Tisk dokumentů

Aplikace Tisk dokumentů sdružuje tiskové výstupy, které se během studia a po jeho ukončení vydávají studentům. Dokumenty se dělí do několika kategorií – vstupní, průběžné, výstupní dokumenty a dokumenty pro zahraniční studenty. Nabídka aplikace se liší podle stavu studia a dalších kritérií. Dokumenty typu dopis jsou opatřeny jednotnou hlavičkou a nelze je vytisknout studentům, kteří nemají uloženou adresu, resp. poštovní směrovací číslo (PSČ). Aplikace umožňuje tisknout následující dokumenty (řazeno abecedně):

Diplom 

Umožňuje individuální tisk diplomu absolventům nebo osobám, jež mají přes vysvědčení zadáno číslo diplomu. S prvním výtiskem je diplom elektronicky archivován. Opakovaný tisk provádí aplikace z archivu. Proto po provedené opravě dat obsažených v diplomu je nutné diplom z archivu vymazat a až potom tisknout. Mazání dokumentů z archivu většinou zajišťuje systémový integrátor přes aplikaci Odstranění dokumentů z archivu. Hromadný tisk umožňuje aplikace Tisk výstupních dokumentů.

Diploma supplement 

Umožňuje individuálně vytisknout dodatek k diplomu absolventům nebo osobám, jež mají přes vysvědčení zadáno číslo diplomu. Hromadný tisk umožňuje aplikace Tisk výstupních dokumentů. S prvním výtiskem je dodatek elektronicky archivován, opakovaný tisk se provádí z archivu. Proto po provedené opravě dat obsažených v dodatku diplomu je nutné dodatek z archivu vymazat v aplikaci Odstranění dokumentů z archivu.

Dopis o akceptaci 

Tiskne dopis potvrzující přijetí studenta ke studiu zvoleného studijního programu. Pro zdárný výtisk musí být student nominován a akceptován pro vznik studia (viz úkony v aplikacích zahraničního oddělení) a musí být nastaven garant studijního programu. Ikona se nabízí pouze u studií vedených na zahraničních programech (Z programy).

Dopis o ukončení studia 

Umožňuje tisk rozhodnutí o ukončení studia. Ikona se zobrazuje pouze u studentů, kterým bylo studium neúspěšně ukončeno nebo mají návrh na ukončení studia. V rozhodnutí je studentovi oznámen důvod, pro který mu bylo studium ukončeno, a další údaje. V závislosti na ukončovacím kódu může být dopis vytisknut v několika variantách. V případě tisku variabilního rozhodnutí je možno se rozhodnout, zda se vytiskne:

  • původní varianta dopisu, která byla vytištěna v okamžiku ukončování studia;

  • nová varianta dopisu, která se zvolí z nabídky.

Změny variant je možné provádět do okamžiku, než je studium ukončeno. Po ukončení již změny provádět nelze a bude se tisknout poslední nastavená varianta.

V případě ukončení studia kódem 74 a tisku rozhodnutí o ukončení studia se volí varianta rozhodnutí – zrušení studijního programu a nepřijetí nabídky pokračovat ve studiu jiného programu nebo zrušení studijního programu.

Osobní rozvrh 

Vytiskne aktuální rozvrh studenta. Ikona je zobrazena pouze u aktivních studií.

Písemná práce k disertační zkoušce 

Umožňuje vytisknout dokument, jehož obsahem jsou základní údaje o studiu studenta, téma disertační práce, jméno školitele, studijní programu atd. pro potřeby disertační zkoušky.

Potvrzení doby studia 

Umožňuje vytisknout potvrzení o předpokládané době pobytu/studia. Po kliknutí na ikonu je zobrazen formulář pro zadání doby pobytu. Po stisknutí tlačítka Vytisknout se dokument vytiskne. Potvrzení se tiskne všem zahraničním studentům. Ikona se nabízí pouze u studií vedených na zahraničních prograch (Z programy), u nichž existuje nominace.

Potvrzení k pobytu cizince 

Umožňuje vytisknout potvrzení obsahující údaje požadované MV ČR k udělení dlouhodobého pobytu za účelem studia. Potvrzení se tiskne pouze studentům nominovaným a akceptovaným v aplikacích zahraničního oddělení. Ikona se nabízí pouze u studií vedených na zahraničních prograch (Z programy), u nichž existuje nominace.

Potvrzení o studiu 

Umožňuje vytisknout potvrzení o studiu. Uvedené kontaktní údaje jsou vkládány z aplikace Informace o studijním oddělení, nejsou-li zde uvedeny, pak z aplikace Evidence pracovišť – pracoviště děkanát, nejsou-li ani zde evidovány, tak z pracoviště fakulta.

Potvrzení o studiu v angličtině 

Umožňuje vytisknout anglickou verzi potvrzení o studiu.

Potvrzení o ukončení studia 

Umožňuje tisk potvrzení o ukončení studia všem studentům, kterým bylo studium na Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře úspěšně či neúspěšně ukončeno. Potvrzení obsahuje základní informace o univerzitě a fakultě, jméno a datum narození studenta, studijní program, který absolvoval, a dobu, po kterou v programu studoval, vyjádřenou dnem zápisu do prvního semestru studia a dnem ukončení studia.

Potvrzení pro SSZ 

Umožňuje vytisknout potvrzení podle požadavků Správy sociálního zabezpečení (SSZ) a sloužící jako potvrzení o studiu pro účely důchodového pojištění. Ikona se zobrazuje pouze u studentů s ukončeným studiem.

Sestava V7 

Ikona umožňuje přejít do aplikace Sestava V7, kde lze zobrazit a vytisknout přehled doposud absolvovaných studijních povinností studenta.

Tisk informační kartičky 

Umožňuje přejít do aplikace Tisk informační kartičky, kde lze pro zvoleného studenta individuálně vytiskou kartičku s přihlašovacími údaji. Kartičku lze tisknout do doby, dokud má student nastaveno iniciální heslo (vygenerované heslo uložené v textové podobě). Jakmile si student heslo změní, iniciální heslo se smaže a ikona se přestane u studenta nabízet.

Tisk registračního archu 

Pro dané studium umožňuje vytisknout přehled registrovaných předmětů studentem do období, počtem zaregistrovaných předmětů, zkoušek a počtem kreditů za jednotlivá období a za celý akademický rok. Uveden je datum a hodina tisku dokumentu a další náležitosti sloužící k identifikaci studenta a jeho studia.

Výpis studijních výsledků 

Umožňuje tisk dokumentu, který obsahuje seznam odstudovaných předmětů se známkami v anglickém jazyce (Transcript of Records). Využívají jej zejména zahraniční studenti, pro něž slouží jako potvrzení o úspěšném absolvování studia, nebo studenti se zájmem o zahraniční výjezd. Ikona se nabízí pouze u studií vedených na zahraničních programech (Z programy), u nichž existuje nominace.

Vysvědčení 

Umožňuje individuálně vytisknout vysvědčení absolventům. S prvním výtiskem je vysvědčení elektronicky archivováno. Opakovaný tisk se provádí již z archivu. Pokud se má vytisknout nová verze, musí se nejprve z archivu smazat verze původní (viz Odstranění dokumentů z archivu).

Vysvědčení průběžné 

Umožňuje tisk průběžného vysvědčení o státní zkoušce pro studenty doktorského stupně studia.

Výzva k zápisu 

Ikona umožňuje individuální tisk výzvy k zápisu pro studenty, kteří se nedostavili k zápisu do dalšího období. Po kliknutí na ikonu se zobrazí formulář pro zadání data zápisu, které je zapotřebí vyplnit. Po zadání data zápisu stiskněte tlačítko pro vytištění výzvy.

Tisk zápisového archu 

Umožňuje tisk zápisového archu, který se běžně tiskne z aplikace Změny v zápisech. Údaje se tisknou podle skutečně zapsaných předmětů, tzn. že se netisknou předměty připravené k zápisu.