Přihláška ke státní zkoušce

Aplikace Přihláška ke státní zkoušce je umístěna pod ikonou . Slouží pro přihlášení k dílčí státní zkoušce, ke státní bakalářské, státní závěrečné zkoušce a i k ostatním typům závěrečných zkoušek, poskytuje možnost zrušení přihlášky. Dále podává informaci o komisi, do které byl student přiřazen.

Ikona  pro přihlášení k závěrečné zkoušce se zobrazuje studentům, kteří mají zapsán předmět Státní bakalářská zkouška, Státní závěrečná zkouška, Závěrečná zkouška apod., a jakmile je aktuální termín pro přihlašování na státní zkoušky.

Studenti, kteří splňují podmínky pro přihlášení, mohou podat přihlášku na jeden nebo více aktuálně otevřených termínů. Jsou-li využívány i dílčí státní zkoušky, rozlišuje se navíc typ termínu. Na každý termín lze podat pouze jednu přihlášku. Přihlášku mohou podat studenti s aktivním studiem. Přihlášku na uzavřený termín může podat pouze studijní referentka. V případě, že student bude v rámci jednoho období absolvovat dílčí státní zkoušku společně se závěrečnou, musí přihláška k dílčí státní zkoušce předcházet přihlášce k závěrečné zkoušce.

Pro každý termín je uvedeno:

 • Stav – vyjadřuje dostupnost termínu studentům pro podání přihlášky.

 • Termín pro přihlašování – termín odkdy dokdy se studenti na termín mohou přihlašovat.

 • Otevřený – vyjadřuje, zda je studentům termín dostupný a zda mohou podávat přihlášky ke státní zkoušce.

 • Přihláška – přes ikonu  lze zobrazit podrobnosti o podané přihlášce, tj. seznam povinných a povinně volitelných předmětů státní zkoušky, seznam členů komise státní zkoušky, odkaz na stránku, kde je možné přihlášku zrušit.

 • Podáno – termín podání přihlášky.

 • Podal – jméno osoby, která podala přihlášku ke zkoušce, většinou je to student nebo studijní referentka.

 • Přihlásit – formulář pro přihlášení na termín.

Kliknutím na ikonu  ve sloupci Přihlásit se otevře přihlašovací formulář. V úvodu stránky je uveden seznam povinných předmětů, jejichž skladbu nelze ovlivnit, následuje seznam povinně volitelných předmětů, ze kterých se vybere počet uvedený v závorce. Počet určuje minimum povinně volitelných předmětů, na které studenti musí být ke zkoušce přihlášeni. Nabídka předmětů je dána šablonou předmětů určenou pro konkrétní program a zaměření a formu studia. Pro každý předmět se kontroluje splnění prerekvizit a jejich splnění je vyjádřeno ikonou .

Při podávání přihlášky studentovi s přerušeným studiem jsou vypnuty kontroly podmínek pro podání přihlášky.

Výběr předmětů se potvrdí a přihláška se podá stisknutím tlačítka . Tlačítko je nutné stisknout i v případě, že součástí státní zkoušky jsou pouze povinné předměty, nebo v případě, že součástí státní zkoušky nejsou žádné předměty, ale pouze obhajoba závěrečné práce.

 • Studenti některých programů/zaměření mohou mít přiděleny pouze předměty povinné. Pak aplikaci Přihláška ke státní zkoušce použijí pouze k přihlášení ke státní zkoušce – musí se stisknout tlačítko .

 • Studenti jiných programů/zaměření mohou mít kromě předmětů povinných i povinně volitelné předměty. Z  povinně volitelných předmětů jsou sestaveny skupiny, z nichž se musí zvolit minimálně množství uvedené ve sloupci Nutno vybrat. Zvolené předměty se označí a kliknutím na tlačítko se potvrdí jejich výběr. Tímto tlačítkem se současně podá přihláška ke státní zkoušce. Pokud není označen potřebný počet povinně volitelných předmětů a toto tlačítko je stisknuto, nebude přihláška podána. Aplikace na tento fakt ihned upozorní.

