Course syllabus U15-0012-I - Seminár k diplomovej práci III (FEŠRR - LS 2018/2019)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu:
U15-0012-I
Názov predmetu:
Seminár k diplomovej práci III
Stupeň štúdia:
2.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
environmentálny manažment - inžiniersky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 4. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinný), 4. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinný), 4. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/1 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
konzultácie
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
zápočet (1 kredit)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
pravidelná účasť na konzultáciách, spracovanie časti diplomovej práce podľa pokynov vedúceho diplomovej práce
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je usmerniť študenta pri vypracovaní diplomovej práce. Študent je schopný pracovať s odbornou literatúrou, dokáže formulovať ciele diplomovej práce, používať metódy vedeckej práce, analyzovať skúmané javy a subjekty a formulovať vlastné závery. Študent diplomovou prácou preukazuje schopnosť samostatnej odbornej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Spracovanie prehľadu riešenej problematiky doma i v zahraničí. Formulovanie hlavného cieľa a parciálnych cieľov diplomovej práce. Metodika práce a metódy skúmania. Analýza problému a formulovanie výsledkov práce. Diskusia, prípadne návrhy a odporúčania pre prax. Diplomovú prácu študent vypracuje postupne v jednotlivých etapách, ktoré na seba nadväzujú. Pri tejto činnosti využíva konzultácie, odporúčania a rady odborného vedúceho diplomovej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Podľa vybranej témy a odporúčaní školiteľa
Smernica o záverečných a habilitačných prácach č. 36/2013
Študijný poriadok SPU v Nitre, 2013

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 477

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci : Ing. Jaroslav Andreji, PhD. (skúšajúci)
Ing. Eva Balážová, PhD. (skúšajúci)
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD. (skúšajúci)
prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Štefan Buday, PhD. (skúšajúci)
Ing. Michal Cifranič, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Kristián Čechmánek, PhD. (skúšajúci)
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (skúšajúci)
Ing. Tomáš Giertl, PhD. (skúšajúci)
Ing. Monika Gubáňová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Daniela Halmová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Denisa Hanáčková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Martin Hauptvogl, PhD. (skúšajúci)
Ing. Marcela Chreneková, PhD. (skúšajúci)
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. (skúšajúci)
prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc. (skúšajúci)
Ing. Lýdia Končeková, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Marián Kotrla, PhD. (skúšajúci)
Ing. Marián Kováčik, PhD. (skúšajúci)
doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Martin Mariš, PhD. (skúšajúci)
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Katarína Melichová, PhD. (skúšajúci)
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Žaneta Pauková, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martin Prčík, PhD. (skúšajúci)
Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Takáč, PhD. (skúšajúci)
Ing. Maroš Valach, PhD. (skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
27. 8. 2018


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 27. 08. 2018.

Type of output: