Sjednocování publikací

sjednocování publikací

Aplikace Sjednocování publikací umožňuje odstraňovat duplicity v evidenci publikací a dále opravu nejčastěji se vyskytujících chyb v názvech publikací (např. název publikace končící tečkou). Aplikace je přístupná pouze uživatelům s oprávněním veda-pub.

Výpis duplicit

Záložka Výpis duplicit obsahuje seznam publikací a periodik, jejichž název se v evidenci UIS vyskytuje alespoň dvakrát. Obsah seznamu lze omezit podle zdroje na publikace importované z knihovnického systému univerzity a publikace, které vložili uživatelé UIS, resp. seznam publikací bez importu z knihovnického systému. Součástí seznamu mohou být i zkontrolované publikace. Dále je možné seznam omezit podle počátečního písmene názvu publikace.

U každé publikace v seznamu je uveden počet výskytů publikací a periodik v databázi a jejich druh. Kliknutím na ikonu se zobrazí stránka pro sloučení duplicitních publikací. Pro sjednocení se ve sloupci Zachovat označí jeden exemplář, do kterého budou ostatní exempláře sloučeny, a pak ve sloupci Sloučit označí všechny publikace, které se s ním mají sloučit. Kliknutím na tlačítko se označené publikace sloučí do jedné určené k zachování. Tlačítko umožňuje sjednotit údaje evidované u jednotlivých exemplářů publikace. V praxi to znamená, že v seznamu se označí údaje, které mají zůstat zachovány, a kliknutím na tlačítko se dokončí sjednocení publikací.

O výsledku sjednocení aplikace ihned informuje stránkou s výpisem údajů o publikaci, o počtu exemplářů v knihovnách, seznamem knihoven, kde je publikace umístěna, s kontaktem na knihovníka. Dále zde lze provést následující operace:

  • Hodnotit publikaci – pomocí zobrazených stupnic lze publikaci ohodnotit. Hodnocení se provede kliknutím na známku stupnice.

V seznamu duplicitních exemplářů je rovněž možné označit publikce jako zkontrolované, případně tento příznak zrušit. Označení publikace jako zkontrolované se provede zatržením políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Obdobně se provede zrušení příznaku, pouze se stiskne tlačítko .

Vyhledávání dle názvu

Záložka Vyhledání dle názvu umožňuje podle části názvu dohledat publikace nebo periodika, jejichž název se částečně liší. Dohledat lze všechny publikace, publikace bez importu z knihovnického systému a publikace pocházející pouze z knihovnického systému. Seznam lze omezit podle druhu publikace.

Vyhledávání probíhá přes formulář v úvodu aplikace, do kterého se vyplní část názvu publikace. Dohledány jsou všechny publikace, jejichž název obsahuje zadaný řetězec znaků. U každé publikace je uvedeno, jakého je druhu, kdo je správcem a ikony pro:

  • editaci publikace – u importovaných publikací lze změnit pouze název, u periodik lze pouze upravit název, stát vydavatele a ISSN;

  • zobrazení projektů – informace o uplatnění publikace na projektech;

  • zobrazení podrobností - ikona ve sloupci Podrobnosti zobrazí detailní informace o publikaci, včetně možnosti jejího ohodnocení.

Ze zobrazených publikací se zvolí ta, která má být zachována, a publikace, jež se mají s první sjednotit. Tlačítkem nebo se provede sjednocení. Podrobnější popis sjednocení publikací a periodik a význam tlačítek je uveden výše.

Opravy nejčastějších chyb

publikace!oprava chybných názvů

Záložka Opravy nejčastějších chyb slouží k hromadným opravám nejčastěji se vyskytujících chyb v názvech publikací. Zpětně lze dohledat publikace, jejichž název byl označen jako zkontrolovaný. Aplikace je rozdělena do záložek popsaných níže.

Přehled publikací obsahujících chybu

Záložka obsahuje formulář pro dohledání publikací s chybami v názvu publikace. Formulář obsahuje nabídku s vytipovanými chybami (název publikace začínající mezerou, začínající malým písmenem atd.) a menu pro volbu zdroje publikace (všechny, importované z knihovnického systému, bez importovaných publikací). Formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Dohledané publikace lze opravit nebo označit jako zkontrolované. Takové nebudou příště v seznamu zahrnuty. Význam tlačítek pod seznamem publikací:

  • – označené publikace automaticky opraví podle typu chyby, například bude odstraněna mezera z počátku názvu publikace, bude nahrazeno malé počáteční písmeno za velké, bude odstraněna tečka na konci názvu publikace apod.;

  • – tlačítko označí všechny publikace zobrazené na stránce;

  • – zvolené publikace označí jako zkontrolované, tj. nebudou se již v seznamu vypisovat. Používá se v případě, kdy se o chybu názvu publikace nejedná.

    Publikaci označenou omylem jako zkontrolovanou lze dohledat a označit jako nezkontrolovanou v záložce Přehled zkontrolovaných publikací.

Přehled zkontrolovaných publikací

Záložka umožňuje zobrazit publikace, které byly označeny jako zkontrolované. Zvolením typu chyby ve formuláři lze zobrazit přehled všech publikací, jejichž název vybranou chybu obsahuje, ale byly označen jako zkontrolované, a proto se nevypisují v aplikaci Přehled publikací obsahujících chybu.

Označené publikace lze tlačítkem vrátit mezi publikace s chybným názvem. Budou k dohledání v záložce Přehled publikací obsahujících chybu.