Datová schránka

Aplikace Datová schránka umožňuje příjem datových zpráv doručených do datové schránky univerzity. Datové zprávy lze prostřednictvím aplikace převzít k dalšímu zpracování ve spisové službě. Aplikace je dostupná pouze na uzlu s pokročilostí Datová schránka - příjem zpráv. Přístup do aplikace je umožněn pouze uživatelům s rolí Uživatel - datová schránka přidělenou na uzlu.

Číslo datové schránky SPU je: B667E2B6-ADCB-4E0E-9F31-F0E13138A54A.

V aplikaci jsou zobrazeny všechny zprávy stažené z datové schránky univerzity, které je možné převzít k dalšímu zpracování do spisové služby. Jsou-li v datové schránce univerzity doručeny nové zprávy, zobrazuje se v úvodu aplikace tlačítko , jehož stisknutím jsou nově doručené zprávy staženy spisové služby. Stažením se zprávy v datové schránce automaticky označují jako přečtené. Touto operací se zároveň autorizují doručenky a jsou staženy i údaje související s těmito doručenkami. Prostřednictvím ikony ve sloupci Náhled je možné zobrazit náhled zprávy. Seznam doručených zpráv lze omezit podle jejich převzetí (převzaté, nepřevzaté) a data doručení od nebo do. Každý dokument lze z datové schránky převzít pouze jednou, aby byl v oběhu pouze jeden jeho originál.

Osoba, která zprávu z datové schránky předala k dalšímu zpracování, je následně ve spisové službě vedena jako uživatel, který správu do spisové služby vložil.
O nových zprávách doručených do datové schránky jsou oprávnění pracovníci pravidelně informování e-mailovou zprávou.

Po převzetí je možné zprávy dohledat na spisovém uzlu v aplikaci K zpracování, kde s nimi lze nakládat jako s každým dalším dokumentem spisové služby - lze je předat na jiné spisové uzly, vytvořit kopie a předat kopie zpráv, zobrazit jejich podrobnosti včetně elektronických příloh apod.

Některé datové zprávy mohou být opatřeny elektronickým podpisem. Ověření elektronického podpisu zprávy a jejích částí, lze zobrazit po převzetí dokumentu ke zpracování v zobrazení podrobností dokumentu.
Nepodaří-li se převzít některou ze zpráv, lze pokračovat v práci a převzít další zprávy čekající na převzetí.
Při převzetí dokumentu se může vyskytnout chyba Nelze zjistit externí identifikátor dokumentu, která znamená, že se snažíte převzít do spisové služby doručenku zprávy, která byla odeslána přímo přes portál slovensko.sk, nikoliv ze spisové služby; nebo že přebíráte doručenky a podobné zprávy, které se vážou k dříve doručené zprávě, kterou jste dosud nepřevzali.