Prezeranie študijných programov - Informácie o programe

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Počiatočné obdobie:
ZS 2019/2020 - FEM
Stupeň štúdia:
Bakalársky
Program: 6259R06 B-EEM environmentálna ekonomika a manažment
Jazyk výučby:
slovenský jazyk

Doplnkové informácie o programe

Garant programu:

Charakteristika študijného programu

Absolventi študijného programu Environmentálna ekonomika a manažment dokážu analyzovať problémy a možnosti určujúce rozvoj environmentálnej ekonomiky a riadenia subjektov na základe znalostí z ekonómie, manažmentu, kvantitatívnych metód, rozpočtovania, a účtovania. Absolventi dokážu pracovať samostatne aj ako členovia alebo vedúci tímu, budú schopní priebežne sledovať, kriticky triediť a osvojovať si najnovšie poznatky z vednej oblasti, uplatňovať právne, etické a ekonomicko-finančné princípy súvisiace s odborom.