Prezeranie študijných programov - Študijné odbory

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste sú zobrazené študijné odbory, pod ktorými je študijný program zaradený.

Fakulta:
Technická fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2009/2010 - TF
Stupeň štúdia:
Inžiniersky
Program: 2302T08 I-PSZ prevádzka dopravných strojov a zariadení
Jazyk výučby:
slovenský jazyk

Študijný odbor
strojárstvo