Sylabus předmětu A15-0003-I - Diplomová prax (FAPZ - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Študent absolvuje diplomovú prax na pracovisku, ktoré vykonáva činnosti súvisiace s témou diplomovej práce. Študent získava materiál a informácie o študovanej téme a aplikuje metodické postupy. Výsledky získané pri príprave diplomovej práce študent konzultuje so školiteľom a využije ich pri spracovaní diplomovej práce.


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 23. 10. 2017.

Typ výstupu: