Průběh studia

Aplikace Průběh studia zobrazuje průběh konkrétního studia po jednotlivých obdobích a zpřístupňuje další aplikace týkající se evidence studia jako je evidence přerušení, oboru, formy, dále financování a ukončení studia, rušení a uznávání předmětů apod. Pro doktorská studia pak zpřístupňuje individuální studijní plán a Aktualizovaného studijního plánu a další podpůrné aplikace. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

V úvodu aplikace jsou uvedena jednotlivá období daného studia s jejich označením, stavem studia a datem zápisu studenta do období (lze upravit v atributech průběhu). Prostřednictvím ikony ve sloupci Předměty lze přejít do správy předmětů, které má student v daném studijním období zapsané. Následuje počet získaných kreditů za jednotlivá období, dosažený studijní průměr a pokud bylo studium v daném období přerušeno, je ve sloupci Přerušeno uvedeno období přerušení. Ikony , ve sloupci Průběh studia umožňují prohlížet a editovat atributy daného průběhu studia jako je datum zápisu, číslo skupiny. Ikony nejsou dostupné pro období, ve kterém je student zapsán na spolupracující VŠ.

U doktorských studií je dále zobrazen sloupec Aktualizovaný studijní plán, ve kterém se zobrazuje stav vyplnění Aktualizovaného studijního plánu jednotlivými vyplňujícími osobami pro dané studijní období (podrobnější význam jednotlivých stavů je uveden v legendě) a ikony , , které umožňují Aktualizovaný studijní plán pro dané období zobrazit, editovat nebo vytisknout. Aktualizovaný studijní plán lze vytisknout i v případě neúplných údajů, proto je nutné sledovat stav vyplnění. Výjimkou je jméno školitele a pracoviště doktoranda, bez těchto údajů nelze dokument vytisknout.

Pod přehledem období je zobrazena řada ikon, odkazujících k dalším aplikacím, které souvisejí se studiem studenta a studijní evidencí. Jejich význam je následující:

 • Evidence přerušení  - slouží pro evidenci přerušení studia. Ikona se nezobrazuje u kurzových studií.

 • Evidence zápisů na spolupracující VŠ  - aplikace slouží k evidenci zápisů studenta na spolupracující VŠ. Ikona je zobrazována pouze u studentů, jejichž studium je vedeno na studijním programu, pro který jsou spolupracující VŠ evidovány (viz Evidence studijních programů).

 • Evidence forem studia  - slouží ke správě , ve které je studium vedeno. Pokud studijní program, ve kterém je studium vedeno, nemá evidováno více možných forem, ikona se nezobrazuje.

 • Evidence zaměření  - slouží ke správě studovaného zaměření, ve které je studium vedeno. Pokud studijní program, ve kterém je studium vedeno, nemá evidováno více možných zaměření, ikona se nezobrazuje.

 • Evidence míst studia  - umožňuje evidovat místo, ve kterém studium probíhá. Ikona se zobrazuje v případě, kdy lze dané studium vést ve více místech studia.

 • Evidence financování  - umožňuje evidovat způsob financování zvoleného studia. Ikona se zobrazí pouze pokud pro dané studium existuje více možných způsobů financování.

 • Změnit kód posledního průběhu studia  - pro aktivní, případně ukončená studia umožňuje provést změnu posledního kódu stavu studia.

 • Ukončit studium  - umožňuje individuálně ukončit zvolené studium. Ikona se nezobrazuje u již ukončených studií.

 • Vrátit do studia  - umožňuje vrátit studenta s ukončeným studiem zpět do studia. Ikona se zobrazuje u ukončených studií.

 • Návrh na ukončení studia  - umožňuje zobrazit a spravovat návrhy na ukončení studia. Ikona se zobrazí v případě, kdy se studium aktuálně nachází ve stavu 11 - navrženo vyřazení nebo má evidován návrh na vyřazení (i historický).

 • Zrušení předmětu  - umožňuje zrušit studentovi předmět zapsaný v průběhu studia a poskytuje přehled zrušených předmětů. Ikona se nezobrazuje u kurzových studií.

 • Zobrazení celého průchodu studiem  - pro zvolené studium zobrazuje přehled předmětů, které má student ve svém studiu zapsány a informace o jejich zápise a ukončení.

 • Evidence uznaných předmětů  - zpřístupňuje aplikaci pro uznávání předmětů a poskytuje přehled a správu uznaných předmětů na daném studiu. Ikona se nezobrazuje u kurzových studií.

 • Hromadné uznávání předmětů  - umožňuje hromadné uznávání předmětů z předchozího studia na SPU. Ikona se nezobrazuje u kurzových studií.

 • Nahrazení předmětu  - slouží pro evidenci náhrad nesplněných předmětů jinými předměty.

 • Přehled registrací studenta  - poskytuje přehled registrovaných předmětů během studia. Ikona se nezobrazuje u kurzových studií.

 • Přehled praxí studenta  - poskytuje přehled všech praxí a pracovních nabídek, na které se student v rámci svého studia přihlásil prostřednictvím Portálu pracovních příležitostí.

U studentů doktorského studia jsou zobrazovány další ikony umožňující přístup do individuálního studijního plánu studenta a umožňují zobrazit další údaje pocházející ze studijního a vědecko-výzkumného systému (VVIS) UIS.

 • Individuální plán  – umožňuje studijní referentce přístup do individuálního studijního plánu doktorského studia s možností editace údajů za jednotlivé vyplňující osoby. Není-li studijní plán kompletní, zobrazuje se ikona červeně.

 • Konference  – obsah aplikace se plní z konferencí, které si student vložil do svých životopisných údajů v UIS nebo které vložil do publikací VVIS a je jejich autorem.

 • Projekty  – obsah aplikace se plní z projektů, které si student vložil do životopisných údajů, nebo mu byla přidělena oficiální role v projektu evidovaném v UIS.

 • Publikace  – obsah aplikace se plní z evidence publikací VVIS a publikací. Student u každé publikace nastavuje rok studia, do kterého se má publikace uplatnit. Studijní referentka může toto nastavení měnit, a to i zpětně v předcházejících obdobích.

 • Pedagogika  – aplikace obsahuje přehled předmětů, ve kterých byla studentovi přidělena role vyučujícího. Počet vyzkoušených studentů zaznamenává doktorand ve svých životopisných údajích.

 • Stáže  – obsah aplikace se plní z životopisných údajů a z údajů studijního či zahraničního oddělení.