Sylabus predmetu U15-0013-B - Seminár k záverečnej práci I (FEŠRR - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0013-B
Názov predmetu: Seminár k záverečnej práci I
Stupeň štúdia: 1.
Garant: Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Garantujúce pracovisko: Dekanát FEŠRR (FEŠRR)
Odporúčaný semester: environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 4. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/1 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): konzultácie
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (1 kredit)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
absolvovanie konzultácií, spracovanie časti záverečnej práce podľa pokynov vedúceho záverečnej práce
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom seminára k záverečnej bakalárskej práci je usmerniť študenta pri vypracovaní záverečnej bakalárskej práce. Študent je schopný pracovať s odbornou literatúrou, dokáže formulovať ciele záverečnej práce, používať metódy vedeckej práce, analyzovať skúmané javy a subjekty a formulovať vlastné závery.
 
Stručná osnova predmetu:
Spracovanie prehľadu riešenej problematiky doma i v zahraničí. Formulovanie hlavného cieľa a parciálnych cieľov záverečnej práce. Metodika práce a metódy skúmania. Analýza problému a formulovanie výsledkov práce. Diskusia. Záverečnú prácu študent vypracuje postupne v jednotlivých etapách, ktoré na seba nadväzujú. Pri tejto činnosti využíva konzultácie, odporúčania a rady odborného vedúceho záverečnej bakalárskej práce .
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra podľa vybranej témy a odporúčaní školiteľa
Smernica o záverečných a habilitačných prácach č.36/2013
Študijný poriadok SPU v Nitre, 2013

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 362

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Eva Balážová, PhD. (skúšajúci)
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (skúšajúci)
PaedDr. Helena Baraníková, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Štefan Buday, PhD. (skúšajúci)
Ing. Michal Cifranič, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Kristián Čechmánek, PhD. (skúšajúci)
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (skúšajúci)
Ing. Tomáš Giertl, PhD. (skúšajúci)
Ing. Monika Gubáňová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Daniela Halmová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Denisa Hanáčková, PhD. (skúšajúci)
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Lýdia Končeková, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Marián Kotrla, PhD. (skúšajúci)
Ing. Marián Kováčik, PhD. (skúšajúci)
doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Martin Mariš, PhD. (skúšajúci)
Ing. Eva Oláhová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Žaneta Pauková, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martin Prčík, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ivan Takáč, PhD. (skúšajúci)
Ing. Maroš Valach, PhD. (skúšajúci)
Ing. Veronika Zuzulová, PhD. (skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 27. 8. 2018


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: