Žádost o koleje

Aplikace Žádost o koleje slouží pro elektronické podání žádosti o ubytování na kolejích a umožňuje sledovat stav jejího vyřízení a v případě zamítnutí žádosti umožňuje podat odvolání. Aplikace je přístupná studentům prezenční formy studia. Aplikace je rozdělena do záložek popsaných níže.

Podávání žádostí o ubytování probíhá jednou ročně a to v období vymezeném milníkem univerzitního harmonogramu Podávání žádostí o koleje. Žádost podávají studenti vždy jen jednu, a to i v případě, že jsou zapsáni do více studií na více fakultách Slovenské zemědělské univerzity v Nitře.

Podání žádosti

Záložka Podání žádosti umožňuje studentovi podání žádosti o ubytování. V aplikaci je uveden termín podávání žádostí, adresa trvalého bydliště, případně další informace. Podle adresy trvalého bydliště se dopočítává vzdálenost a doba dojezdu do místa studia. Proto je nutné zkontrolovat správnost zde uvedené adresy. Probíhá-li období pro podávání žádostí, je zobrazeno tlačítko , jehož stisknutím se žádost o ubytování podá.

O změnu adresy je možné požádat na studijním oddělení fakulty, na které probíhá studium studenta.

Po podání žádosti je možné do formuláře doplnit další důvody pro udělení kolejí. Extrabodový důvod se k žádosti o koleje přidá výběrem z nabídky Přidat důvod a stisknutím tlačítka . Pro extrabodový důvod typu Maximální – ruční je nutné zadat i požadovaný počet bodů. Přehled přidaných extrabodových důvodů je zobrazen v tabulce, u každého důvodu je uvedena maximální hranice bodů, které je možné za kritérium obdržet a návrh bodů zadaný studentem. Prostřednictvím ikony  je možné připojit naskenovaný doklad nároku extrabodového kritéria. Přidané důvody podléhají schválení ubytovací komisí. Extrabodový důvod lze odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka . V rámci bodů se mohou vyskytnout i položky, u kterých chybí údaje pro výpočet (typicky průměr, minutáž apod.) Tyto údaje budou hromadně dopočítány po ukončení sběru žádostí.

Tlačítkem může student svoji žádost o ubytování zrušit. Stornování je definitivní a nevratné. Po ukončení termínu podávání žádostí může s žádostí manipulovat pouze správce administrativy kolejí.

Stav žádosti

Záložka Stavu žádosti zobrazuje průběžný stav žádosti o ubytování během jejího zpracování administrativou kolejí. Zobrazován je stav zpracování žádosti, body přidělené za jednotlivé algoritmy, adresu trvalého bydliště atd.

Stav žádosti o ubytování a jeho význam:

  • podána – žádost je podaná a zařazena ke zpracování;

  • vyhověno – koleje byly přiděleny;

  • zamítnuto – koleje nebyly v tomto akademickém roce uděleny;

  • stornovaná – žádost byla zneplatněna, správce administrativy kolejí ji může převést zpět do stavu podána.

Studenti, jejichž žádost o ubytování byla zamítnuta, mají možnost podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Odvolání se podává v záložce Odvolání.

Odvolání

Záložka Odvolání je zobrazována studentům, jejichž žádost o ubytování byla zamítnuta. Studenti mají možnost podat proti tomuto rozhodnutí odvolání s žádostí o přezkoumání rozhodnutí.

Období, ve kterém lze odvolání podat, se pro stávající studenty řídí milníkem univerzitního harmonogramu Odvolání k žádosti o ubytování.

Odvolání se podává vyplněním důvodu odvolání, případně připojením přílohy dokladující tento důvod a stisknutím tlačítka . Podané odvolání je předáno správci ubytování k posouzení.