Sylabus predmetu U15-0016-B - Úvod do štúdia (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Systém štúdia na SPU a FEŠRR (dotácia 1/0)
2.
Zásady BOZP a CO (dotácia 1/0)
3.
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU (poslanie SLPK, Knižničný fond, služby bibliografie, bibliografické databázy) (dotácia 1/0)
4.
UIS, Počítačová sieť, počítačové cvičebne, centrá informačných technológií na SPU (dotácia 1/0)
5.
Možnosti zahraničných mobilít študentov (dotácia 0/0)
6.
Psychologické aspekty úspešného vysokoškolského štúdia (dotácia 1/0)


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: