • Kód kategorie – musí být v souladu s číselníky firmy Anete.

  • Název - název kategorie dotace.

  • Zkratka - zkratka kategorie dotace, nepovinné.

  • Dotace – má pouze informativní charakter, nic neřídí.

  • Implicitně aktivovat - určuje, budou mít strávníci dané dotace aktivní účet ihned nebo si jej musí aktivovat v aplikaci Stravovací účet v systému Kredit.

  • Kód skupiny strávníků – musí být zadáván v souladu s číselníky stravovacího systému.

Vyplněný formulář se uloží stisknutím tlačítka .

Seznam dotačních kategorií je zobrazen v přehledové tabulce. Pomocí ikony ve sloupci Přiřazení je možné přejít do aplikace Přiřazení kategorie, kde lze k dotační kategorii definovat skupiny uživatelů, která má na tuto kategorii nárok. Pomocí ikony ve sloupci Upravit je možné příslušný záznam editovat. Dotační kategorie lze smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Kliknutím na odkaz Zobrazení všech přiřazení kategorií, který je umístěný pod seznamem kategorií, se zobrazí všechny dotační kategorie i s jejich přiřazenými skupinami uživatelů.