Pořadníky pro výměnné pobyty

Aplikace Pořadníky pro výměnné pobyty umožňuje na základě bodů přidělených k jednotlivým přihláškám sestavit pořadník pro přidělení škol a provést přiřazení škol k jednotlivým přihláškám. Pokud je výběrové řízení dvoukolové, pak umožňuje ze studentů s kompletní přihláškou a se zadanými body za první kolo výběrového řízení sestavit pořadník pro postup do druhého kola výběrového řízení a následně ze studentů se zadanými body za druhé kolo sestavit pořadník pro přidělení škol pro výjezd. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním zahranicni-a.

Po vstupu do aplikace se nejprve zvolí období a výběrové řízení, se kterým se má v aplikaci dále pracovat. Jakmile je výběrové řízení zvoleno, zobrazí se pořadník studentů přihlášených do výběrového řízení, jejichž přihláška je označena jako kompletní. Pořadník zahrnuje seznam studentů seřazený podle dosažených celkových bodů, mimo jiné je u každého studenta uvedena preferovaná škola, zvolený jazyk studia a body získané za jednotlivá kritéria. Další sloupce lze zobrazit pomocí odkazů nad seznamem.

Přiřazení škol k přihláškám se provede stisknutím tlačítka .

Přiřazení lze zrušit tlačítkem . Tímto krokem budou odebrány školy všem účastníkům tohoto výběrového řízení (tedy ve všech jazykových variantách).

Seznam studentů lze před i po přiřazení škol exportovat do MS Excel tlačítkem umístěným pod seznamem.

Studentům lze přiřazenou školu změnit v aplikaci Změny přiřazení studentů ke školám.

Pořadníky více kolového výběrového řízení

V případě více kolového výběrového řízení umožňuje aplikace sestavení pořadníku pro postup z prvního do druhého kola výběrového řízení, sestavení pořadníku pro druhé kolo výběrového řízení a následné přiřazení škol studentům. Kolo výběrového řízení, pro nějž se má pořadník zobrazit, se volí z nabídky v úvodu aplikace a potvrzuje se tlačítkem .

V pořadníku prvního kola jsou zobrazeni studenti s kompletní přihláškou. Seznam je seřazen podle celkového počtu bodů a čarou jsou oddělení studenti postupující do druhého kola (kapacita krát 1.5). Umístění čáry lze upravit o počet míst zadaný do pole nad seznamem ve zvoleném směru. Změnu pozice čáry je nutno potvrdit tlačítkem .

Pro postup studentů nad čarou do dalšího kola výběrového řízení se musí stisknout tlačítko . Nyní je možné se přesunout do aplikace Seznam pro záznam výsledků, kde lze zaslat pozvánku všem postupujícím studentům a vložit body pro druhé kolo výběrového řízení.

Účastník výběrového řízení, který je uchazečem ve dvou různých studijních jazycích, může postoupit do druhého kola v obou svých jazycích, v jednom z nich, nebo v žádném.

V pořadníku pro druhé kolo jsou studenti seřazeni podle celkových bodů získaných ve druhém kole výběrového řízení, v případě rovností bodů rozhodují další kritéria podle jejich váhy. Školy se studentům přiřadí podle pořadí a počtu míst ve školách tlačítkem . Cílem je, aby se studenti dostali na školu s nejvyšší preferencí, na kterou mají podle dosažených bodů nárok. Přiřazení lze zrušit tlačítkem , které se zobrazí, jakmile se školy studentům přiřadí.