Editace rozvrhů

Aplikace Editace rozvrhů umožňuje zakládání rozvrhů pro jednotlivá studijní období fakulty a editaci rozvrhových akcí předmětů (přednášek, cvičení), které jsou v období vypsány ke studiu. Každá fakulta si vytváří rozvrhy pro předměty, které má ve svém katalogu předmětů, vkládá je do  Univerzitního informačního systému a tam je také zpřístupňuje široké veřejnosti.

Tvorba rozvrhů je vázána na začátek studijního období, který je dán hlavním milníkem Období.

Nový rozvrh se založí vyplněním názvu rozvrhu (např. Letní semestr), nastavením termínu začátku a konce platnosti rozvrhu výběrem formy rozvrhu. Nově založený rozvrh má nastaveno zveřejnění pouze autorům (uživatelé s právem rozvrh-a nebo rozvrh-b).

Je-li rozvrh založen, lze přistoupit k editaci nebo opravě jednotlivých rozvrhových akcí – přednášek a cvičení – přes ikonu ve sloupci Periodické akce nebo Blokové akce.

Seznam všech rozvrhů podle oprávnění uživatele je zobrazen v přehledové tabulce. Význam jednotlivých sloupců následuje.

 • Ozn. – ve sloupci je zobrazováno pole pro výběr rozvrhu a jeho následné smazání. Pole se zobrazuje pouze u rozvrhu, který je možné smazat. Smazat lze jen rozvrhy, ve kterých nejsou evidovány žádné rozvrhové akce.

 • Název – název rozvrhu zadaný uživatelem. Název je možné změnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit.

 • Forma rozvrhu – určuje, pro jakou formu studia je rozvrh určen (denní prezenční, externí kombinovaná). Podle formy se liší nabídka předmětů při editaci rozvrhových akcí. Nabídka předmětů se automaticky upravuje podle formy výuky předmětu, která se eviduje v katalogu předmětů.

 • Začátek, konec – udává začátek a konec platnosti rozvrhu. Obdobím platnosti se řídí nabídka rozvrhů v aplikaci Zobrazení a tisk rozvrhů.

 • Zobrazení (zveřejnění) rozvrhu rozvrh!zveřejnění – zveřejnění rozvrhů se provádí ve formuláři umístěném pod ikonou ve sloupci Upravit. Rozvrhy se zveřejňují postupně různým skupinám uživatelů. Toto nastavení se provádí z roletkového menu. V době editace rozvrhů studijním oddělením se doporučuje volba Jen autoři rozvrhu – rozvrh bude zpřístupněn jen osobám, kterým bylo přiděleno právo rozvrh-a. Pro zpřístupnění studijnímu oddělení je pak určena volba Studijní oddělení všech fakult – rozvrhu bude přístupný osobám s právem rozvrh-b. Pro doplnění cvičících a přednášejících a provedení kontroly vložených rozvrhových akcí učiteli se zvolí Učitelé všech fakult. Pro zveřejnění rozvrhů všem uživatelům UIS se musí zvolit položka Všichni uživatelé. Volba Přihlášení uživatelé zamezí přístup do rozvrhu osobám, které nejsou přihlášeny do UIS.

 • Historie rozvrhu – po přeřazení rozvrhu do historie (nastavení se provádí ve sloupci Upravit) nebudou akce v něm obsažené figurovat v žádných sestavách ani v zobrazení rozvrhů. Rozvrhy zařazené do historie lze zpětně dohledat pouze v aplikaci Editace rozvrhů. Do historie se zařazují rozvrhy, které pozbyly platnost. U historických rozvrhů lze garantům předmětů povolit zobrazování rozvrhových akcí jejich předmětů v aplikaci Učitelé a rozvrhZáznamníku učitele tím, že se rozvrhy zveřejní učitelům všech fakult. Kromě jednotlivých rozvrhových akcí předmětu se garantovi zobrazí vyučující na jednotlivých cvičeních i s procentuální účastí na výuce.

 • Periodické akce – akce opakující se pravidelně (týdně, jednou za čtrnáct dní) po celou dobu platnosti rozvrhu. Tento typ akce se používá téměř výhradně v rozvrzích pro prezenční formu.

 • Blokové akce – akce pevně svázané s konkrétním datem. Konají se pouze jednou v zadaný den, neopakují se jako periodické. Datum musí být v intervalu začátku a konce platnosti rozvrhu. Blokové akce jsou typické pro rozvrhy kombinované formy, výjimečně se zadávají i u formy prezenční (exkurze, semináře, hlavní nebo terénní cvičení apod.). Editace se provádí přes ikonu ve sloupci Blokové akce.

 • Pevný rozvrh – aplikace pro přidělení pevné rozvrhové akce studentům, kteří splňují daná omezení (na program, zaměření, ročník a skupinu nebo na ročník a skupinu). Pevný rozvrh je studentům automaticky přiřazen při jejich přidělení do skupiny. V případě, že rozvrh je tvořen až po rozdělení studentů, je třeba použít tuto ruční aktualizaci. Pro aktualizaci stačí stisknout tlačítko .

  Pozor! Opětovným přidělením pevného rozvrhu dojde ke zrušení všech individuálně přidělených rozvrhových akcí (typicky jde o ruční úpravy zvoleného cvičení provedené studijní referentkou). Přiřazení akcí bude přenastaveno dle pravidel pevné výuky. Z tohoto důvodu není doporučeno provádět přiřazení pevného rozvrhu po zadájení výuky.

 • Kopírovat – umožňuje zkopírovat zvolený rozvrh do jiného studijního období.

 • Upravit - založený rozvrh lze editovat přes ikonu . Lze změnit jméno rozvrhu, jeho začátek a konec, nastavit volné dny, formu studia. Atributem Komu zveřejnit se řídí zveřejnění rozvrhu ostatním uživatelům UIS. Atributem Zařadit do historie se řeší přemístění rozvrhu mezi historické. Zda je rozvrh zveřejněn, či je zařazen v historii, se zobrazuje v seznamu rozvrhů. Vyjde-li na den výuky den volna (např. svátek), je vhodné nastavit v rozvrhu tento den jako volný. Například se může stát, že v úterý je 1. 5. (Svátek práce), pak u všech rozvrhových akcí v zobrazení rozvrhů bude poznámka, že 1. 5. je volno. Datum odpovídající volnému dni se vepíše do pole Přidání volného dne a formulář se uloží. Takto lze přidat potřebný počet volných dnů. Smazat volné dny lze jejich označením a opětovným uložením formuláře.

Související témata nápovědy