Individuální studijní plán

Aplikace Individuální studijní plán zobrazuje seznam studentů doktorského studia, u kterých je uživatel evidován jako školitel a umožňuje pro ně sestavit individuální plán studia (ISP). Do aplikace má dále přístup školitel specialista, ten však může ISP pouze tisknout.

Seznam studentů je zobrazen v přehledové tabulce, kde je pro každého studenta uvedeno jeho jméno a role uživatele (typicky školitel). Pomocí ikon ve sloupci Stav je vyjádřen stav vyplnění individuálního studijního plánu příslušnými osobami. Význam jednotlivých ikon a jejich stavů je vysvětlen v legendě umístěné pod seznamem studentů. Seznam studentů je možné omezit na studenty zvoleného období.

Pokud někteří studenti v seznamu chybí, je nutné se obrátit na příslušnou studijní referentku, která u studentů eviduje školitele, případně školitele specialistu.

Po kliknutí na ikonu  ve sloupci Vkládání lze přejít k editaci studijního plánu zvoleného studenta. Ikona se zobrazuje v případě, že školitel neoznačil studijní plán za kompletní. Více o sestavení ISP naleznete v následující části textu.

Ve sloupci Postoupit jsou školiteli zobrazeny ikony pro další práci s ISP. Ikona se zobrazuje v případě, kdy je studijní plán kompletní a lze jej postoupit k dalšímu schvalování (má stejnou funkci jako záložka Postoupit dále v editaci ISP, ovšem postoupení je provedeno k aktuálnímu datu). O postoupení ISP k dalšímu schválení je příslušná osoba informována e-mailovou zprávou. Jakmile je plán postoupen ke schválení, zobrazuje se ikona . Ta umožňuje vrátit plán k editaci, ale pouze v případě, že jej předseda oborové rady ještě neschválil. Další ikonou zobrazovanou v tomto sloupci je , která podává informaci o tom, že v ISP dosud nejsou vloženy všechny povinné údaje, a tak není možné ISP zkompletnit a postoupit ke schválení. Kliknutím na ikonu se zobrazí chybějící údaje, které brání zkompletnění ISP.

Kliknutím na ikonu  lze studijní plán vytisknout. Ikona je zobrazena vždy. Studijní plán je možné vytisknout i v případě, že nejsou vloženy veškeré údaje. Proto je nutné sledovat stav vyplnění údajů jednotlivými osobami, resp. kompletnost vyplnění plánu. Pokud některá z osob údaje nevyplní, nebude se na ISP tisknout její jméno.

Ikona ve sloupci Záv. práce umožňuje přejít do aplikace pro správu závěrečné práce studenta.

Sestavení individuálního studijního plánu

Individuální studijní plán sestavuje na začátku doktorského studia student společně se svým školitelem. Školitel následně postupuje studijní plán ke schválení. Individuální studijní plán schvaluje předseda oborové rady.

Část individuálního studijního plánu sestavuje sám student. Termín, do kdy musí student svoji část ISP vyplnit, je dán milníkem Editace ISP doktorandem. Při vrácení ISP k dopracování již kontrola oproti milníku neprobíhá.

Zkoušky

Záložka Zkoušky umožňuje sestavit plán studia a ukončení jednotlivých předmětů doktorského studia. Plán je rozdělen na jednotlivé ročníky studia, a do nich se předměty zařazují. Do plánu je nutné zadat minimálně jeden předmět za první a minimálně jeden předmět za druhý ročník studia. Předměty se dělí do několika skupin:

 • Akreditované předměty – jsou předměty akreditované pro studijní program, ve kterém student studuje. Předměty se volí z menu.

  Pokud se položka akreditovaný předmět nenabízí, je možné kontaktovat systémového integrátora fakulty, který provede nastavení atributu u příslušných předmětů ve skladu předmětů.
 • Povinné předměty – jsou předměty zařazené do studijního plánu jako povinné. Studentovi se musí zapsat všechny nabízené předměty, u každého se určí termín jeho splnění (zimní nebo letní semestr). Předměty nelze z plánu odebrat.

 • Povinně volitelné předměty – jsou předměty zařazené do studijního plánu jako povinně volitelné. Počet předmětů, které si musí student zapsat, je dán plánem. Pro zvolené předměty se zvolí termín splnění (zimní nebo letní semestr). Předměty lze z plánu odebrat.

  V seznamu předmětů zařazených do ISP je označena povinnost předmětů. Předměty zvolené z jiné než povinné nebo povinně volitelné skupiny jsou označeny jako volitelné.
 • Předměty garantované fakultou – jsou předměty, které jsou garantovány pracovišti fakulty školitele. Výběr předmětu se provádí z menu.

 • Předměty z SPU – jsou předměty, které jsou garantovány některým pracovištěm SPU. Předměty se dohledávají podle názvu nebo zkratky přes vyhledávací pole. Po vyplnění pole se klikne na tlačítko . V nalezených předmětech se označí ten správný, označí se semestr, ve kterém má student zkoušku z předmětu složit, a klikne se na tlačítko . Jako examinátor je automaticky nastaven garant předmětu, podle potřeby je možné provést jeho změnu na jinou osobu, jež se nabízí v menu. Nabízí se vyučující předmětu s funkcí zkoušející nebo garant, kteří jsou pro daný předmět nastaveni (v libovolném období mimo sklad).

 • Předměty z jiné VŠ - jedná se o předměty ze spolupracujících VŠ evidované ve skladu. Předměty se přidávají stejným způsobem jako předměty z SPU.

 • Jiné předměty – jsou předměty, které jsou vyučovány na jiné univerzitě. Pro jejich vložení je nutné vyplnit název předmětu, anglický název předmětu, zkratku instituce (univerzity), předpokládaný termín zkoušky a jméno examinátora. Kliknutím na tlačítko je předmět vložen do studijního plánu.

Výše uvedenými způsoby se sestaví podoba ISP studenta. Předmět lze z plánu odebrat jeho označením kliknutím na tlačítko .

Další úkoly

V záložce Další úkoly se evidují další úkoly, stáže apod., které student musí při svém studiu splnit. Do textového pole se vepíše úkol a formulář se uloží. Vyplnění dalších úkolů není povinné.

Disertační práce

V záložce Disertační práce musí být uveden název a stručná charakteristika disertační práce. Název může být již vyplněn studijním oddělením. Údaje o disertační práci jsou součástí kontroly kompletnosti studijního plánu. Vyplněné údaje se uloží tlačítkem .

Časový plán

Záložka Časový plán obsahuje termíny související s ukončením doktorského studia. Automaticky jsou vyplněny termíny obvyklé při normálním průběhu doktorského studia. Tento návrh není uložen. Jeho obsah je možné potvrdit ihned nebo po úpravě stisknutím tlačítka .

Postoupit dále

V záložce Postoupit dále označuje školitel ISP za kompletní a současně se rozhoduje o jeho zveřejnění předsedovi oborové rady. Za kompletní lze označit plán, který splňuje všechny podmínky kompletního plánu, nebyl ještě označen za kompletní a současně jej předseda oborové rady neschválil. Ve formuláři se vyplní datum, ke kterému se má studijní plán postoupit, a klikne se na tlačítko . Kompletní plány jsou postoupeny k dalšímu schvalování a není možné je měnit.

Podmínky kompletnosti individuálního studijního plánu jsou:

 • vložení názvu a charakteristiky disertační práce;

 • vložení alespoň jednoho předmětu pro první i druhý ročník studia;

 • uložení časového plánu studia;

 • případně dalších povinných úkolů, jsou-li vyžadovány.