Course syllabus U15-0117-B - Základy makroekonómie (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0117-B
Názov predmetu: Základy makroekonómie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 3. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca max. 30 bodov
aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach 10 bodov
písomná skúška max.60 bodov
Intervaly hodnotenia:
93 -100 bodov A (1.0)
86 - 92 bodov B (1.5)
79 - 85 bodov C (2.0)
72 - 78 bodov D (2.5)
64 - 71 bodov E (3.0)
63 a menej FX (4.0)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou fungovania ekonomiky ako celku, poznať základné makroekonomické problémy, príčiny a dopady makroekonomickej nestability a nástroje stabilizačnej makroekonomickej politiky s dôrazom na rolu verejného sektora.
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá ekonomickou podstatou fungovania národného hospodárstva ako celku, makroekonomickými cieľmi a nástrojmi na ich dosahovanie a metódami na meranie výkonnosti ekonomiky. Obsahom predmetu sú tiež poznatky o príčinách a dopadoch hospodárskych cyklov, inflácie, nezamestnanosti a možnostiach implementácie stabilizačných nástrojov fiškálnej, monetárnej, menovej a zahranično-ekonomickej politiky.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Hanáčková, D.: Prednášky a cvičenia z predmetu Základy makroekonómie, 2016
Josef Brčák, Bohuslav Sekerka, Dana Stará. 2014. Makroekonomie –teorie a praxe. Vydavateľstvo: Aleš Čeněk, 2014, 223 s. ISBN:9788073804923
Mankiw, N Gregory 2009. Zásady ekonomie. Vydavateľstvo Grada Praha. ISBN 80-7169-891-1
Paul A. Samuelson; William D. Nordhaus. 2013. Ekonomie NS Svoboda, 2013. 770 s. ISBN:978-80-205-0629-0
Uramová, M., Lacová, Ž., Hronec, M. 2010. Makroekonómia I. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2010. 277 s. ISBN 978-80-557-0043-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 268

ABCDEFX
17,5 %11,6 %17,2 %14,2 %36,9 %2,6 %
Vyučujúci : Ing. Denisa Hanáčková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Veronika Svetlíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 4. 9. 2017
Schválil: doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Type of output: