Prohlídka studijních programů - Informace o programu

Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Počáteční období: ZS 2019/2020 - FZKI
Stupeň studia: Inženýrský
Program: 4121T04 I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav
Jazyk výuky:Slovenština

Doplňkové informace o programu

Garant programu:prof. Ing. Viera Paganová, PhD.

Charakteristika studijního programu

Absolvent v priebehu štúdia získa vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia venovať sa projekčnej, expertíznej a realizačnej činnosti v odbore Krajinná a záhradná architektúra. Pozná princípy tvorby zelene v sídlach a krajine. Ovláda prostriedky grafickej a verbálnej prezentácie svojej tvorby. Je schopný navrhovať a projektovať zeleň v krajinnom priestore. Vie spracovať a zabezpečiť komplexný manažment realizácie, údržby a rekonštrukcie vegetačných prvkov v krajine a sídlach. Dokáže navrhovať a realizovať prvky zelene v interiéroch. Pozná metódy a prostriedky hodnotenia kvality rastlinného materiálu. Ovláda technológie produkcie okrasných rastlín a uplatní sa aj v oblasti obchodu s okrasnými rastlinami.