Sylabus předmětu U15-0016-B - Úvod do štúdia (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
U15-0016-B
Názov predmetu: Úvod do štúdia
Stupeň štúdia:
1.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester: environmentálny manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
environmentálny manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
1/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
prezenčná 1/0 (počet hodín prednášok týždenne/počet hodín cvičení týždenne)
prezenčná 13/0 (počet hodín prednášok za semester/počet hodín cvičení za semester)
individuálna práca 12 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (1 kredit)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na výučbe. Zápočet.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť základné informácie o štúdiu, ktoré pomôžu študentom prijatým na štúdium ľahšie sa adaptovať na vysokoškolský systém štúdia a využívať možnosti, ktoré SPU poskytuje svojim študentom. Absolvent predmetu porozumie kreditovému systému vzdelávania, vie používať informačný systém univerzity, knižničný systém univerzity a pozná obsah dôležitých dokumentov pre štúdium na univerzite.
 
Stručná osnova predmetu:
Informácie o systéme štúdia na univerzite a vlastnej fakulte, o možnostiach štúdia v zahraničí, vedeckej činnosti, knižničných službách, počítačovej sieti a záujmovej činnosti v oblasti kultúry a športu, aktuálne otázky protidrogovej a environmentálnej výchovy, biologickej bezpečnosti, morálky a kultúry správania vysokoškolského študenta, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilná ochrana.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GÁLOVÁ, Z. -- TRAKOVICKÁ, A. -- REPISKÝ, J. -- GÁLIK, R. -- FRANČÁKOVÁ, H. -- HALÁSZOVÁ, K. -- JARÁBKOVÁ, J. -- HORSKÁ, E. -- MANDA, V. -- JUREKOVÁ, Z. -- BELLÉROVÁ, B. -- ŠKROVINA, P. -- PAŠKA, I. -- POTOKOVÁ, K. -- JANKO, I. -- KOPRDA, Š. -- PIECKA, M. Úvod do vysokoškolského štúdia. 9. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 115 s. ISBN 978-80-552-0616-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 673

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Mgr. Beáta Bellérová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Miroslava Cigáňová (cvičiaci, prednášajúci)
Štefan Koprda (cvičiaci, prednášajúci)
Mgr. Zuzana Kunová (cvičiaci, prednášajúci)
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Žaneta Pauková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Mária Urbanová (cvičiaci, prednášajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 4. 9. 2017


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: