Hromadný tisk výkazu o studiu (V7)

Aplikace Hromadný tisk výkazu o studiu (V7) umožňuje hromadný tisk sestavy s výsledky studia V7. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Individuální tisk sestavy V7 je možný v tisku dokumentů ve Studijní evidenci.

Po vstupu do aplikace a výběru správného studijního období se zobrazí formulář, prostřednictvím něhož se specifikuje skupina studentů, pro které se má sestava vytisknout. Po stisknutí tlačítka se zobrazí seznam studentů, kteří splňují zadaná kritéria. V seznamu se označí studenti, kterým se má sestava skutečně vytisknout. Pro hromadný výběr jsou k dispozici tlačítka na konci seznamu. Ve sloupci Stav datové schránky je pomocí ikon znázorněno, zda má student aktivní datovou schránku pro doručování či nikoliv.

Před vlastním tiskem lze pomocí zobrazených možností specifikovat parametry tisku sestavy. Jazyk, ve kterém má být sestava tištěna se zvolí z nabídky Jazyk sestavy. Další volbou lze do sestavy vypisovat větu Student složil všechny zkoušky předepsané učebním plánem.. Zatržením volby Zařadit podpis děkana bude v sestavě vytištěno jméno děkana. Volba je vhodná pro případy, kdy děkan sestavu V7 podepisuje. Zatržením volby Zařadit pouze úspěšně ukončené předměty budou do sestavy zahrnuty pouze úspěšně ukončené předměty. Není-li volba zatržena, vytisknou se všechny předměty včetně neúspěšně ukončených a neukončených. Stisknutím tlačítka dojde k vytištění sestav V7 pro označené studenty dle zvolených parametrů.

Při tisku většího počtu studentů je doporučeno provést tisk na pozadí zatržením volby Generovat jako tiskovou úlohu na pozadí.