Sylabus předmětu A15-0003-I - Diplomová prax (FAPZ - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0003-I
Názov predmetu:
Diplomová prax
Stupeň štúdia:
2.
Garant: Ing. Ján Gažo, PhD.
Garantujúce pracovisko: Dekanát FAPZ (FAPZ)
Odporúčaný semester: agroekológia - inžiniersky (povinný), 4. semester
genetické technológie v agrobiológii - inžiniersky (povinný), 4. semester
manažment rastlinnej výroby - inžiniersky (povinný), 4. semester
manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinný), 4. semester
špeciálne chovateľské odvetvia - inžiniersky (povinný), 4. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - inžiniersky (povinný), 4. semester
výživa a ochrana rastlín - inžiniersky (povinný), 4. semester
výživa ľudí - inžiniersky (povinný), 4. semester
výživa zvierat a krmivárstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Konzultácie 26 hodín
Individuálna práca 104 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
zápočet (5 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet za absolvovanie praxe v stanovenom rozsahu.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent aplikuje metodické postupy pri získavaní, spracovaní a vyhotovení podkladov svojej diplomovej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Študent absolvuje diplomovú prax na pracovisku, ktoré vykonáva činnosti súvisiace s témou diplomovej práce. Študent získava materiál a informácie o študovanej téme a aplikuje metodické postupy. Výsledky získané pri príprave diplomovej práce študent konzultuje so školiteľom a využije ich pri spracovaní diplomovej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 820

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jaroslav Andreji, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Mária Babošová, PhD. (skúšajúci)
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Marek Bobko, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Bokor, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (skúšajúci)
Ing. Ondřej Bučko, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jozef Bujko, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Ivan Černý, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. (skúšajúci)
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD. (skúšajúci)
Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Martin Fik, PhD. (skúšajúci)
Ing. Michal Gábor, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. (skúšajúci)
Ing. Martina Gažarová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ján Gažo, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Marta Habánová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Marko Halo, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD. (skúšajúci)
Ing. Peter Hric, PhD., Ing.-Paed.IGIP (skúšajúci)
Ing. Cyril Hrnčár, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD. (skúšajúci)
MUDr. Peter Chlebo, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Ivan Ikrényi, CSc. (skúšajúci)
Ing. Ladislav Illéš, CSc. (skúšajúci)
Ing. Ivan Imrich, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Lýdia Jedlovská, PhD. (skúšajúci)
doc. Mgr. Peter Juhás, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. (skúšajúci)
Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Marek Kolenčík, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jana Kopčeková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Peter Kovár, PhD., Ing.-Paed.IGIP (skúšajúci)
Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Milan Macák, Dr. (skúšajúci)
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (skúšajúci)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (skúšajúci)
Ing. Marián Miko, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Slavomír Mindek, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. (skúšajúci)
Ing. Eva Mlyneková, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Jana Mrázová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ján Novák, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. (skúšajúci)
Dr. Ing. Miroslava Požgajová (skúšajúci)
Ing. Marek Rašovský, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jozef Smatana, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Strapák, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Milan Šimko, PhD. (skúšajúci)
Ing. Peter Šmehýl, PhD. (skúšajúci)
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD. (skúšajúci)
Ing. Veronika Štefúnová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Tóth, PhD. (skúšajúci)
Ing. Monika Tóthová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Eva Tvrdá, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Štefan Týr, PhD. (skúšajúci)
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (skúšajúci)
Ing. Mária Vicianová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jiřina Zemanová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jozef Žembery, PhD. (skúšajúci)
Ing. Veronika Žitniak Čurná, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Marek Živčák, PhD. (skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 6. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 06. 02. 2019.

Typ výstupu: