Prohlídka studijních programů - Informace o programu

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Počáteční období: ZS 2019/2020 - FZKI
Stupeň studia: Inženýrský
Program: 4121T01 I-ARI záhradná a krajinná architektúra
Jazyk výuky:Slovenština

Doplňkové informace o programu

Garant programu:prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.

Charakteristika studijního programu

Absolvent je pripravený na tvorivú prácu pre zvládnutie úloh záhradného a krajinného architekta v regionálnych, sídelných a zonálnych dimenziách s uplatnením prvkov zelene a architektonických štruktúr. Získa predpoklady pre tvorivú rekonštrukciu a obnovu historických krajinných štruktúr, prvkov a objektov záhradného a parkového umenia, ako aj revitalizáciu a obnovu rurálnej krajiny s dôrazom na sídla a biotechnické úpravy v krajinnom priestore. Môže sa uchádzať aj o diela súvisiace s výstavníctvom, výtvarným umením a prvkami drobnej architektúry ako súčastí biotických vegetačných prvkov v interiéroch, v sídlach a v krajinnom priestore.