zakladni_pojmy.html

Úvodní kapitola se zabývá způsobem rozdělení oprávnění uživatelům k aplikacím Záznamníku učitele a stručně připomíná jednotlivé části studijního období. Dále uživateli-učiteli přibližuje některé důležité pojmy a postupy, které souvisejí s částmi studijního období.

Studijní období

Období (semestr) se skládá z několika na sebe navazujících částí, z nichž některé se mohou překrývat. Z pohledu učitele je nejdůležitější výuková a zkoušková část. Tyto však navazují na předchozí části období, jako jsou registrace, tvorba rozvrhů, zápisy.

Veškeré akce probíhající během období jsou již zcela elektronizovány a automatizovány. Tím je zajištěna konzistence dat využívaných pro různé výstupy, mezi něž se řadí různé žádosti, výtisky potvrzení, diplomů, vysvědčení, zadání závěrečných prací, zkušebních zpráv atd.

Registrace

registrace

Registracemi vyjadřují studenti svůj zájem o studium jednotlivých předmětů. Ještě před registracemi se plní katalog předmětů následujícího období. V této době mohou být garanti předmětů vyzváni, aby se vyjádřili k některým údajům o garantovaných předmětech, které je nutné do katalogu předmětů vložit. Například je požadována znalost kapacity předmětu, přesné prerekvizity předmětu, počet studentů na skupinu cvičení (kvůli tvorbě rozvrhu) atd.

Prerekvizity

prerekvizity

Prerekvizity vyjadřují předpoklady pro zápis předmětů. Jsou sestavovány z kódů předmětů a logických značek. Mohou pracovat ve dvou režimech. První režim umožňuje zobrazování doporučených předpokladů ke studiu předmětu, což studenta nijak neomezuje při registracích a zápisech. Druhý režim vyžaduje striktní dodržení prerekvizit, což znamená, že pokud nejsou prerekvizity splněny (nebo nejsou splněny jiné podmínky), není studentovi dovoleno zaregistrovat nebo zapsat si zvolený předmět. Předmět nemusí mít prerekvizity určeny. Nesplňuje-li student dané prerekvizity předmětu, nemůže si ho bez souhlasu garanta předmětu zapsat ke studiu.

Limit počtu studentů registrace

Limit počtu studentů registrace je číslo vyjadřující maximální počet studentů, kteří si předmět mohou zaregistrovat. Pokud chce učitel udělovat výjimky týkající se překročeného limitu pro registrace, měl by při navrhování počítat s rezervou a tu pak především promítnout do Limitu počtu studentů k zápisu. Například limit počtu studentů registrace je 100 a Limit počtu studentů zápisu je 120. Rozdíl 20 míst má garant k dispozici na kladné vyřízení žádostí.

Limit počtu studentů zápisu

limit počtu studentů!zápisu

Limit počtu studentů zápisu určuje počet studentů, kteří si předmět mohou zapsat a v následujícím semestru studovat.

Počet studentů na studijní skupinu

Orientačně vyjadřuje počet studentů na jednu skupinu studentů. V rozvrhu mohou být drobné úpravy podle kapacity učebny. Je-li striktně dán počet studentů na skupinu, je nutné zdůraznit tento požadavek včas v požadavkovém listě. Z údaje o počtu studentů na studijní skupinu se vychází při stanovování počtu skupin předmětu při přípravě podkladů pro tvorbu rozvrhů.

Rozvrhy

rozvrhy

Rozvrhy tvoří rozvrhová komise z podkladů, které připraví systémový integrátor, případně studijní oddělení. Podklady vycházejí z předchozích registrací studentů, požadavků učitelů, kapacit přednáškových místností a cvičeben a ze schválených studijních plánů.

Připomínky k rozvrhům je třeba podat včas, protože dodatečná změna v  UIS v době, kdy probíhají zápisy, je velmi problematická.
Počet studentů ve skupině nemůže překročit kapacitu místnosti!

