Prohlídka studijních programů - Informace o programu

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Počáteční období:
ZS 2019/2020 - FEM
Stupeň studia:
Bakalářský
Program: 6259R06 B-EEM environmentálna ekonomika a manažment
Jazyk výuky:
Slovenština

Doplňkové informace o programu

Garant programu:

Charakteristika studijního programu

Absolventi študijného programu Environmentálna ekonomika a manažment dokážu analyzovať problémy a možnosti určujúce rozvoj environmentálnej ekonomiky a riadenia subjektov na základe znalostí z ekonómie, manažmentu, kvantitatívnych metód, rozpočtovania, a účtovania. Absolventi dokážu pracovať samostatne aj ako členovia alebo vedúci tímu, budú schopní priebežne sledovať, kriticky triediť a osvojovať si najnovšie poznatky z vednej oblasti, uplatňovať právne, etické a ekonomicko-finančné princípy súvisiace s odborom.