Pokud student státní zkoušku opakuje a původně měl zapsanou jinou skladbu předmětů (nejsou součástí šablony), je jejich výčet uveden pod seznamem. Jsou-li mezi nimi neukončené předměty, student si nemůže sám podat přihlášku a aplikace ho odkáže na studijní oddělení. Studijní referentka přihlášku nemůže podat, dokud přihláška bude obsahovat jiné předměty, než jsou dány aktuální šablonou. Situaci řeší studijní oddělení následujícími způsoby:

 • integrátor předměty doplní do šablony jako povinně volitelné a studijní referentka studentovi v přihlášce upraví skladbu povinně volitelných předmětů. Řešení lze použít až po uplynutí termínu pro podávání přihlášek, aby si z doplněných předmětů nemohli volit ostatní studenti;

 • předměty se z tabulky vymažou a přihláška se podá s výběrem předmětů daným aktuální šablonou.

Zda může opakující student měnit povinně volitelné předměty je určeno atributem studijního systému Může měnit volitelné opakované předměty na přihlášce k SZ, který nastavuje systémový integrátor (hodnota Ano změnu povoluje). Implicitně je nastaveno, že student nemůže měnit povinně volitelné předměty. Na operace studijní referentky nemá nastavení atributu vliv.

Předměty zkoušky mohou být v následujících stavech:

 • nesplněn – student předmět dosud úspěšně nesplnil;

 • splněn – student měl předmět zapsán v předchozím termínu státní zkoušky a splnil jej, termín splnění je uveden ve sloupci Kdy;

 • zapsán – student má předmět zapsán ke státní zkoušce;

 • opakován – student má předmět zapsán opakovaně;

 • nezapsán – student nemá předmět zapsán ke státní zkoušce.

Předměty státní zkoušky i s okruhy otázek jsou přístupné všem uživatelům v aplikaci Studijní plány.
Události související se závěrečnou zkouškou zobrazuje aplikace Prohlídka státních zkoušek pod ikonou .

Po stisknutí přihlašovacího tlačítka je zobrazena stránka s informací o úspěšném přihlášení a odkazem k prohlídce podané přihlášky. Jakmile je přihláška podána, ikona pro její podání se již nezobrazuje. Do přihlášky se vstupuje přes ikonu  ve sloupci Přihláška.

Operace, které lze s podanou přihláškou provádět:

 • Editovat podanou přihlášku – v období, kdy ještě probíhá přihlašování na státní zkoušky (po ukončení tohoto období může provádět změny pouze studijní oddělení), a do doby, kdy přihláška ještě nebyla než přidělena ke komisi státní zkoušky, je možné měnit skladbu povinně volitelných předmětů zkoušky. Při změně povinně volitelných předmětů se přihláška ke státnicím neruší, pouze se tlačítkem uloží nově označené předměty. Dále je možné zobrazit tematické celky ke každému předmětu zkoušky, včetně všech povinně volitelných. U každého předmětu je uvedena indikace stavu jejich zápisu.

  Po určitou dobu je editace umožněna i studentům. V záložce Předměty SZ lze odebírat nebo přidávat nabízené předměty a je možné zobrazit tematické celky s okruhy otázek pro jednotlivé předměty státní zkoušky. Každou změnu je nutné uložit.

 • Zobrazit komisi státní zkoušky – v záložce Komise státní zkoušky jsou uvedeny podrobnosti o komisi, do které byla přihláška zařazena, včetně jmenného seznamu členů komise, zařazených studentů, datu, času a místa konání zkoušky. Zobrazení jednotlivých informací je řízeno studijním oddělením v závislosti na nastavení atributů studijního období Zobrazování složení komise studentům Zobrazování informací o státní zkoušce studentům. Informace o komisi je možné vytisknout, studentům v komisi lze zaslat e-mailovou zprávu.

 • Zrušit přihlášku ke státní zkoušce – v období, kdy ještě probíhá přihlašování na státní zkoušky a kdy nejsou studenti přiděleni do komise SZ, je možné přihlášku zrušitstátní zkouška!zrušit přihlášku stisknutím tlačítka . Je-li student přiřazen ke komisi, je nutné nejprve zrušit toto přiřazení, aby bylo možné přihlášku zrušit. V záložce jsou zobrazeny informace k agendě státních zkoušek vztahujících se k této přihlášce. Opětovné podání přihlášky je možné při splnění všech standardních podmínek.