Lidé na SPU

V aplikaci Lidé na SPU lze vyhledat všechny osoby evidované v  UIS (zaměstnance, učitele, studenty, absolventy a externí pracovníky), které nejsou vyřazeny z evidence.

Nabídnut je také odkaz Absolventi pro dohledání absolventů univerzity.

Osoby se vyhledávají přes vyhledávací pole, u nějž je před vyhledáním možné označit pracoviště, ze kterého se má osoba vyhledat, a dále skupiny osob, ze kterých má výběr proběhnout – studenti, absolventi, zaměstnanci nebo externisté.

Dostupné skupiny osob jsou závislé na nastavení systému a mohou se ve veřejné a autentizované části lišit.

Z uvedených možností se vždy může zvolit jedna nebo více položek. Je-li podle zadaného řetězce dohledáno více osob, v jejich rozlišení napomůže bližší identifikace za jménem jednotlivých osob v podobě zkratky studia (v případě studenta) nebo pracoviště (v případě zaměstnance) anebo barevná značka před jménem označující pracoviště. Kliknutím na jméno se u nalezené osoby zobrazí její celé jméno i s tituly, fotografie, základní informace o jejím pracovním nebo studijním zařazení, identifikační číslo, e-mail a další informace týkající se působení osoby na Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře. Uživatelé s oprávněním osvt-a vidí rovněž i login osoby. U vdaných žen se u jména může zobrazit jejich rodné jméno. Způsob jeho zobrazení (nikde, po přihlášení, veřejnosti) mohou ovlivnit v aplikaci Uživatelská nastaveníRežim zobrazování informací na osobní stránce.

Osoby lze dohledávat podle názvu jejich funkce v ženském nebo mužském rodě, například rektor, prorektor, prorektorka, kvestor, děkan, děkanka, proděkan, tajemník.

Dále je u každé osoby je uvedena informace o přeposílání pošty na jiný účet (zde lze zveřejnění konkrétního účtu ovlivnit v aplikaci Uživatelská nastaveníRežim zobrazování informací na osobní stránce). V případě, že osoba nemá nastaveno přeposílání pošty, je uvedena informace, zda poštu četla a kdy naposledy (den, hodina, minuta). Informace jako jsou kontaktní údaje, režim zobrazení fotografie, konzultační hodiny, e-mail, kontakt na ICQ, Skype, Jabber atp. mohou uživatelé ovlivnit sami v aplikaci Uživatelská nastavení.

Svoji fotografii a některé další informace může uživatel nepřihlášené osobě znepřístupnit prostřednictvím aplikace Uživatelská nastaveníRežim zobrazování informací na osobní stránce.
Osoby, které jsou členy některého orgánu univerzity (kolegia, senátu, komise, rady), nemohou zveřejnění své fotografie ovlivnit, jejich fotografie se zveřejňuje vždy. Tato skutečnost je dána rozhodnutím vedení univerzity.

Součástí informací o osobě jsou ikony:

 •  – exportuje data jako jméno, e-mail, telefon, ICQ ve formátu vCard, se kterým pracuje například aplikace Outlook.

 •  – exportuje základní údaje (jméno, e-maily, URL webové stránky atd.) o osobě do vašich KontaktůPoštovní schránce. Ikona je zobrazena jen autentizovaným osobám.

Některé údaje jsou specifické podle tzv. role osoby v  UIS:

 • Student – u něj je zobrazení dalších informací závislé na tom, které údaje prostřednictvím aplikace Uživatelská nastavení.

 • Zaměstnanec – osobní číslo a zkratka pracoviště, k němuž přísluší, telefonní číslo do zaměstnání a číslo kanceláře, které vkládá určený pracovník pracoviště. Osoba, která má pracovní poměr na více pracovištích univerzity, má vypsáno osobních čísel více.

 • Učitel – je zaměstnancem, proto má zveřejněny stejné údaje jako zaměstnanec, dále názvy předmětů, které v aktuálním období vyučuje, a osobní rozvrh učitele – záložka Výuka. Rozvrh se zobrazí kliknutím na ikonu , ale pouze v období, kdy jsou rozvrhy platné (tj. během semestru).

U jednotlivých osob je stránka aplikace doplněna o portálové menu, protože množství zobrazovaných informací je u těchto osob velice rozsáhlé a přesahovalo by i několik obrazovek. Počet jejich záložek se může u jednotlivých osob lišit podle informací, které jsou o nich zveřejňovány. Například u osob, které nevyučují žádný předmět, je zbytečné záložku Výuka zobrazovat apod.

