Prezeranie študijných programov - Informácie o programe

Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Počiatočné obdobie:
ZS 2019/2020 - FZKI
Stupeň štúdia: Inžiniersky
Program:
4142T00 I-ZHI záhradníctvo
Jazyk výučby:
slovenský jazyk

Doplnkové informácie o programe

Garant programu:
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.

Charakteristika študijného programu

Absolvent inžinierskeho štúdia v študijnom odbore Záhradníctvo prezentuje vysokoškolsky vzdelaného odborníka, s komplexným náhľadom profilu znalostí záhradníckej výroby, od kvality produkcie surovinových zdrojov až po najmodernejšie spôsoby ich uplatnenia. Je znalý nových technológií v domácom aj svetovom meradle, samostatne zvláda riešiť problémy vedy, oblasti výskumu v nadväznosti na požiadavky inštitúcie. Vie manažovať výrobný a odbytový proces, vstupovať do spoločných projektov na úrovni EÚ. Vypracováva operačné programy a ich realizačné smerovanie do žiadaných oblastí. Pomocou programových operácií riadi výrobný a marketingový proces.