Evidence členů v orgánech univerzity

orgány univerzity!členové

Aplikace Evidence členů v orgánech univerzity slouží ke správě členů ve vybraném orgánu univerzity. Členem orgánu je zpravidla uživatel UIS, evidovat lze však i externí členy. Osoby mohou v orgánech zastávat různé funkce, které lze v aplikaci rovněž spravovat. Jednotlivé způsoby evidence členů jsou popsány níže v textu.

Individuální přidělování členů

orgány univerzity!přidělení členů

Záložka Individuální přidělování slouží k individuálnímu přidělování osob evidovaných v UIS (zaměstnanci, studenti) ke zvolenému orgánu.

Nového člena je možné zaevidovat pomocí formuláře na konci stránky, v němž se nejprve dohledá příslušná osoba a následně se vloží datum, odkdy osoba v orgánu působí. Vložit lze i poznámku v slovenském a anglickém jazyce. Vyplněný formulář je nutné odeslat stisknutím tlačítka .

Seznam aktivních členů orgánu, zobrazený v přehledové tabulce, obsahuje všechny uživatele UIS, jimž bylo individuálně nebo skupinově přiděleno členství v orgánu. Skupinově přiřazeným osobám je zde možné pouze přidělovat role v orgánu (viz nastavení rolí). Pro individuálně evidované osoby jsou k dispozici další operace:

 • Editace - po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit lze příslušný záznam editovat.

  Zadáním data Dokdy předcházejícího dnešnímu dni bude členství uživatele ukončeno a člen bude zařazen mezi historické (viz Historičtí členové).
 • Ukončení členství – členství označených osob v orgánu je možné ukončit zadáním data, ke kterému se má členství v orgánu ukončit a stisknutím tlačítka . Uplynutím členství v orgánu bude člen zařazen mezi historické (viz Historičtí členové).

  Má-li osoba v orgánu přidělenu nějakou roli, je tato ukončena ke stejnému datu, jako je datum ukončení členství v orgánu.
 • Smazání členství – tato operace se používá jen v případě, že členství v orgánu bylo osobě přiděleno omylem. Příslušná osoba se označí a vymaže stisknutím tlačítka . Členství odebrané tímto způsobem se nepřevádí do historie.

Skupinové přidělování členů

orgány univerzity!přidělení členů

Záložka Skupinové přidělování slouží k přidělování členů po skupinách definovaných kvalifikátorem (určuje obecnou skupinu osob) nebo parametrickým kvalifikátorem (skupinu osob určuje přesněji jedním parametrem). Výhodou skupinového přidělování je automatická aktualizace členů v orgánu.

Požadovaný kvalifikátor/parafikátor se zvolí z nabídky a potvrdí stisknutím tlačítka (u parafikátoru je ještě nutné vybrat upřesňující podmínku). Skupina se zobrazí v přehledové tabulce, kde je nutné zadat datum Odkdy a potvrdit tlačítkem . Bez uložení nebude skupina k orgánu přiřazena.

Evidované skupiny osob je možné přesunout do historie (viz Historičtí členové) jejich označením a stisknutím tlačítka , případně zcela smazat stisknutím tlačítka .

Nastavení rolí osobám ze skupiny je možné provést v záložce Individuální přidělování.

Externí členové

Externí členové jsou osoby, které nemají založen uživatelský účet v UIS, ale přesto mohou být členy některých orgánů univerzity.

Nového externího člena je možné zaevidovat pomocí formuláře na konci stránky, v němž se dohledá požadovaná osoba a následně se vloží datum, odkdy osoba v orgánu působí. Vložit lze i poznámku v slovenském a anglickém jazyce. Vyplněný formulář je nutné odeslat stisknutím tlačítka .

Nelze-li osobu dohledat, musí se vložit přes druhou část formuláře, kde je nutné vyplnit alespoň povinné položky. Akademické tituly je možné přidat po stisknutí tlačítka . Zvlášť se nastavují tituly před jménem a za jménem. Pro vložení osoby bez evidence titulů se stiskne tlačítko .

Seznam aktivních externích členů orgánu je zobrazen v přehledové tabulce, kde jsou k dispozici operace:

 • Editace - po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit je možné upravit evidované údaje o externím členovi, případně měnit tituly.

  Zadáním data Dokdy předcházejícího dnešnímu dni bude členství uživatele ukončeno a člen bude zařazen mezi historické (viz Historičtí členové).
 • Nastavení rolí - po kliknutí na ikonu ve sloupci Nastavení rolí je možné stanovit role člena v orgánu (viz nastavení rolí).

 • Ukončení členství – členství označených osob v orgánu je možné ukončit zadáním data, ke kterému se má členství v orgánu ukončit a stisknutím tlačítka . Uplynutím členství v orgánu bude člen zařazen mezi historické (viz Historičtí členové).

  Má-li osoba v orgánu přidělenu nějakou roli, je tato ukončena ke stejnému datu, jako je datum ukončení členství v orgánu.
 • Smazání členství – tato operace se používá jen v případě, že členství v orgánu bylo osobě přiděleno omylem. Příslušná osoba se označí a vymaže stisknutím tlačítka . Členství odebrané tímto způsobem se nepřevádí do historie.

Všichni aktivní členové

orgány univerzity!aktivní členové

Záložka Všichni aktivní členové zobrazuje seznam všech aktivních (nezrušených a nevyřazených) členů orgánu. Uvedeni jsou členové orgánu evidovaní v UIS (zaměstnanci, studenti) i externí (u nich nejsou odkazy aktivní). Ve sloupci Členství je uvedeno, jakým způsobem je člen orgánu zařazen – individuálně, implicitně (osoba je vložena přes skupinové přidělování členů) a externě (osoba byla vložena jako externí člen bez uživatelského účtu v UIS).

Historičtí členové

orgány univerzity!historičtí členové

Historičtí členové jsou takoví členové, kteří v orgánu nějakou dobu působili, a jejich působnost v orgánu jim byla k určitému datu ukončena. Seznam obsahuje členy vložené do orgánu individuálně, skupinově (přeřazena sem byla celá skupina osob) i externí osoby.

Pomocí formuláře v dolní části stránky je možné zobrazit historické složení orgánu k určitému datu. Datum se zadá do příslušného pole a potvrdí tlačítkem , po jehož stisknutí je požadovaný seznam členů orgánu zobrazen.

Nastavení rolí členům orgánu

orgány univerzity!role člena

Člen může v orgánu zastávat roli předsedy, místopředsedy a tajemníka. Evidence předsedy je důležítá zejména pro agendu závěrečných prací a doktorských studií, kde mohou být předsedové příslušných orgánů zapojeni do nejrůznějších schvalovacích procesů (např. schvalování témat závěrečných prací, schvalování ISP a Aktualizovaného studijního plánu).

Role se členovi orgánu přidělí pomocí formuláře v úvodu stránky, kde se z nabídky zvolí požadovaný typ role a vloží se datum počátku. Kliknutím na tlačítko se role uloží.

V následujícím seznamu jsou uvedeny všechny aktivní role člena v daném orgánu. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit je možné roli upravit, případně ukončit k určitému dni vyplněním pole Dokdy. Ukončená role bude přesunuta do seznamu historických rolí člena v orgánu.

Aktivní roli je rovněž možné zcela odstranit označením příslušného záznamu a stisknutím tlačítka . Této funkce se využívá jen v případě, kdy byla role členovi vložena omylem.

Role v orgánu je osobě ukončena automaticky ke stejnému datu, jako je datum ukončení členství v orgánu.