Správa typů sylabu

typy sylabuSpráva typů sylabu

Aplikace Správa typů sylabu slouží ke správě a definici jednotlivých typů sylabu, které budou používány u předmětů. UIS umožňuje definovat více typů sylabu, přičemž každý typ může obsahovat rozdílné informace podle potřeby použití. Díky tomuto je možné pro každý předmět definovat několik sylabů vedle sebe – např. sylabus dle zvyklostí univerzity, ECTS sylabus, informační list apod. Jednotlivé sylaby jsou pak zobrazovány jako záložky v aplikaci Sylabus předmětu, mezi kterými se lze přepínat, tisknout je nebo exportovat do formátu PDF či RTF. Definice typů sylabu je dostupná pouze uživatelům s právem format-sylab-e – typicky pouze univerzitnímu integrátorovi.

Nový typ sylabu se založí vyplněním formuláře v úvodu stránky, ve kterém je třeba vyplnit označení sylabu v jazyce systému a v angličtině, přičemž název může být libovolný. Pole Systémový identifikátor je pouze nepovinné textové pole, které slouží pro interní identifikaci a nikde se nezobrazuje. Pomocí volby Veřejný lze nastavit, zda má být sylabus veřejně dostupný (hodnota ano) nebo má být dostupný pouze přihlášeným uživatelům (hodnota ne). Vyplněný formulář odešlete stisknutím tlačítka . Seznam všech použitých typů je zobrazen v přehledové tabulce. Pomocí ikony ve sloupci Upravit je možné upravit vybraný typ sylabu.

Pokud není název sylabu v příslušném jazyce vyplněn, nezobrazuje se v prohlížení sylabu záložka pro tento jazyk.

Sekce sylabu

typy sylabu!sekce

Každý typ sylabu se skládá z jednotlivých sekcí, které je možné spravovat kliknutím na ikonu ve sloupci Sekce. Každý sylabus může obsahovat různé sekce a každá sekce může být zařazena v jednom nebo více typech sylabu. Jakmile je sekce zařazena alespoň do jednoho typu sylabu, nabízí se v editaci sylabu a je možné ji ze strany garanta (případně SIF) editovat. Sekce, které se v žádném typu nepoužijí, nejsou v editaci sylabu nabízeny.

Nová sekce se do vybraného typu sylabu přidá prostřednictvím připraveného formuláře. Nabídka sekcí v roletovém menu je pevná a pro její ovlivnění je nutná spolupráce s vývojovým týmem. Pro přidávanou sekci je nutné vyplnit její název v jazyce systému a angličtině. Jednotlivé sekce je možné do vybraného typu sylabu zařazovat pod různými jmény. Přidání sekce se dokončí stisknutím tlačítka .

Seznam všech sekcí zařazených do vybraného typu sylabu je zobrazen v přehledové tabulce. Pomocí šipek ve sloupci Poř. lze měnit pořadí sekcí. Kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit je možné editovat údaje o sekci. Nepotřebnou sekci je možné z typu sybalu odebrat jejím označením a stisknutím tlačítka .

Výstupy

typy sylabu!výstupy

Prostřednictvím aplikace Správa výstupů typu sylabu je možné definovat, na kterém výstupu ze systému se bude, nebo naopak nebude, daná sekce vybraného typu sylabu zobrazovat.

Jednotlivé typy výstupů tvoří sloupce zobrazené tabulky, řádky tvoří sekce zařazené do daného typu sylabu. Zobrazení dané sekce v daném výstupu změníte kliknutím na ikonky v odpovídajícím poli. Změny je možné provádět i hromadně pro výstup/všechny sekce prostřednictvím ikon . Sloupec XML IL určuje, zda se má příslušná sekce exportovat do XML struktury informačního listu podle specifikace akreditační komise.

Ve sloupci Odsadit máte možnost určit, zda má být sekce na výstupu odsazena od sekce předcházející – tímto lze lépe kontrolovat vizuální stránku sylabu. Všechny provedené úpravy je nutné uložit stisknutím tlačítka .