Záložky portálového menu a jejich význam:

 • Absolvent – záložka se zobrazuje uživatelům, kteří absolvovali alespoň jedno studium na Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře. Uvedena jsou úspěšně ukončená studia.

 • Další informace – záložka obsahuje komentář, který vložil sám uživatel přes aplikaci Uživatelská nastavení.

 • Konference – seznam evidovaných tuzemských i zahraničních konferencí, kterých se uživatel zúčastnil. Aktivní účast na konferenci znamená, že měl uživatel příspěvek, podrobnosti jsou uvedeny ve sloupci Publikaci.

 • Kontakty Kontakty!uživatele – základní informace o uživateli, které jsou zmíněné v předchozích odstavcích (osobní číslo, telefon, e-mail, Skype kontakt, ICQ atd. Ikony ICQ a skype detekují aktuální stav aplikace uživatele (online, offline apod.).

 • Orgány – seznam aktuálních a původních členství v orgánech na Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře.

 • ProjektyprojektyProjekty!řešitele – seznam projektů, ve kterých je osoba garantem nebo je stanovena oficiálním řešitelem, tj. v projektu evidovaném ve vědecko-výzkumném systému jí byla stanovena oficiální role nebo je garantem projektu. Seznam projektů lze exportovat do MS Excel.

 • Publikace – nabízí publikace osoby publikace!osoby v daném roce. Filtrem nad seznamem lze zobrazit publikace v dalších letech nebo všechny. Kliknutím na ikonu  se zobrazí podrobné informace o publikaci. Seznam publikací lze exportovat do MS Excel.

 • Stáže – seznam stáží, kterých se osoba zúčastnila, je rozdělen na učitelské mobility a studijní pobyty. Údaje o mobilitách jsou plně v kompetenci učitele, na evidenci údajů o studijních pobytech se podílí studijní oddělení, které vyplňuje základní údaje o pobytu, a student, jež vyplňuje závěrečnou zprávu z pobytu. Ta je zveřejněna v jeho osobní stránce a je možné ji vytisknout. Informace o pobytech studentů lze také dohledat v aplikaci Zahraniční dohody.

 • Vedené práce – seznam závěrečných prací, kde je uživatel vedoucím práce. Zobrazit lze podrobnosti o práci jako je zadání práce, u obhájených je možné zobrazit odevzdanou práci, posudek vedoucího a oponenta. Stav práce (nekompletní, rozpracovaná, obhájená, neobhájená) je indikován barevnou značkou.

 • Výuka – seznam předmětů, které osoba v aktuálním období vyučuje. Pod seznamem je pod ikonou  uveden osobní rozvrh učitele.

 • Závěrečné práce – seznam závěrečných prací, které osoba vypracovala v rámci studií na Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře. Přes ikonu  ve sloupci Podrobnosti lze získat další informace o závěrečné práci, zobrazit zadání závěrečné práce , stáhnout soubory se závěrečnou prací , přílohami  a posudek vedoucího   a oponenta  .

 • Životopis – záložka poskytuje možnost zobrazení nebo tisku životopisu dohledané osoby. Životopis si může každý uživatel sestavit sám podle předvolených struktur v aplikaci Tvorba životopisů. Zde si také stanoví stupeň zveřejnění životopisu. Stupeň zobrazení řídí zobrazení životopisu v Lidé na SPU.

  Životopis také může hromadně vytvořit pověřený pracovník fakulty. Většinou se v tomto případě jedná o životopisy, které budou fungovat podobně jako evaluační zprávy. Zobrazení hromadně vytvořeného životopisu si uživatel nemůže ovlivnit ani jej odebrat, může pouze nastavit, zda se bude životopis zobrazovat pouze v UIS nebo se bude zobrazovat všem uživatelům.

Postup dohledání osoby je následující: Do vyhledávacího pole se vepíše jméno hledané osoby (postačují tři znaky a bez titulu) a stiskne se tlačítko . Zobrazený seznam obsahuje všechna jména s hledanou posloupností znaků. Kliknutím na jméno se zobrazí veřejné informace nalezené osoby. Pro snazší orientaci v seznamu je u každého jména uveden titul a identifikace osoby.

Pokud máte u svého jména v UIS uveden nesprávný titul nebo pracovní zařazení, obraťte se na personální oddělení, které může provést nápravu.
Pracovní zařazení uvedené v aplikaci je pravidelně stahováno z ekonomického systému Slovenské zemědělské univerzity v Nitře, jehož součástí je platný aktuální číselník pracovních zařazení.