Sylabus předmětu U15-0088-B - Sociálny rozvoj vidieka a sociálna politika (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1. Úvod do sociálnej politiky
• Sociálne nerovnosti
• Definícia a vymedzenie sociálnej politiky
• Ciele sociálnej politiky
2. Princípy, modely a funkcie sociálnej politiky
• Sociálno-politická doktrína, základné myšlienkové smery
• Princípy sociálnej politiky (sociálna spravodlivosť, sociálna solidarita, ekvivalencia, subsidiarita, participácia)
• Modely sociálnej politiky (redistributívny, výkonový, reziduálny), „welfare state”
• Funkcie sociálnej politiky (ochranná, rozdeľovacia a prerozdeľovacia, homogenizačná, stimulačná, preventívna)
3. Nástroje sociálnej politiky
• Nástroje sociálnej politiky (podľa úrovne a povahy)
• Nástroje SP charakteristické pre jednotlivé modely SP
• Dôsledky použitia nástrojov v jednotlivých typoch SP
4. Európska sociálna politika
• Sociálny model EÚ
• Kompetencie
• Financovanie
5. Sociálna politika na Slovensku
6. Sociálna ekonomika
• Vymedzenie, cieľ, história
• Podmienky a faktory vzniku a rozvoja sociálnej ekonomiky
• Tretí sektor
7. Sociálne podnikanie
8. Sociálne podnikanie v EÚ a na Slovensku
• Bariéry a problémy
• Príklady dobrej praxe
9. Vidiecke obyvateľstvo
• Vidiek a vidieckosť
• Vidiecke obyvateľstvo, vidiecka spoločnosť
• Špecifiká, štruktúra a životný spôsob vidieckej spoločnosti
• Vidiecka komunita, sociálny kapitál, partnerstvo
• Participácia – predpoklady a efekty
10. Sociálne problémy na vidieku a ich riešenie
11. Strategické plánovanie sociálnych služieb v SR
• Dokumenty a ciele
12. Komunitné plánovanie
• Kompetencie v zabezpečení sociálnych služieb
• Komunitný plán


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: