Course syllabus U15-0088-B - Sociálny rozvoj vidieka a sociálna politika (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
U15-0088-B
Názov predmetu: Sociálny rozvoj vidieka a sociálna politika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 6. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti vypracujú skupinovú prácu - komunitný plán reálnej obce. Skupinová práca bude ohodnotená 20 bodmi. Individuálnou prácou bude esej na zadanú tému hodnotená bude 20 bodmi. Záverečná písomná skúška bude mať hodnotu 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. podmienkou absolvovania predmetu bude účasť na prednáškach a aktívna účasť na cvičeniach.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie základným pojmom, princípom a východiskám tvorby a implementácie sociálnej politiky a bude poznať jej nástroje. Bude schopný samostatne posúdiť prístupy k riešeniu sociálnych problémov. Absolvent bude schopný analyzovať sociálne zdroje lokálneho a regionálneho rozvoja prostredníctvom metód a techník sociologického výskumu. Dokáže identifikovať podmienky pre sociálny rozvoj vidieckych komunít a problémy, ktoré súvisia so sociálnymi skupinami a komunitami žijúcimi v rôznych typoch vidieckych obcí.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do sociálnej politiky
• Sociálne nerovnosti
• Definícia a vymedzenie sociálnej politiky
• Ciele sociálnej politiky
2. Princípy, modely a funkcie sociálnej politiky
• Sociálno-politická doktrína, základné myšlienkové smery
• Princípy sociálnej politiky (sociálna spravodlivosť, sociálna solidarita, ekvivalencia, subsidiarita, participácia)
• Modely sociálnej politiky (redistributívny, výkonový, reziduálny), „welfare state”
• Funkcie sociálnej politiky (ochranná, rozdeľovacia a prerozdeľovacia, homogenizačná, stimulačná, preventívna)
3. Nástroje sociálnej politiky
• Nástroje sociálnej politiky (podľa úrovne a povahy)
• Nástroje SP charakteristické pre jednotlivé modely SP
• Dôsledky použitia nástrojov v jednotlivých typoch SP
4. Európska sociálna politika
• Sociálny model EÚ
• Kompetencie
• Financovanie
5. Sociálna politika na Slovensku
6. Sociálna ekonomika
• Vymedzenie, cieľ, história
• Podmienky a faktory vzniku a rozvoja sociálnej ekonomiky
• Tretí sektor
7. Sociálne podnikanie
8. Sociálne podnikanie v EÚ a na Slovensku
• Bariéry a problémy
• Príklady dobrej praxe
9. Vidiecke obyvateľstvo
• Vidiek a vidieckosť
• Vidiecke obyvateľstvo, vidiecka spoločnosť
• Špecifiká, štruktúra a životný spôsob vidieckej spoločnosti
• Vidiecka komunita, sociálny kapitál, partnerstvo
• Participácia – predpoklady a efekty
10. Sociálne problémy na vidieku a ich riešenie
11. Strategické plánovanie sociálnych služieb v SR
• Dokumenty a ciele
12. Komunitné plánovanie
• Kompetencie v zabezpečení sociálnych služieb
• Komunitný plán
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gajdoš, P. Pašiak, J.: Sociálne zdroje lokálneho a regionálneho rozvoja, Sociologický ústav SAV Bratislava 2008, ISBN: 978-80-85544-53-4
Hanobík, F.: Úvod do sociálnej politiky, Bratislava, 2011, VŠZaSP sv. Alžbety, 2011 ISBN 978-80-8132-019-4
Krebs, V. a kol.: Sociální politika, ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, ISBN: 8073572761
Moseley, M.J.: Rural development, Principles and Practice, SAGE Publications, London 2003, ISBN: 978-0-7619-4767-7
Ružička, V.: Sociálna politika, Bratislava, skriptá 2008
Stanek, V. a kol.: Sociálna politika, Sprint, Bratislava 2011, ISBN: 978-80-89393-28-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet vyučovaný v slovenskom a anglickom jazyku
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 381

A
B
C
D
E
FX
15,5 %16,8 %
22,3 %
16,3 %27,0 %
2,1 %
Vyučujúci :
Ing. Marcela Chreneková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 7. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 07. 10. 2019.

Type of output: