Správa seznamu příjemců

Aplikace Správa seznamu příjemců slouží ke správě příjemců zařazených do zvoleného seznamu příjemců.

Po vstupu do aplikace se implicitně zobrazuje obsah první záložky – Celkový přehled, která zobrazuje kompletní přehled příjemců zvoleného seznamu rozdělený do jednotlivých kategorií. Další záložky pak umožňují přidávání příjemců. Jejich popis je uveden níže.

Pod skupinami příjemců je umístěna sada tlačítek, s následujícím významem:

  • – umožňuje vytvořený seznam pojmenovat a uložit. Uložený seznam je pak uživateli přístupný v aplikaci Hromadné zprávy. Není-li seznam před opuštěním aplikace uložen, dojde k jeho nenávratné ztrátě.

  • – zobrazí seznam příjemců v aplikaci Zobrazení seznamu přijemců.

  • – přejde do aplikace pro sestavení a následné odeslání e-mailové zprávy všem příjemcům uvedeným v seznamu. Odeslaná zpráva je uložena do složky Odeslaná pošta, kde je možné zpětně dohledat seznam příjemců hromadné zprávy.

    Hromadné zprávy rozesílané mimo UIS, jsou odesílané se zpožděním, nejpozději však do 5 minut po odeslání.

Skupiny příjemců

Podle uživatelské role lze sestavit skupinu příjemců ze studentů, zaměstnanců nebo jiných skupin osob a osob z pracoviště.

  • Skupina studentů se přidá přes formulář, který se otevře kliknutím na tlačítko . Ve formuláři se nastaví omezující podmínky pro definici požadované skupiny studentů a volba se potvrdí tlačítkem .

  • Skupina zaměstnanců nebo jiná definovatelná skupina osob se vytvoří přes formulář, který se otevře kliknutím na tlačítko . Skupinu lze přidat kvalifikátorem, případně parametrickým kvalifikátorem.

    Nová skupina uživatelů se do seznamu příjemců přidá výběrem z nabídky kvalifikátorů a stiskne se tlačítko . V případě parafikátoru se zvolí obecná skupina a stiskne se tlačítko . V dalším kroku se zvolí upřesňující parametr a potvrdí se tlačítkem .

  • Osoby z pracoviště uživatele se přidají tlačítkem . Z nabídky, která obsahuje tolik pracovišť, na kolika má uživatel úvazek, se zvolí požadované pracoviště a potvrdí tlačítkem .

Definované skupiny příjemců jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Označené skupiny je možné ze seznamu příjemců vyřadit jejich označením a stisknutím tlačítka .

Výhodou používání skupin příjemců je jejich neustálá aktuálnost, tj. v každém okamžiku se podle zvolených podmínek obsah seznamu osob aktualizuje. Například jsou-li zahrnuty omezujícími podmínky typ studia bakalářský, obor Finance, odhadnutý ročník 1., pak se při každém použití seznamu vyhodnocují zadaná kritéria a e-mailová zpráva je vždy odeslána těm studentům, kteří jsou studenty 1. ročníku bakalářského typu studia, studijního oboru Finance.

Jednotlivci

Záložka umožňuje vložit do seznamu příjemců jednotlivé uživatele evidované v UIS.

Nového uživatele lze do seznamu příjemců přidat kliknutím na tlačítko . Zobrazí se formulář pro dohledání osoby podle jména, loginu nebo ID. Dohledaná osoba se do seznamu zařadí automaticky, pokud je dohledáno více osob, zvolená osoba se do seznamu zařadí kliknutím na jméno.

Seznam uživatelů individuálně zařazených do zvoleného seznamu příjemců je zobrazen v přehledové tabulce. Označené uživatele je možné ze seznamu vyřadit stisknutím tlačítka .

Osoby z kontaktů

Záložka umožňuje zařadit do seznamu příjemce, které má uživatel evidovány v aplikaci Kontakty v poštovní schránce.

Příjemce se do seznamu kontaktů přidá přes formulář, který se zobrazí tlačítkem . Zvolený kontakt se potvrdí tlačítkem .

Seznam příjemců z kontaktů zařazených do zvoleného seznamu je zobrazen v přehledové tabulce. Označené kontakty je možné ze seznamu vyřadit stisknutím tlačítka .

Externí příjemci

Záložka slouží k ručnímu vložení libovolné e-mailové adresy do seznamu příjemců.

Nová adresa se přídá přes formulář, který se zobrazí po kliknutím na tlačítko . Zde se do zobrazeného políčka zadá e-mailová adresa a stisknutím tlačítka je adresa uložena do seznamu příjemců.

Seznam externích příjemců zařazených do zvoleného seznamu příjemců je zobrazen v přehledové tabulce. Označené adresy je možné ze seznamu vyřadit stisknutím tlačítka .