Všichni studenti nemusí mít vždy vybráno cvičení zapsaného předmětu, protože někteří (např. po dohodě s garantem předmětu) si zapisují předmět jen pro složení zkoušky.

Podle rozhodnutí fakulty jsou cvičení studentům přidělována:

  • striktně, tj. student nemá možnost samostatné tvorby rozvrhu, případně má pouze omezenou možnost,

  • nebo je tvorba celého rozvrhu ponechána na studentech samotných.

Není-li student v seznamu vybrané skupiny, nemá vaše cvičení vybráno.

Zápisy

zápisy

V období zápisů do následujícího akademického roku si studenti zapisují předměty, které si vybrali ke studiu při registracích. Plní tak Seznamy studentů a Zkušební zprávy v portálu Záznamník učitele vybraných předmětů.

Studenti si u každého předmětu vybírají konkrétní cvičení z rozvrhů vložených studijním oddělením do UIS.

Změny po zápisech

změny po zápisech

V průběhu prvních 14 dnů výuky v semestru má každý student podle Studijního a zkušebního řádu Slovenské zemědělské univerzity v Nitře právo provést změny ve svém zápise.

V této době se mohou nepatrně měnit seznamy zapsaných studentů v předmětech. V rámci možnosti kapacity rozvrhu se mohou měnit i seznamy studentů ve cvičeních, tzv. dvacítky.

Výuka

Výuka zahrnuje nejdelší část období, ve které studenti navštěvují přednášky, cvičení, semináře atp. Vyučující pak eviduje jejich účast a aktivitu na cvičeních a případně i zadává úkoly, které studenti v průběhu výukové části semestru řeší a sbírají body za své výkony, za něž jsou pak odměněni tzv. malým zápočtem.

Učitel podle přidělené role v předmětu může k evidenci docházky, zadaných úkolů a komunikaci se studenty využít několika aplikací připravených k těmto účelům v Záznamníku učitele.

Zkoušky

Ve zkouškovém období mají učitelé pro vypisování termínů zkoušek k dispozici aplikaci pro evidenci a elektronické zveřejnění termínů studentům zapsaným v jejich předmětech. Studenti se už nemusí shánět po papírové verzi přihlášky ke zkoušce. Termíny zkoušek jsou přehlednější i pro učitele.

Zkoušející i garant předmětu mohou navíc nahlédnout do studentova průběhu studia, zkontrolovat jeho účast a plnění úkolů ve cvičeních v průběhu semestru.

V průběhu zkoušek může garant a zkoušející předmětu sledovat úspěšnost studentů na všech typech termínů zkoušek daného předmětu.

Způsoby výuky předmětu

Výuka předmětu může probíhat několika způsoby, které mohou následně ovlivňovat další funkci aplikací Záznamníku učitele.

  •  Normální způsob výuky – klasická výuka předmětu, studenti navštěvují přednášky, cvičení, laboratoře apod., předmět má zpravidla vypsaný rozvrh. Výuka probíhá během jednoho studijního období.

  •  Konzultační způsob výuky – student během studia takového předmětu nenavštěvuje cvičení ani přednášky, ale docházejí na konzultace za účelem přípravy na složení zkoušky. Takový předmět si mohou zapsat studenti, kteří jej opakují a získali malý zápočet.

  •  Mimosemestrální výuka předmětu – výuka předmětu se řídí samostatným harmonogramem, probíhá mimo běžné studijní období (o prázdninách, na přelomu dvou období, během dvou období apod.). Samostatný harmonogram souvisí například s vypisováním termínů zkoušek a zadáváním hodnocení do zkušební zprávy – pro tyto úkony neplatí termíny pro výuku běžných předmětů. Studenti se k výuce předmětu přihlašují jiným způsobem. Předmět může mít vypsaný rozvrh. Podle podkladů od garanta předmětu harmonogram sestavuje systémový integrátor. Tohoto způsobu výuky se využívá pro organizaci kurzů, prázdninových škol apod.